column nr: 15

Je ziet het niet, maar het is er wel…

In april verleden jaar vertelde ik u dat ik samen met 9 andere vrijwilligers in Maassluis meedeed aan het burgermeetproject van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, om in kaart te brengen hoe het gesteld is met de concentratie van stikstofdioxide binnen onze gemeente. Stikstofdioxide (NO2) is een gas dat in stedelijk gebied vooral door het verkeer wordt geproduceerd.

Intussen zijn alle metingen gedaan, en de DCMR heeft de jaargemiddelden berekend.

Nederland, en dus de DCMR, hanteert de grenswaarde die ruim 20 jaar geleden is gesteld voor heel Europa, 40 mg/m3. Wanneer deze grenswaarde overschreden wordt moeten er direct maatregelen worden getroffen.

Als je de jaargemiddelden op de plattegrond van Maassluis ziet, lijkt het mee te vallen – hoewel de grenswaarde in de 4-wekelijkse metingen maar liefst zeven keer is overschreden.

Let wel, de aangegeven gemeten waardes zijn steeds een jaargemiddelde: ’s zomers is er door de weersomstandigheden, minder autoverkeer en verkeersspreiding minder NO2 in de lucht dan ’s winters.

De concentratie NO2 die gemeten is in het burger-meetproject kan worden gebruikt als indicator van de luchtvervuiling in het algemeen met o.a. ozon, zwaveldioxide, koolmonoxide, fijnstof, deze lopen vrijwel gelijk op. De lucht in Nederland hoort tot de meest vervuilde lucht in Europa, en binnen Nederland is het Rijnmondgebied het allersmerigst. Dat veroorzaakt niet alleen gezondheidsrisico’s voor de mens, maar is ook slecht voor dier en natuur.

Wat zegt eigenlijk die “grenswaarde”?

De Europese rekenkamer stelt, net als de Nederlandse Gezondheidsraad, de Wereldgezondheidsorganisatie en diverse milieugroepen dat deze grenswaarde een stuk strenger moet worden – maar voorstellen daartoe in het Europees parlement zijn niet gehonoreerd door de verantwoordelijke bewindslieden en de Nederlandse Overheid hobbelt daar achteraan.

Bovenstaande organisaties stellen dat al bij de helft van de grenswaarde ernstige gezondheidsrisico’s optreden, en er eigenlijk geen minimumwaarde is waarbij NO2 ‘veilig’ is.

Bij “de helft” zit dus heel Maassluis in de gevarenzone.

Hoge concentratie van NO2 in onze lucht mag zeker een sluipmoordenaar genoemd worden. Het veroorzaakt en/of verergert longaandoeningen zoals COPD, astma, bronchitis, longkanker, vermindert de weerstand, is schadelijk voor hart- en bloedvaten, leidt tot infecties in het algemeen. Je wordt bijvoorbeeld sneller en heftiger verkouden. Recente studies – o.a. aan de Universiteit van Hasselt – hebben aangetoond dat baby’s met een lager geboortegewicht ter wereld komen en kleinere longen ontwikkelen, dat kinderen vaker astma e.d. krijgen en dat de astma-aanvallen heviger zijn in gebieden met veel NO2 in de lucht. Ook wordt er nu een verband gelegd tussen de blootstelling aan NO2 en de ontwikkeling van dementie. Mensen in een NO2-rijke omgeving leven één tot drie jaar korter dan anderen.

In mijn vorige column (21 Jan.) vertelde ik over het feit dat de Gemeente Maassluis het ‘Schone Lucht Akkoord’ (nog) niet heeft ondertekend, en dat ik vind dat de Gemeente dat wel aan hun burgers verplicht is. Dit omdat er echt een inspanning van de Gemeente nodig is om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Ten eerste natuurlijk zorgen voor minder autoverkeer, en zéker het verkeer dat op diesel rijdt omdat dat méér NO2 uitstoot dan benzineauto’s. Er zou ook meer handhaving moeten zijn op snelheid, hoe hoger de snelheid hoe hoger de uitstoot. Méér en frequent rijdend schoon openbaar vervoer binnen de stad zou zeker helpen. Verschillende delen van Maassluis zijn sinds de komst van de metro tijdens de avonduren en op zondag totaal verstoken van OV.

Daarnaast: Plant héél veel bomen en groenblijvende struiken langs straten en wegen.

Verder hoop ik dat er gekozen wordt voor een hoge groene afscherming zo dicht mogelijk langs de A20, niet alleen tegen geluidsoverlast maar zeker ook om de vieze uitstoot van het verkeer op te vangen.

Treurig genoeg uitte een groot deel van de Gemeenteraadsleden dat ze “niet bekend waren met dit akkoord en er wel belangrijker zaken waren”

Voor de Raadsvergadering van 4 februari jl. was door GLM een motie voorbereid om het Gemeentebestuur ertoe aan te zetten alsnog het ‘Schone Lucht Akkoord’ te ondertekenen.

Treurig genoeg uitte een groot deel van de Gemeenteraadsleden dat ze “niet bekend waren met dit akkoord en er wel belangrijker zaken waren” (…) Bovendien kwam D66 te elfder ure op de proppen met gestelde schriftelijke vragen over dit onderwerp, en de raadsleden wilden eerst het antwoord hierop afwachten. Indienen van de motie had toen geen zin meer en is aangehouden.

Soms háát ik politiek gedoe, dit zorgt alleen maar voor vertraging en waarom? Ik hoop dat B&W haast maken met de beantwoording.


Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik plus voor schema WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 304 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Bekijk in LANDSCAPE stand (kantel uw portrait stand ) voor een goede weergave

Adri Huisman

Adri Huisman

Adri Huisman | Adri Huisman | groen, sociaal, duurzaam | lid van GroenLinks | blij met beeldende kunst!