Datum:       woensdag 14 december 2016
Tijdstip:      16:00 – 18:00
Locatie:      Gemeentehuis, Koningshoek 93.050 Maassluis


MAASSLUIS | De Adviesraad Samenlevingszaken vergadert op woensdag 14 december aanstaande. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Stadhuis,De vergadering is openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom. De agenda met toelichting is te vinden op de website van de Adviesraad Samenlevingszaken, via www.adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl.

Agenda

  1. Opening
  2. Inspraak/Vragen halfuur
  3. Mededelingen
  4. Ingekomen en uitgaande stukken
  5. Verslag van de vergadering van 26 oktober 2016
  6. Concept-werkplan 2017
  7. Wat verder ter tafel komt:
  8. Rondvraag
  9. Indien nodig: besloten deel van de vergadering
  10. Sluiting

Wat doet de Adviesraad?
De Adviesraad adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over allerlei onderwerpen op het gebied van zorg, welzijn en werk en inkomen. Het kan bijvoorbeeld gaan over schuldhulpverlening, huiselijk geweld, gezondheidszorg, jeugdzorg, mantelzorg of vrijwilligerswerk. Hierbij maakt de Adviesraad gebruik van een Deskundigenpool, een soort klankbordgroep van (ervarings-)deskundigen.

Inspreken
Niet-leden van de Adviesraad kunnen bij het begin van de vergadering inspreken over onderwerpen op het gebied van ‘samenlevingszaken’ in Maassluis en ideeën naar voren brengen. Insprekers kunnen niet het woord voeren over personen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt