De ChristenUnie sprak wethouder Keijzer aan op diens voorstel voor omzetting van InBlik naar een open jongerencentrum. Zij deed dat onder verwijzing naar discriminatie, rechten van de mens: hoe verhoudt dit zich tot de wijze van wegzetten van Myositis ten gunste van Ummah Wahida?

“Dit college heeft steeds geprobeerd om Myosotis op een verkeerd been te zetten. Dat ondanks vasthoudendheid en het wél willen voeren van een zuiver proces van Myosotis zijde. In het bestuursrecht staat het zorgvuldigheidsbeginsel: een beslissing van de overheid moet voldoende overwogen tot stand zijn gekomen door alle in aanmerking komende belangen te hebben afgewogen. U heeft deze vrijwilligers net zo lang onder druk gezet tot ze het strijden voor hun doelgroep – gehandicapten kinderen – uiteindelijk hebben moeten los laten”.

Recht op kritische vragen

Mijn partij zit niet in de raad, maar die zou zeker nog een paar kritische vragen hebben gesteld. Waarom wordt er een plek gezocht voor Myosotis? Myosotis heeft een plek en een contract, waaorm breekt u dat eenzijdig open? Op welke gronden? Is Ummah Wahida zelf met voorstellen gekomen? Zo ja, welke? Waarom zijn die afgewezen? Zo nee, waarom niet?

Zoals in de commissievergadering reeds was gezegd: de Turkse gemeenschap zorgt wél zelf voor hun jongeren. En dan heb ik het nog niet eens over het geld. Geld dat niet van de gemeente maar van de gemeenschap in Maassluis in zijn geheel is..

De vraag die niemand stelde: Is de wethouder onder druk gezet door de Marokkaanse gemeenschap? Of gaat het om de kosten? Waarom wordt dan niet in een leeg schoolgebouw ruimte aangeboden? Dat kunnen ze zelf opknappen, nuttig toch en dat geeft ook voldoening, goed tegen verveling etc.

Subsidiekaders

Forza! is voor een veel strenger subsidiebeleid: subsidie alleen als uiterst vangnet. In islamitische gemeenschappen is men onderling solidair. Als je leest hoeveel geld er opgehaald wordt voor bijvoorbeeld een moskee, zoals laatst toen een gebouw met die bestemming was afgebrand, dan denk ik: dat was vroeger bij christenen ook zo. Dat is mooi, maar waarom dan nu subsidie voor een groep (los van de nationaliteit) die eerder heeft bewezen volgens eigen normen te leven en (vaak) intolerant te zijn? Welk maatschappelijk doel wordt daarmee gediend?

Nu kan de voorzitter op de WOS wel zeggen dat anderen hen niet eng hoeven te vinden, maar dan zeg ik: Beste meneer, vertel die jongens en hun ouders dat niet-moslims niet eng zijn en minstens zoveel recht hebben op respect.

Vrijblijvendheid van Ummah Wahida
In het bestuursrecht staat ook het vertrouwensbeginsel. Pacta sunt servanda ofwel voorwaarden moeten worden nagekomen. Dat is al zo oud als de weg naar Rome.
De voorwaarden van het Myosotis contract worden nu dus met voeten getreden … Wat ik mij ook afvraag is of er wél duidelijke voorwaarden gesteld zijn aan Ummah Wahida; mét sancties mocht het wederom tot overlast leiden. Welke zijn dat? En anders: Waarom geen voorwaarden?

Trouwens: welke straffen zijn er aan de relschoppers opgelegd? In onderling overleg met gemeente? Is er sprake van emotionele chantage: “Dan moet je maar zorgen voor een buurthuis”?
Hebben de overige daders zich eindelijk gemeld, zijn zij door hun ouders aangegeven? Wie betaalt de schade? De verzekering van de slachtoffers? De gemeente? We horen er niets over.

Integriteit
Integriteit is nogal een issue binnen deze raad. Twee wethouders zijn er al gesneuveld. Waarom mag deze wethouder wél blijven zitten? Deze wethouder is toch net zo slecht in open, helder en eerlijk communiceren naar de raad? Het is tijd voor een andere aanpak ook in de gemeenteraad want men beroept zich op de regels van de democratie ‘meer voor- dan tegenstemmers’, maar er zijn nu voorstemmers die bijgedraaid zijn. Je kunt je afvragen waarom. Politieke (partij) spelletjes?

Wederzijds respect
Begrijp mij goed: voor Forza! zijn allochtonen volwaardige burgers, dat betekent dat we samenwerken en samenleven. We zijn een samenleving, met wederzijds respect, waarin raddraaiers van welke kleur of religie hetzelfde worden behandeld. Zijn jongeren opgepakt en bestraft, dan wordt de begeleiding niet overgelaten aan jeugdwerkers, uiteraard afhankelijk van de aard van de overtreding/misdaad. Het betekent verantwoordelijkheid nemen voor je daden en er van leren. Er mag geen sprake zijn van subsidie voor activiteiten die integratie tegenwerken. Ook geen voorkeursbehandeling en zeker niet ten koste van anderen: buurtbewoners, zwakkeren en/of kwetsbaren in de samenleving, ouderen en gehandicapten.

Tijd voor kritische artikel 51 vragen
2008 De Schakel: 4 ministeries en 22 gemeenten hebben afgesproken “de oververtegenwoordiging van Marokkaans- Nederlandse jongeren in overlast, criminaliteit, schoolverlaten en werkeloosheid te verminderen”. Maassluis kreeg 80.000 euro jaarlijks, want die deed ook mee.

2009 De Schakel: “Het is niet allemaal goed gegaan, zei fractievoorzitter van Baalen. Gastspreker Dijsselbloem (toen minister) zei: Het gaat om grondwettelijke vrijheden, en dat burgerschap niet vrijblijvend is, houdt dus ook in solidariteit met DIT land en zijn bewoners”.

Wow dat was al in 2009! We zijn 8 jaar verder …

Ook zei hij dat de autochtonen in de achterstandswijken zijn vergeten. Als je dat nú zegt, ben je ineens een islamofoob, xenofoob. Waarom?

2012 De Schakel: “Burgemeester Karssen zegt toe toezichthouders in de avonduren en weekend in te zetten omdat dan de meeste overlast wordt ondervonden. Er is zelfs een motie voor aangenomen.”

Hoe is het dan mogelijk dat het zo erg is mis gelopen in de Burgemeesterswijk? Wat is er gedaan met die 80.000 Euro? Jaarlijks!

Wet dualisering gemeentebestuur
Er is een duidelijke rolverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De raad heeft bijvoorbeeld het recht om onderzoek te doen naar het handelen van het college van burgemeester en wethouders. Deze verdeling staat in de Wet Dualisering gemeentebestuur. Zoals al vaker gemeld: meer dualiteit in de raad kan geen kwaad.

De raad vertegenwoordigt de belangen van zijn burgers. Dat betekent ook: minder partijpolitiek en meer doen in de vorm van je geweten volgen, ook als dat boze gezichten in de eigen partij op zou leveren. Net als in het parlement: er is sprake van een vrij individueel mandaat, je stemt dus “zonder last”. Anders zou immers (als men niet zelf opstapt) de partijtop een “tegenstemmer” kunnen lozen en kunnen vervangen door een “ja-knikker”.

Voor de burger
De gemeente is er voor de burger en niet andersom. Dat standpunt huldigt Forza! Wij hebben landelijk hetzelfde samenwerkingsverband met andere Forza! fracties als die men waarneemt binnen de Christen Unie. Maar er is geen landelijke “politbureau” in Den Haag. Ik weet uit ervaring dat er ook wordt samengewerkt door VVD Maassluis met bijvoorbeeld VVD Schiedam maar dat is een heel ander niveau dan bij Forza! Wij hebben wekelijks contact. Men staat voor elkaar klaar, 1 app van deze oma en binnen het uur van diverse kanten: wat kan ik voor je doen!

Wilt u meewerken voor Forza! Maassluis? Stuur dan een mail Mail Bea en volg de partij op facebook en twitter.

Bea Scheurwater

Bea Scheurwater

Stelt vragen die tot nadenken | schrijft op VerenOfLood | Columnist 9-2016 t/m 9/2021

2 Reacties

  1. 20 april 2017 at 22:42

    Compliment. Helder en duidelijk.

  2. Aad Rieken
    20 april 2017 at 09:03

    ”In Het Kort Gezegd……..,
    Wordt Het Lang Gelegd!”,