MAASSLUIS | Wethouder Denise Mulder- Solleveld informeert de gemeenteraad over de huidige stand van zaken met betrekking tot het leerlingenvervoer binnen onze gemeente.

De kern is: We streven naar een situatie waarin alle leerlingen veilig, comfortabel en tijdig op hun bestemming arriveren. Hoewel de wens om het leerlingenvervoer te beperken tot maximaal 45 minuten per rit bestaat, zijn de huidige afspraken d.w.z. eisen en normen een maximum van 75 minuten. Dit kunnen we vanuit de gemeente niet eenzijdig wijzigen binnen de huidige aanbestede opdracht.

Zij doet dat met een uitgebreide toelichting met onderstaande raadsinformatiebrief:

Geachte dames en heren,

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer, een onderwerp dat recentelijk steeds landelijk vaker in het nieuws is verschenen vanwege signalen en knelpunten in het vervoer.
Om deze uitdagingen aan te pakken, zijn we nauw in contact met de vervoerder. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) hebben voor het aangepast (taxi)vervoer, ingaande op 1 augustus 2022, een overeenkomst gesloten met Noot. Noot is verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van het vervoer. De uitvoering van het leerlingenvervoer, waaronder het afhandelen van aanvragen en het verstrekken van opdrachten aan de vervoerder, wordt door de backoffice van Rogplus uitgevoerd.

Continuïteit van leerlingenvervoer
Samen staan we voor de uitdaging om de kwaliteit en continuïteit van het leerlingenvervoer te handhaven en te verbeteren. Om dit te realiseren, hebben de drie betrokken gemeenten, Rogplusen Trafficon een kerngroep gevormd, die zich primair richt op de twee grootste vraagstukken van dit moment: toegangsbeleid en klachtenmanagement en -reductie. Trafficon, gespecialiseerd in het ondersteunen van gemeenten bij leerlingen- en jeugdwetvervoer, is momenteel bezig met een analyse en het verstrekken van advies namens de drie gemeenten.

Uitdagingen en knelpunten:

Hoewel alle betrokken partijen zich inspannen, ondervinden we enkele knelpunten binnen het leerlingenvervoer, voornamelijk als gevolg van personeelstekorten, wat heeft geleid tot klachten over de kwaliteit van het vervoer. Om deze problemen aan te pakken, hebben we Trafficon ingeschakeld om ons te ondersteunen.

De ondersteuning van Trafficon omvat:

  • het analyseren van de problemen en ondersteunen van de gemeenten bij het contractmanagement;
  • klachtenafhandeling; en het adviseren en ondersteunen van Rogplus bij het inrichten van een goede afhandeling van het leerlingenvervoer.

In reactie op uw eerder gestelde vraag over de maximale duur van het leerlingenvervoer in Maassluis, willen wij u graag informeren dat de Programma van Eisen, die gekoppeld is aan de aanbesteding voor leerlingen- en jeugdhulpvervoer, bepaalt dat de maximale individuele reistijd (verblijfstijd in het voertuig per rit) voor jeugdigen gelimiteerd is tot maximaal 75 minuten. Dit betekent dat hoewel de wens om het leerlingenvervoer te beperken tot maximaal 45 minuten per rit bestaat, de huidige eisen en normen een maximum van 75 minuten vaststellen. Dit kunnen we vanuit de gemeente niet eenzijdig wijzigen binnen de huidige aanbestede opdracht.

2 Maatregelen en verbeteringen

Herziening van de Overeenkomst van Opdracht Leerlingenvervoer, Rogplus: Er is een duidelijke behoefte aan het herzien of vernieuwen van de lokale opdracht leerlingenvervoer, vooral met betrekking tot de rol van Rogplus. Maassluis en Schiedam overwegen nu de huidig geldende opdracht te herzien, met de aanvullingen zoals Vlaardingen die binnen haar recente opdracht heeft opgenomen.

Beleggen van extra taken bij Rogplus: Er is de wens om taken op het gebied van contractbeheer van het leerlingenvervoer bij Rogplus te delegeren. Deze overweging wordt gemaakt vanwege de reeds aanwezige expertise in jeugdhulpvervoer en leerlingenvervoer bij Rogplus, waardoor dit een logische stap lijkt. Dit zal de komende tijd binnen het MVS-verband verder worden besproken, waarbij Trafficon betrokken zal zijn.

Verlenging contract met Vervoerder Noot: Het huidige vervoerscontract loopt af op 31 juli 2025. Met het oog op het aflopen van het huidige vervoerscontract op 31 juli 2025, is het noodzakelijk om tijdig te starten met de voorbereidingen voor een eventuele verlening van het contract met Noot, of de keuze om een nieuwe aanbesteding te starten. Dit is inmiddels in de kerngroep en ambtelijk op MVS niveau onderwerp van gesprek.

Managementinformatie, Noot: De vervoerder gaat maandelijks managementinformatie verstrekken. Na overleg in januari 2024 zijn de volgende gegevens afgesproken voor de rapportage: stiptheid, reisduur, klachten, reizigersbestand, bereikbaarheid en routes. De waarde van deze rapportages is vooral informatief: Advies van Trafficon: Voeg in- en uitstaptijden toe aan de factuuronderbouwing voor betere verificatie en streef naar het vaststellen van normen met de vervoerder.

Klachtenmanagement, Noot: Het is contractueel vereist dat klachten bij de vervoerder worden ingediend. Trafficon beveelt aan om de klachtenregistratie in eigen beheer te nemen, om meer greep en inzicht te krijgen. Dit is mogelijk zoals vastgelegd in de aanbestedingsdocumenten. Daarnaast wordt geadviseerd om Rogplus te vragen om een geautomatiseerd en klantvriendelijk proces op te zetten.

Reductie leerlingenvervoer: Op dit moment maken 31 leerlingen uit Maassluis gebruik van het
leerlingenvervoer naar de Erica SO school in Vlaardingen. In de nabije toekomst zal er een
onderzoek worden uitgevoerd naar de haalbaarheid van het vervoeren van deze groep leerlingen in de zogenaamde Erica bus naar de school. Dit onderzoek is van belang om te bepalen of er efficiëntere en meer kosteneffectieve manieren zijn om het leerlingenvervoer te organiseren, met het oog op de belangen van de leerlingen en de gemeente.

Daarnaast wordt MEE Zuid-Holland Noord ingezet om het bevorderen van zelfredzaamheid op het gebied van mobiliteit voor kinderen met een beperking te ondersteunen middels het project MEE op Weg. Hierbij worden kinderen actief door professionals getraind om zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen. Ook andere middelen worden ingezet om de instroom te verlagen. U kunt hierbij denken aan een kilometervergoeding die ouders ontvangen als ze hun kind met de auto naar school brengen.

Toekomstperspectief: Het college blijft zich inzetten voor een efficiënt en kwalitatief hoogstaand leerlingenvervoer, waarbij de belangen en behoeften van de leerlingen centraal staan. We streven naar een situatie waarin alle leerlingen veilig, comfortabel en tijdig op hun bestemming arriveren. De kerngroep zal zich hiertoe actief inzetten op MVS-niveau.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u behoefte hebben
aan aanvullende informatie, dan staan wij uiteraard tot uw beschikking.
We gaan ervan uit dat hiermee dat onze toezegging bekend onder zaaknummer 601203 wordt afgedaan.Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek