© CRM – De raad in oude samenstelling

De gemeente Maassluis heeft een aanzet gegeven om te komen tot een cultuurvisie. Daartoe is, op basis van een aantal gesprekken met vertegenwoordigers uit het culturele veld, een startnotitie opgesteld. Hierbij waren echter de amateurkunstbeoefenaars niet betrokken. Om die reden organiseerde de Culturele Raad Maassluis een bijeenkomst om deze lacune op te vullen.

Cees Brons, voorzitter CRM, somde in zijn inleiding op wat er in het verleden al op dit gebied aan de gemeente is geadviseerd. Hoewel het allemaal lang heeft geduurd voordat er een initiatief voor een cultuurvisie kwam, toonde hij zich blij dat het er uiteindelijk toch van is gekomen. En dat nog net voordat hij de CRM verlaat; hij heeft zijn maximale termijn uitgezeten.

Gert Rikhof, lid van de CRM, gaf een korte explicatie van het proces van tot stand komen van de startnotitie. In de eerste plaats had de CRM aangekondigd zich zorgen te maken over de korte tijd die beschikbaar was om de notitie te schrijven. En naast verschillende inhoudelijke zaken was aangedrongen op het inschakelen van de amateurkunst, maar daar bleek uiteindelijk toch geen tijd voor te zijn!

Genodigden

Daarna was het de beurt aan de genodigden om opmerkingen te maken over de startnotitie. Hierbij trad Marcel van Raaij, ook CRM, op als gespreksleider. Marcel onderstreepte het nut van de bijeenkomst: ‘Nu is het hét moment om te proberen invloed uit te oefenen op de inhoud van de cultuurvisie. De CRM zal trachten de inbreng erin opgenomen te krijgen.’

De discussie werd vervolgens geleid langs de drie thema’s die in de startnotitie worden genoemd:

  • Aantrekkelijk wonen, werken en leven;
  • Maatschappelijke rol van kunst en cultuur;
  • Culturele participatie kinderen en jongeren.

In de eerste plaats kwam naar voren dat het maar de vraag is of we weten wat ‘de burger’ wil. En wie is ‘de burger’? Opgemerkt werd verder dat kunst en cultuur door de politiek worden onderschat: ‘Maassluis is onzichtbaar en is meer dan alleen een stuk historie, Koningshof en muziekschool.’ Sleutelbegrippen zijn: samenwerking en publiciteit/promotie.

Op de vraag welke zaken als positief zijn ervaren in de startnotitie werden vooral jongeren, samenwerking en het feit dat er nu een visie komt, genoemd. Aan de andere kant waren er ook nogal wat zaken die werden gemist. Bijvoorbeeld amateurkunst en de daarvoor beschikbare faciliteiten, waarmaken van de meerwaarde van cultuur, onderlinge samenhang van de doelstellingen van participanten, ondersteuning (cultuurscout, die breed inzetbaar is) van moeilijke doelgroepen en spiegelen met andere (buur)gemeenten.

Marcel concludeerde dat er voldoende aanleiding is voor interactie tussen de verschillende participanten en dat de bijeenkomst kon worden gezien als een aanzet voor vervolgdiscussie. Als er ideeën zijn om iets in dit verband te organiseren dan is dit van harte welkom.

Een meer uitgebreide samenvatting zal worden gepubliceerd op de website van de CRM: www.crmmaassluis.nl

Jan Buijsse

Jan Buijsse

PR voor Museum Maassluis / PR voor Culturele Raad Maassluis (2014 t/m 2020) / PR voor Schermvereniging Trefpunt / Incidentele verslaglegging. / Zonnebloem Maassluis | en meer