Dranghulp in de jeugdwet is een ‘Sociale Staatsgreep”.

Binnen de jeugdzorg 2015, is drang een nieuwe term die men herhaaldelijk tegen komt. Drang is het opdringen van van vrijwillige hulp aan gezinnen. Drang wordt gezien als alternatief voor een gedwongen maatregel zonder tussenkomst van de kinderrechter. De verplichte bemoeienis met deze gezinnen, zonder een rechterlijke toetsing vooraf, vindt geen enkele grondslag in de wet. De rechten van ouders en jeugdige worden op geen enkele wijze gewaarborgd.

Drang is dreigen met een kinderbeschermingsmaatregel, om ouders op basis van onderbuikgevoelens, zonder concreet bewijs voor een ontwikkelingsbedreiging van het kind, of een gebrek aan pedagogische vaardigheden bij de ouders te laten voldoen aan de grillige eisen van instanties. In een recent rapport, “De zorg waar ze recht op hebben” schreef de kinderombudsman dat het de wijkteams ontbeert aan kennis om dwang&drangmaatregelen op de juiste wijze uit te voeren (volg link naar pdf document) schreef de kinderombudsman dat het de wijkteams ontbeert aan kennis om dwang&drangmaatregelen op de juiste wijze uit te voeren.

Dranghulp is een sociale staatsgreep, een machtsovername die het privédomein en het zelfbeschikkingsrecht van ouders en jeugdigen schendt.

De achterliggende gedachte is dat er bij dreigende problemen snel ingegrepen kan worden. Zo staat de gemeente al achter uw voordeur, bepalen zij voor u wat de hulpvraag is, welke hulp geaccepteerd moet worden, zonder dat u gevraagd is of u het een goed idee vindt om die gemeente ongevraagd en bij voortduring op de koffie te hebben.

Krijgt u via het wijkteam, of op een andere wijze, te maken met dranghulp, accepteer deze dan niet. Bij dranghulp is er sprake van een zeer ongelijke machtsverhouding tussen overheid en burger. Dranghulp leidt in de meeste gevallen tot een onfatsoenlijke en onbehoorlijke bejegening van ouders en jeugdige. Binnen de kaders van de huidige jeugdwet en de wet kinderbeschermingsmaatregelen bestaat geen enkele verplichting om dranghulp te accepteren. Slechts de kinderrechter is als enige wettelijk bevoegd een mandaat te verschaffen om maatregelen ter kinderbescherming uit te voeren tegen de wens van de gezaghebbende ouders in.

Ouders, wees op uw hoede!

Neem bij drang of dwang tijdig contact op, met een goede jeugdrechtadvocaat (zie VJAR.nl). Zij kunnen u perfect informeren over uw rechten en plichten. Uiteraard kan de gemeente om voldoende tegenmacht voor haar burgers te organiseren een jeugdrechtadvocaat als buurtadvocaat aan het wijkteam toevoegen.

Desiree van Doremalen

Desiree van Doremalen

Desiree van Doremalen | Juridisch adviseur | Ouderplatform Rijnmond | vaste columnist op woensdag 1x per maand (01-2015 tm 04-2016)

7 Reacties

 1. I. Rekers
  6 juli 2015 at 15:56

  Allemaal in Rotterdam. Waar vind ik een goede jeugdrechtadvocaat in Harderwijk?

 2. 25 juni 2015 at 10:31

  het is gemakelijk gezegt ,maar je weet niet hoe hun zijn als je niet doet wat hun zegen gaan ze het toch doen wandt zo is het bij moederkevanx gebeurt wandt mijn kinderen hebben jammer genoeg jeugdzorg gehad en het heeft nicks geholpen jeugdzorg doet toch wat ze willen en daarna heeft jeugdzorg het aan de william schrikker groep gegeven en mijn dochter heeft het niet goed wordt nog mishandeld door de beleiding en in 2012 is mijn dochter sekueel misbruik door een medebewonner en werdt ook nog getwongen om bij de huis arts en ook mog mijn dochter niet met de zedepolitie pratten wandt wsg liegde tegen de zedepolitie zei dat mijn dochter niet met de zedepolitie wou pratten nu zie je ook dat wsg voogd goed liegen kon ook deed wsg het in de doofpot zetten wandt de waarheid mog niet naar boven komen ook heeft daelzicht gezegt dat hun niet 24 uur op de kinderen kunnen letten dus hun kunnen niet naar de veilig heid van onze kinderen kijken het is toch niet normaal hoe instellingen en leefgroep met onze kinderen om gaat maar ze doen toch wat ze willen wandt ze luisteren niet naar de ouders wandt dat zie je bij moederkevanx de advocaten kunnen ook nicks doen wandt moederkevanx had twee advocaat maar die konen nicks doen wandt wsg voogd had moederkevanx het ouderlijke gezag af genomen en heeft heeft wsg macht over dochter maar moederkevanx gaat gewoon door met vechten wandt in de instellingen waar mijn dochter heeft gezetten had mijn dochter het niet goed ,en waar mijn dochter nu woondt heeft mijn dochter het ook niet goed wandt opdebies en wsg doen mijn dochter geestelijk kapot maken mijn dochter houd er een trauma van over wsg zeg wel in het belang van het kind maar dat klopt niet het is in het belang van wsg en instellingen wandt ze krijgen voor iedere kind die hun bij de ouders weg hallen bonnus punten dus dat is voor hun belangrijker niet de kinderen en het wordt steeds erger als wij ouders er nicks aan doen ,niemand ziet mijn tranne en mijn dochter hart huild erg hard

 3. Desiree van Doremalen
  12 mei 2015 at 07:53

  Drie reacties waarvan 2 van advocaten. En een niet onbelangrijk van Renee Middel directeur/bestuurder van Parlan Jeugdhulp in Alkmaar. Allen bevestigen mijn gelijk drang onrechtmatig en vooral bedoeld om gehoor te geven aan de onderbuik-gevoelens van de jeugdhulpverlener. Onderbuik-gevoelens, die voor ouders, op geen enkele wijze te weerleggen zijn. Er is immers geen rechtsbescherming en geen rechter die toetst of er serieus sprake is van een ontwikkelingsbedreiging of gevaar voor het kind.

  Ouders in een drang situatie worden bang gemaakt door te dreigen met een OTS. Dreigen met ingrijpen door de kinderrechter. Jammer, in het nieuwe systeem is het juist de kinderrechter die meer mogelijkheden heeft, De kinderrechter mag zich net als voor 1995 gelukkig weer wat intensiever met de hulpverlening bemoeien.

  Als ik de beschikkingen, aangaande OTS en UHP die gepubliceerd worden op rechtspraak.nl bekijk ben ik niet ontevreden.

  De kinderechter wijst steeds meer OTS en UHP af. Zelfs als er sprake is van een gesloten plaatsing zijn er kinderrechters die de voorkeur geven aan het opstellen van een Familie Groepsplan. Voor de duidelijkheid, een Familie groepsplan, is niet het zelfde dan een gezin, een plan een hulpverlener.

  Komt er toch een OTS dan motiveert de rechter ook in zijn beschikking welke hulp noodzakelijk is en waarom. Dit is nieuw. Als ouders worden bijgestaan door een advocaat zien we beschikken waar zelfs in wordt opgenomen dat kinderen bij UHP niet meer van pleeggezin naar pleeggezin worden verplaatst.

  Ouders laat u niet bang maken voor drang een toetsing door de kinderrechter is zo beroerd nog niet.

 4. Ex-advocaat mr. Lodewijk H.W.M. Koenen (61 jaar)
  9 mei 2015 at 12:09

  Ex-advocaat mr. Lodewijk H.W.M. Koenen. Mevrouw Van Doremalen heeft natuurlijk groot gelijk. Niet enkel in haar mening, ook in haar juridisch gelijk. Dat blijkt ook uit de Parlementaire Geschiedenis Jeugdwet, volgens beide Staatssecretarissen (VWS, VenJ). Ik citeer: Memorie van Antwoord, Eerste Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 684, D, 10 januari 2014, Pagina 71: “Het is juridisch ongeoorloofd om als gemeente te dreigen met een korting op iemands uitkering indien vrijwillige hulp niet wordt geaccepteerd (…). Dit geldt ook voor het dreigen met een ondertoezichtstelling. De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven”

 5. Bas de Groot (54 jr/vader 3 pubers/jurist/zeer goed bekend met jeugdzaken)
  8 mei 2015 at 08:58

  Mr B.W. de Groot (specialist jeugdrecht) te Wassenaar
  Duidelijk is dat zorgvuldigheid en deskundigheid noodzakelijk zijn. Met de schrijfster van de column ben ik het eens dat de praktijk juist op deze punten zeer te wensen over laat. Eén van de belangrijke oorzaken daarvan is de slechte (juridische) kwaliteit van de betreffende instanties. De zorg van de Kinderombudsman is mede daarom terecht. Het is goed dat er zorg is voor kinderen in de knel maar de zorgbehoefte en de wijze waarop de zorg wordt geleverd moeten door echte deskundigen worden bepaald en niet door koffieleutende medewerkers die van toeten noch blazen weten.
  Het is goed middels dergelijke columns de praktijk te slijpen.

 6. 7 mei 2015 at 22:07

  Herkenbaar, ik schreef deze column in 2013…..en dat werd mij niet in dank afgenomen http://www.thebigbitch.com/2013/05/31/2013-oprukkende-veiligheidsspecialisten-in-jeugdland/