De maandagcolumnist van dienst is te druk met alles rond de verkiezingen. Gelukkig had een van de politieke partijen er al één in de maak

Redactie

column nr 3

Hoe ChristenUnie Maassluis denkt over ‘politiek dichtbij de burgers’
Mensen moeten zoveel mogelijk invloed kunnen uitoefenen op hun eigen woon-, werk- en leefomgeving en worden meegenomen in de besluitvorming daarover. Daarom vindt de ChristenUnie dat burgers zo vroeg mogelijk bij het beleid moeten worden betrokken. Ook moeten burgerinitiatieven en petities serieus worden genomen. Samen zijn we er voor verantwoordelijk dat we werken aan een samenleving in Maassluis waarin we oog hebben voor de menselijke maat en waarbij betrokkenheid en invloed van de inwoners wordt gestimuleerd.

Ook is er behoefte aan nieuwe bestuurlijke vormen die vertrouwen geven, waardoor de kloof tussen politiek en burger kan worden verkleind. Wij willen dit bereiken door goed te luisteren naar de burgers van Maassluis en de opgebouwde samenwerking in de afgelopen 4 jaar ook in de komende periode nog verder uit te bouwen door bijvoorbeeld betere inspraak te realiseren tijdens de thema-, commissie- en raadsvergaderingen. Wij zijn ervan overtuigd dat goed bestuur, een sterk moreel en betrouwbaar integer leiderschap, de basis vormen voor een bloeiende samenleving. De ChristenUnie staat voor een geloofwaardig, menselijk, sociaal en eerlijk beleid. Bij het opkomen voor sociale ongelijkheid en armoede, maar ook te gaan voor veiligheid en duurzaamheid, wordt politiek de motor die de verbondenheid tussen mensen versterkt.

Meer luisteren naar en inspraak van inwoners; hoe houden we vertrouwen

De grootste uitdaging in deze tijd is vooral: hoe houden we vertrouwen in elkaar. Hoe gaan we de kloof dichten tussen de overheid en de inwoners van Maassluis. Ten diepste gaat het om de vraag: ben jij als politicus in staat om vertrouwen te geven en te ontvangen. Door oprecht te luisteren naar inwoners en door te doen wat je zegt en te zeggen wat je doet.

In de gemeenteraad vinden alle besluiten plaats en worden de punten uit het coalitie-akkoord uitgevoerd, het akkoord dat gesloten wordt door de coalitiepartijen. Wij vragen ons echter af of je deze vastgeroeste gewoonte moet blijven handhaven.

Gelet op het feit dat steeds minder mensen vertrouwen hebben in de politiek, willen wij hierin verandering tot stand brengen. Wij willen een raadsbreed programma op hoofdlijnen, waarbij ook burgers mee kunnen doen.

Om dit doel te bereiken zetten wij de komende periode in op meer samenwerking met en inspraak voor alle inwoners. Wij vinden het belangrijk dat niet alleen naar de inwoners van Maassluis wordt geluisterd, maar dat zij meer worden betrokken bij alle plannen in het stadhuis op sociaal gebied en tevens mogen meebeslissen over de invulling van hun buitenruimte.

Iedereen doet mee; visie ouderen en jongeren

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat iedereen in Maassluis kan meedoen, of je nu jong bent of oud. Voor ouderen is veiligheid heel belangrijk. Daarnaast wordt van hen verwacht dat ze langer zelfstandig blijven wonen. De ChristenUnie vindt dat zorg dichtbij moet worden georganiseerd, inclusief de huisartsenpost. Verder vinden wij het belangrijk dat ouderen in staat worden gesteld om hun woning aan te passen. Wij hebben ingestemd met de blijverslening. Mensen die vanwege een laag inkomen hiervoor niet in aanmerking komen, blijven vallen onder de WMO-regels. Ook vinden wij het belangrijk dat ouderen gebruik kunnen blijven maken van recreatievoorzieningen waarbij zij zich prettig voelen. We denken hierbij ook aan het herstel van de voorzieningen voor ouderen en de kinderen van Myosotis in InBlik.

De ChristenUnie is er voorstander van dat ouderen, vanaf 70 jaar, een bezoek kunnen krijgen vanuit het wijkteam om eventuele knelpunten tijdig aan te pakken, zoals ook bijvoorbeeld eenzaamheid.

Met de nieuwe Participatiewet zijn veel verzorgings- en bejaardenhuizen gesloopt. Wij vinden dat een verkeerde ontwikkeling. Naast voldoende aangepaste woningen voor senioren zien wij juist dat we moeten kijken naar seniorencomplexen nieuwe stijl, zoals De Vloot en De Drie Componisten. Mensen hebben daar de mogelijkheid van zorg binnen het gebouw, zoals fysio, pedicure en kapper, maar ook met een recreatie- en een restaurantfunctie.

De ChristenUnie vindt het van groot belang dat, naast onderwijs of werk, jongeren voldoende momenten van ontspanning kunnen hebben. Ook jongeren en kinderen uit arme gezinnen moeten mee kunnen doen door gratis deelname aan muzieklessen of sport door middel van een minimapas. Maar ook moet goed gekeken worden naar de brede groep die daar net boven zit.

Bij de verdere uitwerking van de cultuurvisie willen wij ook jongeren betrekken. Een goede en gezonde vrijetijdsbesteding is voor jongeren van groot belang. Activiteiten van jongerenwerk en andere initiatieven vanuit de stad, zoals Waterwegpop worden gestimuleerd. Wij delen de visie van D66 om een jongerenraad in te stellen uit een afspiegeling van onze bevolking. Deze jongeren kunnen dan gevraagd en ongevraagd advies geven. Bovendien zien wij een jongerenraad als een mooie kweekvijver voor nieuwe politici.

VERTROUWEN, VERBINDEN en SAMENWERKEN zijn onze kernwoorden. Kunt u zich hierin vinden, stem dan 21 maart ChristenUnie: Uw vertrouwen wáárd!

Onze visie op onderstaande onderwerpen vindt u op:  Video’s Visie ChristenUnie

 • Gelijke kansen in het onderwijs
 • Ontsluiting nieuwe wijk De Kade
 • Parkeren in de binnenstad
 • Politiek dichtbij de burgers
 • Gratis OV voor de minima
 • Nieuwe sporthal in Wilgenrijk!?

John Dolstra

John Dolstra

John Dolstra | Fractievoorzitter Christen Unie | Firma Pro-Centen

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  19 maart 2018 at 10:09

  “John Deelt Aan Ons Mede,
  Uit Vele Hamburgers.
  Om zo Het Vertrouwen,
  Te Krijgen Van Burgers!”