column nr: 7

In de aanloop naar de verkiezingen horen we vaak zeggen dat de kiezers eigenlijk niet zo goed weten wat de taken van de Provinciale Staten zijn, en waarom er apart gekozen moet worden voor een Waterschap. Jammer dat er zoveel onduidelijkheid is, want deze bestuursorganen beslissen over veel zaken waar u en ik mee te maken hebben.

Provinciale Staten:

  • Zij bepalen of een Gemeente mag uitbreiden en mag bouwen buiten de bebouwde kom en het soort woningen dat gebouwd moet worden.
  • In het structuurplan bepalen zij waar nieuwe wegen worden aangelegd, waar spoorwegen komen, waar industriegebieden komen, en waar recreatie- of natuurgebieden komen.
  • Zij voeren de milieuwetgeving uit en moeten voor schoon zwemwater zorgen, maar ook verontreinigde grond saneren, de kwaliteit van lucht, bodem en water bewaken.
  • De provincie moet mogelijk maken dat er overal binnen een kwartier een ambulance ter plekke kan zijn.
  • De PS bepalen waar er boerenbedrijven mogen zijn en waar er juist nieuwe natuur nodig is.
  • De Provincie bepaalt waar en hoeveel windmolens er geplaatst kunnen worden.
  • De PS hebben een coördinerende taak op het sociaal vlak, jeugdzorg, kunst&cultuur.
  • De PS zijn verantwoordelijk voor de vergunningen aan bijvoorbeeld jagers.

Daarnaast worden ook de 75 leden van de 1e kamer door de Provinciale Staten gekozen, super belangrijk omdat de Eerste Kamer moet de wetsvoorstellen die in de Tweede Kamer zijn aangenomen moet goedkeuren.

Tenslotte moeten de PS toezicht houden op Gemeentes en de Waterschappen.

Het Waterschap:

(in ons geval het Hoogheemraadschap Delfland) zorgt o.a. voor schoon, gezond en gezuiverd (afval) water, beheert het waterpeil en voorkomt wateroverlast. Zij is ook verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van o.a. dijken en duinen.

Het Algemeen bestuur bestaat uit 30 mensen, waarvan wij er 21 mogen kiezen. De andere 9 zetels zijn ‘geborgd’, deze groep bestaat voornamelijk uit ondernemers en boeren/landbouwers. Het Dagelijks bestuur (met als voorzitter de door de kroon benoemde Dijkgraaf) bestaat uit vijf hoogheemraden die gekozen worden uit het Algemeen bestuur.

Door te gaan stemmen kunnen wij als burgers invloed uitoefenen op de manier waarop Provinciale Staten en het Waterschap hun taken uitvoeren. Voor mij is het belangrijk dat zij bij alles wat er gedaan wordt duurzaamheid betrekken, en ruimte houden voor de natuur. Niet zomaar overal nieuwe wijken of bedrijfsterreinen uit de grond stampen, eerst bezien of dat binnen de Gemeentegrenzen kan of bestaande ruimtes hergebruiken. Alles natuurlijk energieneutraal en graag een hoger percentage sociale woningbouw.

Het bestaande wegennet optimaliseren i.p.v. nieuwe wegen aanleggen. Zorgen voor goede fietsverbindingen, en een goedkoop, fijnmazig en frequent rijdend Openbaar Vervoer.

Het grondwaterpeil – dat al jaren kunstmatig laag gehouden wordt op verzoek van enkele boeren met hun zware landbouwmachines – weer verhogen, zodat het nu uitgedroogde veenland minder CO2 uitstoot, en verzakkingen van huizen en andere gebouwen vermeden wordt.

Landbouwers helpen over te stappen naar gewassen die beter gedijen op natte veengrond.

Vervuilers harder aanpakken, afval en giftige stoffen mogen niet vrijkomen, bedrijven moeten zélf hun afvalwater zuiveren, en de vervuilende bestanddelen recyclen.

De gezondheid van inwoners moet voorop staan.

Zorgen voor een goed leefklimaat voor de dieren.

Geen harde beschoeiingen op plaatsen waar het ook mogelijk is om plant- en diervriendelijke oevers te maken.

Meer beplanting geeft ook een beter leefklimaat voor insecten. De hoeveelheid insecten neemt de laatste jaren dramatisch af – vooral bijen, vlinders en kevers. We hebben insecten nodig om het ecosysteem in stand

te houden, voor bestuiving en een gezond bodemleven, ook als voedsel voor andere diersoorten.

Ook in Vlieten en Grachten kunnen de kademuren ingericht worden met (water)planten en op die manier rustplaatsen en vluchtwegen voor watervogels creëren en schuil- en paaiplekken voor vissen.

Zorgen dat schadelijke uitheemse diersoorten zoals Amerikaanse rivierkreeften op een nette manier weggevangen worden. Deze dieren bedreigen inheemse diersoorten en ondermijnen de oevers.

Belangrijk ook dat de Provincie en de Waterschappen hun bevoegdheid gebruiken als er binnen een Gemeente iets goed fout gaat. (voorbeeld: de waterkwaliteit in het Zuiderpark in Den Haag. Eenden en zwanen leggen daar massaal het loodje door het sterk vervuilde water)

En… voor élke gekapte boom direct drie nieuwe planten.

Samen kunnen we voor een schoon en prettig leefbaar Zuid Holland zorgen, waar voor iedereen plaats is.

Neem voor 20 maart eens even de tijd om de verkiezingsprogramma’s door te nemen, mijn keuze heb ik al gemaakt, hieronder kunt u zien waarop ik stem:

Verkiezingsprogramma GL ZH (pdf) programma-delfland

Succes allemaal en vooral: GA STEMMEN !

Duurzame groet,

Adri Huisman.


Adri Huisman

Adri Huisman

Adri Huisman | Adri Huisman | groen, sociaal, duurzaam | lid van GroenLinks | blij met beeldende kunst!