© www.maassluis.nu - Cultuurvisie 2015-2020

Cultuurvisie Maassluis 2020
In 2020 is het bloeiende culturele leven en de rijke cultuurhistorie van Maassluis veel zichtbaarder, zowel voor inwoners als voor bezoekers. Meer dan voorheen worden culturele initiatieven en programma’s aangepakt in gezamenlijkheid, door wisselende combinaties van organisaties in het culturele veld, vrijwilligers, bedrijven, instellingen en de gemeente. We hebben activiteiten opgezet die de aantrekkelijkheid van Maassluis als woon- en verblijfsstad verder stimuleren, de maatschappelijke rol van kunst en cultuur versterken en de culturele participatie van kinderen en jongeren vergroten.

David van der Houwen, wethouder van cultuur, zou op 18 juni de concept-Cultuurvisie  ‘Alles stroomt, niets blijft hetzelfde’ in het Museum Maassluis presenteren, maar dit moment is verplaatst naar vrijdag 10:00 uur.

Het concept Cultuurvisie is het resultaat van een proces waarbij inwoners van Maassluis, vertegenwoordigers van het culturele veld, gemeentelijke afdelingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties nauw betrokken zijn geweest.

De Cultuurvisie bestrijkt de periode t/m 2020. De visie spitst zich toe op drie thema’s met daaronder steeds twee doelen.  Aanleiding was dat de culturele infrastructuur van Maassluis  in de periode 2010-2013 op een nieuwe leest is geschoeid. Muziek@Maassluis werd de centrale aanbieder van muziekonderwijs, de theatervoorziening van Maassluis werd samengevoegd in de multifunctionele accommodatie Theater Koningshof, Museum Maassluis werd verzelfstandigd en met Jeugdtheaterhuis is een subsidierelatie aangegaan.

Begin 2014 is een startnotitie opgesteld op basis van verschillende bijeenkomsten met belanghebbenden. Deze notitie leverde drie thema’s op waarvoor bij de deelnemers veel energie was en die van groot belang werden geacht. Het ging om:

 • Aantrekkelijk wonen, werken en leven in Maassluis.
  Om Maassluis als vestigingsplaats en bestemming aantrekkelijker te maken willen we werken aan twee doelen:

1a. De zichtbaarheid van het materiële en immateriële cultureel erfgoed versterken richting bezoekers en bewoners van Maassluis.

1b. De buitenruimte van Maassluis, inclusief de toegangswegen tot de stad, aantrekkelijker maken.

 • Maatschappelijke rol van kunst en cultuur in Maassluis.
  Participatie in kunst en cultuur geeft plezier, helpt om talenten te ontplooien en vergroot de betrokkenheid bij elkaar. De maatschappelijke rol van kunst en cultuur – ook in het kader van zorg, welzijn en wijkgerichte activiteiten – willen we langs twee wegen verder ontwikkelen:

2a. De betrokkenheid van bewoners bij kunst en cultuur bevorderen, zowel in de rol van deelnemer als in de rol van medeverantwoordelijke voor de organisatie.

2b. De positie van de amateurkunst in Maassluis versterken.

 • Cultuurparticipatie van kinderen en jongeren. Onder alle betrokkenen bij kunst en cultuur leeft de wens om extra te investeren in de cultuurdeelname van deze groepen. Daarbij maken we een onderscheid tussen:

3a. De cultuureducatie van kinderen in de leeftijd 4-12 jaar versterken.

3b. De cultuurparticipatie van jongeren in de leeftijd 12 jaar en ouder vergroten.

In een Cultuurvisie en uitvoeringsprogramma moeten keuzes gemaakt worden. Enkele ideeën die niet zijn teruggekomen maar wel onder de aandacht dienen te blijven zijn o.a. teruglopende ledenaantallen van amateurverenigingen, exclusieve avondopenstellingen van de musea, graffitiwedstrijd als project kunst in de openbare ruimte, festivalterrein voor allerlei soorten muziek en evenementen, ouderendisco.

Profiel van Maassluis
Er zal ook worden gewerkt aan de zichtbaarheid en gezamenlijkheid richting potentiële bezoekers van Maassluis. Daartoe is het nodig om het profiel van Maassluis aan te scherpen en de marketing van cultureel erfgoed te versterken. We kiezen voor enkele onderscheidende thema’s en iconen: sleepvaart, water, haven, historische binnenstad en maritieme bedrijvigheid. Daarvan is de sleepvaart het centrale thema omdat Maassluis wat dit betreft een unieke plaats inneemt in Nederland (en misschien wel de wereld). Daarnaast blijft het belangrijk aandacht te geven aan (de boeken van) Maarten ’t Hart: de relatie tussen zijn boeken en de stad is nu al een publiekstrekker op stadswandelingen. In dit kader wordt ook aansluiting gezocht bij het ‘Citymarketingplan Maassluis 2015-2018’.

De grote culturele instellingen leveren een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van de verschillende thema’s in het programma:

 • De Bibliotheek Maassluis speelt een coördinerende rol in de gezamenlijke culturele programmering en stemt de activiteiten in haar kernfunctie ‘kunst & cultuur’ daarop af.
 • Theater Koningshof speelt een adviserende, faciliterende en uitvoerende rol in de gezamenlijke culturele programmering, zo mogelijk ook door activiteiten in de wijk te ondersteunen
 • Museum Maassluis en de Historische Vereniging Maassluis adviseren over de wijze waarop de belangrijkste cultuurhistorische thema’s en iconen een meer herkenbare plaats krijgen in de Maassluise stadsmarketing.
 • Muziek@Maassluis en het Jeugdtheaterhuis geven advies over en spelen een leidende rol in de opzet van activiteiten die de cultuurparticipatie van met name kinderen en jongeren vergroten.
 • De Culturele Raad Maassluis geeft onafhankelijk advies over de opzet en voortgang van de programmathema’s van de Cultuurvisie. Voorts initieert/organiseert/stimuleert zij culturele activiteiten en is gesprekspartner van de gemeente gedurende de uitvoeringsfase van de Cultuurvisie

Cultuurmakelaar
Om tot meer samenwerking te komen, een grotere zichtbaarheid van activiteiten en om de externe financiering te vergroten denken wij aan de inzet van een cultuurmakelaar. De cultuurmakelaar is de functionaris die relaties legt tussen professionele organisaties en andere instellingen en buurtinitiatieven. Vaak makelt de cultuurmakelaar tussen professionele culturele instellingen en nieuw publiek en nieuwe initiatieven.

Dit is slechts een beknopte samenvatting van een aantal punten uit de 44 pagina’s tellende conceptnotitie. Zie voor meer informatie het volledige rapport op de website van de gemeente Maassluis: www.maassluis.nl

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt