Op 2 september 2014 om 20.00 uur komt de CRM bijeen in de MO-kamer, kamer 324 3de verdieping van het gemeentehuis.

Vragenhalfuur
Om 20.00 uur is er voor iedereen gelegenheid aan de Culturele Raad vragen te stellen of opmerkingen te maken over onderwerpen die tot het werkterrein van de raad behoren.

De belangrijkste onderwerpen zijn: cultuur, kunst, creativiteitsvorming, dramatische expressie en activiteiten op aangrenzende terreinen.

Inspreken
Inspreken kan alleen over een onderwerp dat op de agenda van deze vergadering staat. Zij, die willen inspreken, dienen om 20.00 uur aanwezig te zijn. De agendapunten waarover wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.

De agenda

 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen
 2. Gesprek met Han Remmerswaal (muziekschool)
 3. Verslag van de Algemeen Bestuursvergadering d.d. 23 juni 2014 en actiepunten
 4. Verslagen werkgroepen
 5. Verslag contacten met de wethouder over cultuurvisie
 6.  Voorbereiden CRM-input voor uitvoeringsprogramma cultuurvisie
 7. Weekend van de Cultuur
 8. Open Monumentendag
 9. Stand van zaken beeltenis ZKH
 10. Bespreken voorstel vanuit gemeente over vergoedingen
 11. Visitekaartjes
 12. Website
 13. Jaarplanning
 14. Ingekomen en uitgaande post
 15. Verder voorkomende zaken
 16. Rondvraag
 17. Besloten deel
 18. Sluiting
Jan Buijsse

Jan Buijsse

PR voor Museum Maassluis / PR voor Culturele Raad Maassluis (2014 t/m 2020) / PR voor Schermvereniging Trefpunt / Incidentele verslaglegging. / Zonnebloem Maassluis | en meer