MAASSLUIS | De Adviesraad Samenlevingszaken vergadert op woensdag 25 januari aanstaande. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Stadhuis (Koningshoek 93.050), begint om 16.15 uur en is openbaar. Inwoners zijn van harte welkom.

Op de agenda staat onder meer een toelichting door een beleidsambtenaar op de plannen van de gemeente voor ouder- en jongerenparticipatie in 2017. De complete agenda met toelichting is te vinden op de website van de Adviesraad Samenlevingszaken, via www.adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl.

1.     Opening
2.     Toelichting door mevrouw Lotte van Ballegooijen (beleidsambtenaar van de gemeente Maassluis) op de
plannen van de gemeente voor ouderen- en jongerenparticipatie in 2017
3.     Inspraak/Vragen halfuur
4.     Mededelingen;
– wijzigingen in de samenstelling van de Adviesraad en Deskundigenpool
– voorbereiding van de studiedag van de Adviesraad 19 april
5.     Ingekomen en uitgaande stukken
6.     Verslag van de vergadering van 14 december 2016
7.     Discussie over de wijze waarop we kunnen samenwerken met de cliëntenraden van Vlaardingen en
Schiedam (zie bijlagen)
8.     Bespreken van het concept-jaarverslag over 2016
9.     Wat verder ter tafel komt:
– besluitenlijst van het DB van 10 januari
– lijst van aftreden en herbenoemingen
10.   Rondvraag
11.   Indien nodig: besloten deel van de vergadering
12.   Sluiting

Wat doet de Adviesraad?
De Adviesraad adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over allerlei onderwerpen op het gebied van zorg, welzijn en werk en inkomen. Het kan bijvoorbeeld gaan over schuldhulpverlening, huiselijk geweld, gezondheidszorg, jeugdzorg, mantelzorg, vrijwilligerswerk. Hierbij maakt de Adviesraad gebruik van een Deskundigenpool, een soort klankbordgroep van (ervarings-)deskundigen.

Inspreken
Niet-leden van de Adviesraad kunnen bij het begin van de vergadering inspreken over onderwerpen op het gebied van ‘samenlevingszaken’ in Maassluis en ideeën naar voren brengen. Insprekers kunnen niet het woord voeren over personen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

  1. 18 januari 2017 at 10:58

    Ik ben zelf lid van de deskundigenpool van de Adviesraad Samenlevingszaken. Deze deskundigen praten mee in besloten vergaderingen in voorbereiding van de openbare vergaderingen. Deze deskundigen (kan ook ervaringsdeskundigen zijn) praten dan bijvoorbeeld mee over beleid, armoede, kindregelingen, WMO, schuldhulp, Stroomopwaarts etc etc. Deze deskundigen zijn zeer belangrijk voor de input en we hebben er nog veel meer nodig!
    Meer info op http://adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl/

    • 18 januari 2017 at 11:54

      Stuur een ingezonden stuk aan ons met een vlammend betoog waarom met wat voorbeelden dan kunnen we het onder de aandacht brengen met artikel!