© www.maassluis.nu - Bewonerscommissie Vertowijk

Het bestuur van de onlangs opgerichte Bewonerscommissie Vertowijk is volop aan de slag. Er is zeer regelmatig overleg en inmiddels is er ook een rondgang door de wijk gemaakt met de diverse betrokken instanties.

Daarbij is voorlopig specifieke aandacht gevraagd voor de meest naar voren komende klachten zoals onderhoud van het groen en de openbare ruimte waaronder (her)bestrating en buitenverlichting.  Een deel daarvan is inmiddels opgepakt door de gemeente. Ook onze contacten met de woningcorporatie Maasdelta hebben tot positieve resultaten geleid o.a. in de vorm van het verkrijgen en plaatsen van publicatieborden. De eerste hiervan is inmiddels ook daadwerkelijk gerealiseerd en wel bij de brievenbus op de hoek Lijnbaan/Hekelarij (zie foto).

De komende huurverhoging per 1 juli a.s. zal worden beperkt. Dit is met name het resultaat van overleg tussen Maasdelta en de VBBM (Vereniging Bewoners Belangen Maassluis) zijnde de overkoepelende instantie voor alle bewonerscommissies en verenigingen van eigenaren in Maassluis. Daarbij is dus ook onze commissie aangesloten en door een delegatie van het bestuur vertegenwoordigd bij de tweemaandelijkse zgn. achterbanvergaderingen.

Van alle te nemen initiatieven en uit te voeren activiteiten is onze commissie voornamelijk afhankelijk van de inbreng van de bewoners. Meerdere bewoners hebben inmiddels positief gereageerd op onze oproep in de nieuwsbrief van februari j.l. Om hierover verder van gedachten te wisselen, nader kennis met elkaar te maken en onze verdere plannen te bespreken hebben wij een bewonersbijeenkomst voor de gehele wijk (Verto-1 en Verto-2) georganiseerd. Zie hiertoe onderstaande uitnodiging. Iedereen is van harte welkom, sterker nog, wij rekenen op uw komst!

Want er zal nog heel wat moeten gebeuren om onze wijk een uitstraling te geven waar het (verkeers)veilig, schoon en prettig wonen is. Daarbij hebben wederzijds alle betrokken partijen – zoals Maasdelta, Gemeente Maassluis en wij als wijkbewoners – elkaar nodig. De huidige participatiesamenleving vraagt van een ieder, daar waar mogelijk, een steentje daarin bij te dragen. En daarom vragen wij van alle bewoners een positieve benadering met als uiteindelijk doel weer te komen tot een gezellige en leefbare woonwijk. Dit onder het motto: ‘Samen staan wij sterker’!


UITNODIGING VOOR DE BEWONERSBIJEENKOMST

van de Bewonerscommissie Verto I en II

Datum:   12 mei 2015  |  Aanvang: 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur) | Locatie:  Ontmoetingscentrum de Vliet, Arthur van Schendelstraat 25

Geachte wijkgenoten,

In vervolg op onze rondzendbrief van februari j.l., alsmede de van u ontvangen reactie daarop, hebben wij het genoegen u te kunnen uitnodigen voor onze eerste bewonersbijeenkomst op dinsdagavond 12 mei a.s. in Ontmoetingscentrum De Vliet.

Programma

  • Voorstellen van het bestuur door de voorzitter
  • Nadere toelichting betreffende het doel van onze commissie
  • Uitslag van de enquête uit de rondzendbrief
  • Voorgenomen actiepunten
  • ————-PAUZE
  • Vorming van werkgroepen
  • Rondvraag en afsluiting (22.00 uur)

Koffie, thee en pauze-drankje worden U aangeboden namens het bestuur.  Uiteraard zijn ook alle overige wijkbewoners, buren en bekenden welkom en wij verzoeken u vriendelijk hen van deze bijeenkomst op de hoogte te brengen. Wij stellen het bovendien op prijs indien u ons vooraf laat weten of en zo ja met hoeveel personen u aan deze bijeenkomst zult gaan deelnemen, dit in verband met de koffie, thee enz.

Aanmelden
Aanmelden kan per e-mail: bewonerscommissieverto@gmail.com of telefonisch bij Nico Kuiper (voorzitter) tel. 010-5924077 en/of Theo Wijsman (secretaris/penningmeester) tel. 010-5917877.

Graag tot ziens op 12 mei!

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt