Van het kastje naar de muur en terug. Gemeente Maassluis weigert rekening jeugdhulp te betalen.

Enkele dagen geleden werd ik gebeld door een moeder: de jeugdarts, had haar kind van vijf jaar oud, i.v.m. lange wachtlijsten voor diagnostiek door verwezen naar een niet door de gemeente gecontracteerde jeugdhulpaanbieder. In dit geval een vrijgevestigde orthopedagoog ergens in Zuid-Holland. Deze orthopedagoge stuurde de nogal gepeperde rekening naar moeder. Moeder, niet goed op de hoogte van het sociale domein, stuurde de rekening naar haar zorgverzekering. De zorgverzekering, liet moeder weten. dat jeugdhulp de verantwoording van de gemeente was en zij de rekening moesten vergoeden.

Op de website jeugdhulp, van de gemeente Maassluis, stond niet vermeld op welke wijze de rekening kon worden ingediend. Het gemeentehuis verwees moeder naar Vraagraak daar konden ze uitleggen of er wel of geen recht was op vergoeding van de jeugdhulp.

Een telefoontje naar Vraagraak, leerde dat zij het antwoord niet wisten en moesten bellen met ROG plus. Na enige tijd, werd moeder teruggebeld met een onthutsend antwoord:

 • De gemeente Maassluis kon de rekening niet vergoeden omdat de jeugdarts had nagelaten in overleg te treden met de gemeente betreffende de doorverwijzing.
 • Als moeder de rekening toch vergoed wilde hebben, wilde de gemeente inzage in de verwijsbrief en het onderzoeksrapport.
 • Een jeugdarts, huisarts of medisch specialist mag alleen doorverwijzen naar een jeugdhulpaanbieder waarmee de gemeente een contract had.
 • Last but not least viel  diagnostiek niet onder de Jeugdwet volgens de gemeente.
 • Indien het kind in de toekomst behandeling nodig had was de gemeente bereid 90% van de rekening te vergoeden.

Gemeente blundert

Wat een fucking bloody shame van de gemeente. Bijna twee jaar, na de decentralisatie, is het personeel nog niet op de hoogte van de wet en regelgeving binnen de Jeugdwet. Daarnaast maakt de gemeente, kennelijk haar eigen beleidsregels door te stellen dat jeugdartsen, huisartsen en medisch specialisten met de gemeenten moeten overleggen alvorens zij doorverwijzen. In het grijze verleden, leerde ik, tijdens een cursus bestuursrecht dat beleidsregels hun grondslag in de wet moeten vinden. In de Jeugdwet, is geen artikel te vinden waarin is vermeld dat de stelling van de gemeente juist is.

Keuzevrijheid

Op grond van de Jeugdwet moeten gemeenten voorzien in een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod , zoveel als mogelijk keuzevrijheid moeten bieden en huisartsen, jeugdartsen, en medisch specialisten mogen direct doorverwijzen naar iedere vorm van jeugdhulp dus ook diagnostiek (zie de artikelen 2.6, eerste lid, onder a, en g en 2.3, vijfde lid, van de Jeugdwet!

Geen goede reden

Het loutere feit dat een bepaalde jeugdhulpaanbieder niet is gecontracteerd is echter geen reden om een bepaalde vorm van jeugdhulp te weigeren, wanneer die specifieke vorm van jeugdhulp écht nodig is. Daarbij is van belang dat de professionele standaarden op basis waarvan de deskundigen worden geacht te handelen gerespecteerd worden. Het kan echter voorkomen dat een huisarts, medisch specialist of jeugdarts concreet verwijst naar een jeugdhulpaanbieder waarmee de betreffende gemeente geen overeenkomst heeft gesloten. Een reden daarvoor kan zijn dat de verwijzer onvoldoende op de hoogte is van het gemeentelijke aanbod, maar het kan ook zijn dat de verwijzer. in dit geval de jeugdarts, op zorginhoudelijke gronden van oordeel is dat de inzet van jeugdhulp door die jeugdhulpaanbieder noodzakelijk is.

Belang van het kind

In dit geval was de zorginhoudelijke grond – die de jeugdarts baseerde op grond van professionele standaarden –  de te lange wachtlijst bij de door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieders. De wachtlijst was niet in het belang van het jonge kind.

Correct toepassen

De jeugdarts, past de jeugdwet en de artikelen 3, 23, 24 van het IVRK uitstekend toe. De rechtbank Rotterdam stelde in juni 2016 dat een gemeente niet moet zeuren:

De kinderrechter wijst de gemeente Dordrecht fijntjes op het feit dat zij gehouden is voldoende passende zorg in te kopen. Immers bij voldoende ingekochte zorg ontstaan er geen wachtlijsten. Diezelfde kinderrechter stelt ook dat niet het zorgcontract leidend is, maar het belang van het kind.

Onder een steen

Dat onze gemeente al die tijd onder een steen heeft geleefd, blijkt ook wel uit feit dat men zegt dat moeder bij behandeling slechts 90% van de rekening voorgoed krijgt. In de jeugdhulp bestaat geen eigen bijdrage die heeft Staatssecretaris van Rijn, in 2016, bij wet afgeschaft!

Dus gemeente wat gaan we doen? De rekening betalen of een juridische procedure voeren u mag het zeggen?

 

 

Desiree van Doremalen

Desiree van Doremalen

Desiree van Doremalen | Juridisch adviseur | Ouderplatform Rijnmond | vaste columnist op woensdag 1x per maand (01-2015 tm 04-2016)

7 Reacties

 1. Ferdina
  20 november 2016 at 18:40

  Wat hier fout gaat is dat de gemeente bij de jeugdwet de systematiek van de WMO toepast. Meer gemeenten probeerde dit maar zijn inmiddels teruggefloten door de rechtbank. Immers de jeugdwet biedt geen enkele grondslag om de systematiek van de WMO op toe te passen. Hoewel in de jeudgwet, het recht op zorg is vervangen door de jeugdhulpplicht is de gemeente gehouden om voldoende passende zorg in te komen. Daarnaast moet de jeugdwet altijd getoetst worden aan het Internationaal verdrag van de rechten inzake het kind (IVRK)

  De eerste vraag de gemeenteraad aan het college moet stellen is:
  Heeft de gemeente voldoende passende zorg ingekocht. Indien deze vraag met ja wordt beantwoord dan is de volgende vaag Hoe kunnen er wachtlijsten zijn als er voldoende zorg is in gekocht.

  Daarnaast is zijn Vraagraak en ROG Plus verantwoordelijk voor de scholing van hun personeel. Het lijkt er op dat dit bijna twee jaar naar de decentralisatie nog steeds te wensen overlaat.

 2. 20 november 2016 at 16:47

  Wat mij hierbij ook stoort Is dat de gemeente inzage wil in het onderzoeksrapport en daarmee de privacy wet schendt. Gemeentelijke ambtenaren gaan op de stoel van de hulpverlener zitten om te bepalen of er recht Is op vergoeding. Het moet niet gekker worden.

 3. peter tijl
  20 november 2016 at 12:26

  Het zal toch niet zijn dat ook in Maassluis de ambtenaren de dienst uitmaken, c.q. de regels interpreteren, en uitvoeren zonder serieuze controle door de politiek.
  Hoe simpel kan er gedacht worden.

  • 20 november 2016 at 12:37

   WEET HOE HET WERKT
   – De politiek (= gemeenteraad) controleert B&W op processen en beleid niet op een individuele casus.
   – B&W (of in opdracht: auditors en contollers) controleren de ambtenaren op proces en steekproefsgewijs op casus.

   Als ambtenaren de (jeugd)wet niet volgen, is er een kennisprobleem of negeren van de regelgeving.
   Dat dient de verantwoordelijke wethouder z.s.m. aan te pakken.

   NB
   De politiek reageert wél op signalen van achterban of de burgerij in schrijnende gevallen.

 4. Gert Jan Enzerink
  20 november 2016 at 00:06

  Dit is werkelijk te gek voor woorden.

 5. Dick van Wassenaar
  19 november 2016 at 15:36

  Drama en dan gewoon doen alsof we het zo goed voor elkaar hebben, sukkels daar weg ermee!

 6. B. Scheurwater
  19 november 2016 at 14:35

  afschuwelijk! Net terug van een wijkbezoek, duidelijk proberen te maken dat de mentaliteit binnen gemeentehuis aan vernieuwing toe is. de kloof wordt alsmaar groter tussen burger en bestuur, gek hè dat er zo weinig vertrouwen is.