column nr: 9

Om met elkaar te kunnen samenleven hebben wij spelregels nodig. In de gemeente regelen we dat o.a. met de Algemene Plaatselijke Verordening (de APV). Daarin staan nogal wat verboden, want blijkbaar helpt het niet om te zeggen dat je iets wel mag en dat iedereen dan begrijpt dat het andere niet mag. Voorbeelden uit de APV zijn dat je je busje van meer dan 2,00 meter hoog niet voor een woonhuis mag zetten zodat men niet meer naar buiten kan kijken. Of dat het verboden is om een gebouw te bekrassen of te bekladen. Ook wordt er in de APV geregeld waar horecazaken zich aan moeten houden en hoe wij ons moeten gedragen in de openbare ruimte. Voor dat laatste komt er nog vanuit de PvdA een voorstel om straatintimidatie tegen te gaan. Het kan namelijk toch niet zo zijn dat je op straat uitgejouwd of uitgescholden wordt omdat je ‘anders’ bent of omdat je je werk als handhaver uitvoert!

Het is de gemeenteraad die verordeningen vaststelt zoals de APV. Zij bepalen waar het geld aan wordt uitgegeven en zij geven het college van burgemeester en wethouders opdrachten. Het college gaat over de uitvoering van wat de gemeenteraad o.a. heeft vastgelegd, zij zijn verantwoordelijk voor de financiën en de ambtelijke organisatie. Dat alles verloopt ook via spelregels. De raad neemt besluiten die worden vastgelegd in een raadsbesluit, afspraken worden vastgelegd in een besluitenlijst en er wordt een verslag gemaakt van de vergadering. De regel is dat de voorzitter van de vergadering, waarin iets is behandeld, dat op het laatst samenvat. In de vergadering daarna wordt de besluitenlijst van die vergadering vastgesteld. Afwijkende standpunten en/of wanneer men ergens tegen is worden genoteerd.

Hebben wij als burger weleens de neiging om af te wijken van spelregels ook raadsleden(fracties) hebben dat wel eens.

De gemeenteraad wil dat op de Kade woningen worden gebouwd. Daarvoor zijn de plannen goedgekeurd, want 600 nieuwe woningen kan Maassluis best gebruiken. De projectontwikkelaar staat te trappelen om te beginnen. Rond het plan spelen nog drie belangrijke zaken die allemaal te maken hebben met verkeersafwikkeling. Immers het is wel zaak dat je veilig naar en uit de woonwijk de Kade kan komen.

Volgens de spelregels heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven die drie zaken op te pakken en uit te werken. Het college gaat aan de slag en op 18 december 2018 vergadert een commissie over hoe de wijk moet worden ontsloten. Het college heeft, binnen de kaders die de raad eerder al heeft gesteld, een voorstel gemaakt wat neerkomt op:

 1. Verplaatsing van de huidige spoorovergang voor gemotoriseerd verkeer;
 2. De Handelskade, de zogenaamde hoofdweg binnen het plan, moet een verkeersveilige en verblijfsvriendelijke structuur krijgen;
 3. De Julianalaan wordt heringericht ten behoeve van de verkeersveiligheid.

In die vergadering is men unaniem over het voorstel. Iedereen wacht de verdere uitwerking van het college af. Tot verbijstering van de meeste partijen is er echter één partij die wil dat  ook in de gemeenteraad nog een keer erover gesproken wordt. Dat gebeurt op 22 januari 2019. Daar worden de meningen nog een keer gedeeld en vat de voorzitter alles samen. De raad is unaniem van mening dat de uitwerking zo verder kan gaan. Het verslag wordt twee weken later vastgesteld zonder dat er een opmerking over wordt gemaakt.

Tot zover gaat het dus goed. Maar dan komt het college met de uitwerking van één van de drie onderwerpen: de Handelskade. Geheel volgens de kaders heeft het college samen met de projectontwikkelaar er voor gekozen er een 30km/uur weg van te maken, met gescheiden rijbanen, een fietspad en ook nog een pleintje waar de auto ‘te gast’ is. Je zou dus denken dat ziet er goed uit. Maar de oppositiepartijen komen in geweer. Men mist de spoorwegovergang en er wordt niets gezegd over de Julianalaan. Zij willen een spoeddebat, bereiden een motie voor en er wordt zelfs gefluisterd om het college naar huis te sturen omdat zij hun werk niet goed hebben gedaan.

Grootste punt in het spoeddebat wordt dat het verslag van de vergadering van 22 januari 2019 niet zou deugen. Vergeten wordt dat niemand de conclusie van dat debat toen heeft weersproken. Ook wordt vergeten, dat toen de besluitenlijst twee weken later werd vastgesteld, niemand heeft gezegd dat het niet klopte.

Nadat het college nog eens heeft uitgelegd dat alle drie de zaken allemaal belangrijk zijn, de volledige aandacht hebben en binnen de door de raad opgestelde kaders worden uitgewerkt, is het wedstrijdje ‘ver plassen’ van de oppositie voorbij. Zij zijn blij dat het college dat allemaal toezegt. Maar dat lag allemaal al vast in wat, ook zij, zelf hadden meegegeven.

Jammer dat met zo’n actie kiezers denken: “ze drinken een glas, doen een plas en alles bleef zoals het was!”. En eerlijk gezegd moet ik ze daar hier niet ongelijk in geven.


 

Hans de Bruin

Hans de Bruin

Hans de Bruin | Steunraadslid PvdA 2018-2022 | Voorzitter Stichting Maassluis Maritiem @Furieade | senior adviseur sociaal domein | Columnist 2018-2019

2 Reacties

 1. C.J. van Ettinger
  8 april 2019 at 17:14

  Geachte heer De Bruin, u schrijft in uw column dat het allemaal goed is gegaan en dat er onnodig een debat is gevoerd. U schrijft tevens dat niemand de conclusie van het debat heeft weersproken. Ik wil u toch op een aantal feiten wijzen. Zowel de bewoners hebben om uitleg gevraagd bij de voorzitter en is de handelswijze van concluderen besproken door de raadfracties.

  De conclusie van de voorzitter is samengevat in drie actiepunten en verwoordt niet het debat met de daarin gemaakte bezwaren en opmerkingen van de diverse fracties. U heeft duidelijk tijdens het spoeddebat kunnen horen dat het proces van concluderen door de voorzitter niet juist is geweest en dat daar in de toekomst beter op gelet moet worden. Er is letterlijk gezegd: Mevrouw Oosterman: Is het in het presidium geweest? Volgens mij in het presidium geweest. Hebben we een evaluatie gehad dat dit debat niet goed was gelopen en dat we voortaan consultaties op een andere manier moeten vormgeven. Volgens mij is het in het presidium dat we dat besproken hebben. De voorzitter: Naar aanleiding van deze raadsinformatiebrief of consultatiebrief was dat inderdaad de eindconclusie dat we dat in het vervolg helderder moeten concluderen. Dat ben ik met u eens. (zie transcriptie)

  U meent te weten dat alles al vast lag. Ik ben het daarmee niet eens, de wethouder Voskamp heeft op 22-1-2019 het volgende gezegd: We gaan daar zeker mee aan de gang maar ik wil daar wel nog eventjes duidelijk maken dat, vanuit die wegenstructuurvisie die 30 kilometer voor de Handelskade en die 50 kilometer voor de Julianalaan wel een randvoorwaarde is. (zie transcriptie)

  De wethouder Voskamp heeft op 26-3-2019 gezegd: Daarbij heb ik nu net gezegd dat als het mogelijk is om een 30 kilometerstuk te doen, dat we dat gaan meenemen. (zie transcriptie)

  Het heeft dus wel degelijk zin gehad om hier verder over te praten, tenzij u al meer informatie heeft die u niet wil delen.

  Mijnheer De Bruin, jammer van uw onjuist belerende column.
  Echt, het vingertje van Joop is gelukkig verleden tijd.

 2. tlpeter
  2 april 2019 at 16:11

  Meneer Hans de Bruin,
  Een beetje historische kennis leert dat de verplaatsing van de huidige spoorovergang voor gemotoriseerd verkeer in het verlengde van de laan 1940-1945 als op het wensen lijstje van de gemeente raad staat, helaas heeft B&W verzuimt om bij de plannen makerij van de METRO direct aan de orde te stellen en ten uitvoer te brengen.

  Jammer nu zal blijken een gemiste kans, als we de wethouder beluisteren, want de regio moet beslissen of de overgang er gaat komen.