column 14

“LOZE BELOFTEN”. Deze kop stond onlangs op de voorpagina van een landelijke krant.

Na artikelen op Maassluis.nu over o.a. de kadernota ben ik eens gedoken in de verkiezings-programma’s van de coalitie partijen: CDA, VVD, PvdA én VSP. Nu kan geen enkele partij zijn visie ten volle uitvoeren, men moet het samen doen en er moet dus een program komen waar ieder zich in kan / moet vinden.

Als het echt om Nederland/ Maassluis gaat, zou men zonder last, per hoofd dus, moeten kunnen stemmen, zonder boze coalitie partners of partijgenoten. Zoals Pim zei: Het maakt niet uit wie het uiteindelijk tot stand brengt, als het maar gebeurd, niet de eer, maar het resultaat telt. Hij was ook de enige die zei: kan niet alles waarmaken, maar daar mag u mij op afrekenen.

En dát zult u ook van FORZA! te horen krijgen.

2014-2018

Wat is er beloofd en hoe hangt de vlag er nu bij? Ik kijk per partij-/ verkiezingsprogram en haal er twee voorbeelden uit: 1) De Vliet en 2) Veiligheid.

Dossier ‘De Vliet’

CDA
Het scheiden tussen wonen en zorg wordt steeds verder ingevoerd. Dit betekent dat in Maassluis voldoende geschikte woonruimte beschikbaar moet zijn voor ouderen. De ouderenbonden in Maassluis worden door de gemeente actief betrokken bij het opstellen van beleid dat ouderen raakt. Voordat seniorenwoningen in de binnenstad gesloopt worden, moeten betaalbare vervangende seniorenwoningen in de stad zijn gerealiseerd.

VVD
Wij staan open voor initiatieven voor gevarieerde huisvesting voor senioren in de huur- en koopsector. Deze moet afgestemd zijn op woonwensen en financiële mogelijkheden van de gebruikers. De ligging moet aansluiten op bestaande voorzieningen, zoals winkels, gezondheidscentrum, halte openbaar vervoer en ontmoetingsruimte

PvdA
De Vliet kan pas worden gesloopt als er voldoende vervangende seniorenwoningen in het centrum/Sluispolder West zijn gebouwd. De bewoners van de Vliet moeten kunnen verhuizen naar een nieuw complex voordat wordt begonnen aan sloop van het bestaande gebouw. De PvdA merkt dat veel senioren niet verspreid willen wonen in flatjes. Juist vanwege de sociale contacten (bestrijden eenzaamheid) willen veel senioren in een complex met gezamenlijke voorzieningen . De PvdA wil daarom zorgen voor goede levensloopbestendige woningen waar ouderen zo lang mogelijk plezierig zelfstandig kunnen blijven wonen. Die woningen dienen geschikt te zijn om, zo nodig, ook zorg aan huis mogelijk te maken.

VSP
Gezien de bevolkingsopbouw ligt daarbij extra aandacht voor senioren voor de hand. Veel senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Daarom moeten in Maassluis voldoende woningen geschikt zijn en geschikt gemaakt kunnen worden voor bewoning door ouderen met een fysieke beperking. Tegen die achtergrond is het van belang dat de plannen voor woonzorgzones voortvarend worden uitgevoerd. Gezien de ontwikkelingen rondom dienstencentrum ‘de Vliet’ houdt de VSP bij de plannen voor dat deel van de binnenstad de vinger aan de pols. De VSP is een voorstander van ‘eerst bouwen, dan pas slopen’.

Wat is het resultaat? Er komen geen 110 woningen terug maar 40, de huurprijzen gaan omhoog.

Dus alle woorden over bestrijding eenzaamheid, de bewoners betrekken bij besluitvorming, complex met gezamenlijke voorzieningen etc gaan niet waargemaakt worden en voldoende levensloopbestendige huizen vanwege vergrijzing zijn er ook niet gebouwd.

Hoe heeft het zo kunnen lopen, ze waren het (op papier althans) allen eens. In 2012 is men UNANIEM akkoord gegaan met de plannen.

Keep that in mind bij de verkiezingen.

Bovenstaand geldt ook voor beleid gehandicapten, zo treurig. Myosotis krijgt van Forza! een pluim voor het zelf-de-regie-houden en te kiezen voor onderdak In het Witte Kerkje.

Dossier ‘Veiligheid, leefbaarheid en overlast’

CDA
Het CDA Maassluis is van mening dat zichtbaar toezicht het meest effect heeft. Politie en gemeentelijke handhavers moeten zoveel mogelijk zichtbaar zijn op straat en in elk geval op tijdstippen dat er sprake is van extra risico’s. Het veiligheidsbeleid gaat naast politie en brandweer ook over de spoedeisende hulp door ambulances. Inwoners moeten op die hulp kunnen rekenen in situaties die levensbedreigend zijn of die ernstige gezondheidsschade kunnen betekenen.

VVD
Wij streven naar meer en effectievere inzet van de politie, meer blauw op straat en niet achter het bureau. De wijkagent is de verbinding tussen burgers. De bekendheid van en met de wijkagent moet worden verbeterd. Ambulances en andere hulpdiensten moeten 24 uur per dag, 7 dagen van de week binnen de gestelde aanrijtijden beschikbaar zijn. Wij vinden dat ouders verantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun minderjarige kinderen. Wij willen dat de schade die ontstaat door overlast of vernieling wordt verhaald op de daders en hun ouders. . Cameratoezicht kan een belangrijke rol spelen in het vergroten van het veiligheidsgevoel. Wij willen dat cameratoezicht in winkelgebieden en in private en andere gebieden, waar veel mensen samenkomen, gestimuleerd wordt.

PvdA
Overlast bestrijden. De PvdA wil dat overlast in de openbare ruimte (o.a. vandalisme ) hard wordt aangepakt.

VSP
In Maassluis is in de avonduren al bijna geen agent op straat te vinden. Het gevoel van veiligheid bij de burgers staat daardoor onder druk. De VSP wil in Maassluis vooral meer wijkagenten zien die zich voor de hele buurt inzetten. De VSP wil bij de politie een beleid dat het vertrouwen van de burgers in de sterke arm weer terug brengt. Dat kan bijvoorbeeld door de klachten en aangiften van burgers serieus te nemen.

Hierin zitten wel enkele verschillen, cameratoezicht bv, maar ‘meer politie’ en het ‘serieus nemen van klachten van burgers’, daar was iedereen het ook over eens.

Hoe heeft de onrust in de Burgermeesterswijk dan zo uit de hand kunnen lopen?

Waarom hebben we in Maassluis er 2 wijken bij (Balkon, Wilgenrijk) maar een wijkagent minder?

Waarom moet de burger een afspraak maken om aangifte te kunnen doen?

Hoe vaak wordt er dan geseponeerd en/of geen feedback gegeven aan de burger?

Waarom zo’n soesa over cameratoezicht bij InBlik?

Oorzaak

De oorzaak is voor een belangrijk deel gelegen in het politieke harnas dat zij zelf hebben aangetrokken en krampachtige aanhouden. Raadsleden mogen niet hoofdelijk stemmen, maar moeten volgens de partijlijn stemmen. Alsof er maar één mening, één visie is.  Zouden zij wel hoofdelijk stemmen dan zouden niet alle plannen zo makkelijk erdoor gejast kunnen worden zoals nu praktijk is.

Veranderen

Als FORZA! de enige is die ‘hoofdelijke stemmen’ wil, dan zal het nog wel even duren. Maar wij zullen ons er wél hard voor gaan maken, net als voor de punten die u na de zomer en het reces in ons verkiezingsprogram zult kunnen lezen.

Visie van Forza!

DE OVERHEID IS ER VOOR DE BURGER EN NIET ANDERSOM

 

Bea Scheurwater

Bea Scheurwater

Stelt vragen die tot nadenken | schrijft op VerenOfLood | Columnist 9-2016 t/m 9/2021

5 Reacties

 1. Hans van der Burg
  13 juli 2017 at 18:34

  Liever ten halve gekeerd….De toekomst biedt voldoende perspectieven….Zonder diversiteit geen scherpte….

  • Marcel Thomassen
   13 juli 2017 at 23:04

   Als de diversiteit & toekomst bestaat in Maassluis uit; ‘de al hier decennia lange constante van de middelmatigheid, het-laat -maar-gaan-nisme plus lankmoedigheid of tussen doortastheid, aanpak, intelligentie’.

   Dan is de politiek keuze voor een nieuwe lokaal partij als “Forza Maassluis” al snel vlijmscherp gemaakt voor de wakkere Maassluizer die gaat stemmen in 2018.

   Zo scherp als een goed koksmes🔪, zo scherp als een strak gesneden bikini 👙 van een vlotte jonge meid, of zo scherp als een pijl in de roos 🎯 door Robin Hood!

 2. Gert Jan enzerink
  13 juli 2017 at 17:33

  Bea bij Maassluis Belang is je persoonlijke stem laten horen absoluut geen doodzonde.

 3. Marcel Thomassen
  13 juli 2017 at 11:31

  Hermandad (Spaans= Broederschap, van het Latijns germanus= broeder), in de middeleeuwen in Spanje de algemene naam voor een verbond ter onderliggende bescherming of handhaving van de rust. De oudste werd in de 12e eeuw gesticht ter beveiliging van de pelgrimsweg naar de beroemde bedevaartsplaats “Santiago de Compostella” in Galicie en werd gevormd door de plattelandsbevolking en enkele steden.

  Daarna volgden vele dergelijke verbonden, door Spaanse steden aangegaan, ter bescherming van de reizende kooplieden. De bekendste was “Santa Hermandad” (Heilige Broederschap), een verbond van steden in geheel Castilie onder ‘Alfons de Achtste’. Dit verbond werd georganiseerd tot een staatsorgaan , waardoor een betrouwbaar politieleger tot stand werd gebracht. Thans wordt het woord “Hermandad” meestal spottend gebruikt voor politie of de politiebeambte, evenals b.v. de woorden; ‘Klabakken, Rakkers, Juut, Koddebeiers, Wouten, Kit, Stille, Schouten, Veldwachters, Landwacht, Provoost enz..

  Bobbies,- want zo heten de agenten daar in Engeland, zijn in hun gewone straatdienst ongewapend want ze moesten -en ze moeten- heel dicht bij de burger blijven; ‘ juist om die te activeren zelf mede voor orde, veiligheid & de leefbaarheid te zorgen’.

  Dat althans vond “Sir Robert Peel” ; ‘hij was de Hoofdcommissaris van Politie in Londen, en een tijd lang ook minister van Binnenlandse Zaken’. In beidde functie’s ontwierp en verwezenlijkte hij een politie-concept dat sterk deed denken aan de oude Spaanse Hermandad. Hij werd daarom geroemd, en werd zelfs zo geliefd bij zijn eigen agenten, dat ze hem liefkozend “Bobby” noemden, in plaats van Robert. Dus noemden de Londenaren zijn politie-volgelingen Bobbies!

  Bobbies, de politiemensen die met de burgers samenwerken en hen erbij helpen -zelf- zoveel mogelijk de handen uit de mouwen te steken, niet voor elk wissewasje de politie in te schakelen, doch dat pas te doen wanneer de problemen niet op eigen kracht oplosbaar bleken. De 12e eeuw met zijn Spaanse “Hermandad”, het begin van de 19e eeuw met zijn “Bobbies”; ‘de 21 eeuw -het nieuwe millennium- dagen ons uit om die ervaringen van het verleden in hedendaagse, moderne vormen te herbeleven en nog beter om te zetten. Ook in Maassluis.

  Overigens tot begin deze eeuw hanteerde de Nederlandse politie de wapenspreuk “Wij waken als u slaapt”. Te veel mensen in dit land vinden tegenwoordig echter, dat de Nederlandse politie slaapt, en zij moeten waken! Ach Maassluizers, wie de volgende basisregels in acht neemt die redt het hier doorgaans wel:

  1. Doe uw deur altijd driedubbel op slot.
  2. Mijd beruchte wijken, met name ‘s-nachts.
  3. Reageer niet op beledigend opmerkingen van groepjes hangjongeren, junks of gekken & politici.
  4. Krijg je toch ruzie met ze, ga dan maar verhuizen naar Verweggistan.
  5. Ben je getuige van een misdrijf, doe dan achteloos net of je neus bloed.
  6. Vertrouw politie en/of justitie nooit.

  Zo simpel is het tegenwoordig in ons Nederland geworden, hoe tragisch dit ook mag overkomen.

  ☝️👮 🚔.

  • Marcel Thomassen
   13 juli 2017 at 13:03

   N.B.

   Het Gemeentepolitie Korpsbrevet op politie beambten, bureau’s en voertuigen luidde tot 1994 : “Vigilat ut Quiescant”. Dit is Latijn voor “Hij waakt opdat zij rusten”. Tegenwoordig -na 1994- luidt dit politie credo: “Waakzaam en Dienstbaar”.