MAASSLUIS | De Werkgroep Milieu Vertowijk Maassluis  wendt zich tot B&W over het gebrek aan voortgang wat betreft het overleg over het geluidsscherm langs de A20. Het ongenoegen is verwoord in onderstaande brief.

© Jelle Ravestein


OPEN BRIEF

Geacht College,

Tijdens het overleg betreffende de geluidswal/geluidwerende maatregelen A20, dat 20 december 2018 plaatsvond, is toegezegd dat de alternatieven, aangedragen door de diverse bewonerscommissies/VvE’s onderzocht zou worden door ABT Wassenaar. Er werd verwacht dat half januari 2019 en een gesprek zou kunnen plaats hebben tussen wethouders en ABT Wassenaar.

Waar de Vertowijk toen al haar bezorgdheid uitsprak over de mededeling dat er dan “een klap op gegeven zou worden” en er tot op heden nog geen uitnodiging is gekomen (ondanks belofte) voor eind januari om de uitkomst van het onderzoek met alle vertegenwoordigers van de bewonerscommissies te bespreken, is de bezorgdheid alleen maar gegroeid.

Uiteraard houden we allen rekening met het feit dat de hr Kiewiet, de interim vervanger van hr Luyten, slechts 2 dagen – voor zover ons bekend – hieraan werkt. Doch 1 april nadert met rasse schreden en er is genoeg miscommunicatie geweest, c.q. gebrek aan communicatie.

Ook de Doornenbuurt heeft nog vragen zoals bleek uit hun onlangs gezonden brief.

“Wel hebben wij vraagtekens bij een paar zaken die in het gesprek naar voren kwamen. ABT Wassenaar heeft opdracht van de gemeente gekregen om een akoestisch onderzoek uit te voeren naar (effecten van) geluidwerende maatregelen langs de A20 tussen Lely en de Boonervliet. De resultaten daarvan komen pas in de richting van april a.s. beschikbaar terwijl andere aspecten zoals bijvoorbeeld een inrichtingsschets voor met name de terrasvormige wal bij het Kastanjedal, volumebepaling hoeveelheid te storten grond, raming van kosten en opbrengst (stortkosten), grondmechanisch onderzoek, nagaan beschikbaarheid en bruikbaarheid van Geluidscherm RWS bij Vlaardingen nog niet worden onderzocht” Bij deze vragen sluit de Vertowijk zich aan. De Vertowijk zal ook nog contact opnemen met het Hoogheemraadschap over de eventuele gevolgen van de wal voor de waterhuishouding. Tevens is de Vertowijk zeer teleurgesteld dat wij niet van onze eigen bestuurders hebben vernomen wat de reden is dat de 300 Iepen gekapt gaan worden door RW.

Wij hebben contact gehad met Midden-Delfland en er bleek dus een goede reden, er is ook een plan met als doel een visueellandschapsfunctie. Er wordt nog contact opgenomen met Maassluis.

Tot onze verbazing is men vandaag druk aan het rooien en snoeien op de Rozenlaan. Kleine gezonde bomen worden gerooid en de struikenhaag wordt ook verwijderd, de grote bomen worden gesnoeid. Ook aan de andere kant van de sloot.

Er was toegezegd op 20 december j.l. dat er geen boom om zou gaan in Maassluis voordat men zou gaan beginnen! Het zou natuurlijk kunnen zijn dat het te maken heeft met ruimte maken voor een geluidsscherm want men gaat voor een totaal plan, van Lely t/m Boonervliet, maar ja communicatie hierover is er niet voor handen.

En tenslotte hebben wij begrepen uit de brief van de Doornenbuurt dat het de bedoeling is om de onderzoeksresultaten t.z.t. (april) pas met de bewonersvertegenwoordigers te bespreken.

Dit is in tegenspraak met de toezegging van de gemeente van 20 december 2018 dat o.m. een planning van de verdere uitwerking en overleg eind januari 2019 aan de bewonersvertegenwoordigers zal worden voorgelegd. Gezien voorgaande hoofdpijndossiers (InBlik, De Vliet o.a.) verzoeken wij vriendelijke doch dringend, de uitkomst van ABT Wassenaar voor te leggen aan alle betrokken bewonerscommissies, om er daarna een klap op te geven, een besluit gedragen door hen die het aangaat.

Ook de Vertowijk wenst dat een alternatief plan voor dit project straks zonder financiële begrenzing vooraf aan het gemeentebestuur zal worden voorgelegd. Het is immers het College van B&W en uiteindelijk de Gemeenteraad die een oordeel zal moeten vellen over de (financiële) haalbaarheid in relatie tot het draagvlak onder de bewoners.

Dit klemt te meer omdat de VSP ook in de afgelopen zomer om onderzoek had gevraagd.

Andere aanpak, mogelijke andere kosten en dan kan men er niet omheen dat het voorstel aan de bewoners wordt voorgelegd en daarna aan de Raad.

Ook vraagt de Vertowijk zich nog steeds af waarom verslaglegging van de bijeenkomsten via griffier of geluidsopname en transcript afgewezen is. Er zijn zelfs geen notulen gemaakt, dit komt de helderheid, transparantie niet ten goede, angst dat men zich niet zou durven uitspreken was er voor zover bekend niet bij de bewonersvertegenwoordigers aan de orde.

Met vriendelijke groet,

Namens Milieugroep Verto

Bea Scheurwater, notulistWat mij betreft kan je melden dat het Bestuur VVH Woonpark Boonervliet de inhoud van de brief ondersteund.

Met vriendelijke groeten,

Erwin van Leeuwen


Bewoners Commissie Verto

Bewoners Commissie Verto

BC Verto | Vertegenwoordigt belangen van bewoners in de Vertowijk. Te vinden in "De Buurtkamer" op Ververij 105 | Check de dagen

3 Reacties

 1. tlpeter
  18 februari 2019 at 11:54

  Het blijft oorverdovend stil vanuit de politiek, dus er valt niet te scoren bij een groot publiek!

 2. Bea Scheurwater
  17 februari 2019 at 11:38

  Zo is het toevallig ook nog eens een keer hr. Tijl. Belofte maakt schuld.

 3. p.tijl
  17 februari 2019 at 11:09

  Coalitieakkoord 2018-2022
  CDA, VVD, PvdA en D66 hebben vrijdag 18 mei 2018 het coalitieakkoord gepresenteerd.

  In het akkoord staat wat we samen met inwoners, verenigingen, ondernemers en andere politieke partijen willen vernieuwen en versterken en waar we prioriteit aan geven.
  Hiervoor zijn we niet alleen uitgegaan van de politieke speerpunten van de coalitiepartijen.

  Citaat uit het coalitieakkoord
  Inwoners van Maassluis ervaren geluidsoverlast van industrie en verkeer. Wij richten ons op het verminderen van deze overlast:
  – Wat betreft de overlast door binnenstedelijk verkeer doen wij dit onder andere door hier nadrukkelijk aandacht aan te besteden bij de (her)inrichting van wegen.
  – Daarnaast zetten wij in op een snelle realisatie van een geluidwal ter hoogte van het Kastanjedal en verder werken we aan het realiseren van een geluidscherm langs het overige deel van de A20.

  SNELLE realisatie bijna jaar onderweg nog geen plan!

  In het akkoord staat o.a. duidelijk Citaat:
  “samen met inwoners”

  Anders zou je kunnen denken dat SAMEN betekend “DE ONDERTEKENAARS”
  t.w. :
  Corine Bronsveld-Snoep (CDA)
  Gerard van der Wees (VVD)
  Sjoerd Kuiper (PvdA)
  Justin Doekhi (D66)

  Dus B&W begin met uitvoering van je eigen voornemens SAMEN MET