De definitie van een column .....(klik op plusteken)
  Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten. Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


column nr: 52

NEPRECHTERS BIJ GEMEENTEN, PROVINCIES EN WATERSCHAPPEN, schreef FollowTheMoney (FTM)

Nederlanders maken jaarlijks zo’n miljoen keer bezwaar tegen een besluit van de overheid. Ze belanden vaak in een ondoorgrondelijke procedure. Bezwaarschriften-commissies verschuilen zich achter een muur van mist. Wie zitten erin? Hoe onafhankelijkheid zijn ze? Wanneer houden ze een hoorzitting en waarover?

FTM over bezwaarprocedures:

Stel, je wilt weten of de behandeling van een bezwaarschrift bij een gemeente, provincie of waterschap in de openbaarheid plaatsvindt. Kun je dat te weten komen via hun websites? De Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) verplicht de lokale en regionale overheden namelijk tot het organiseren van een openbare hoorzitting. En als een burger bezwaar maakt tegen iets wat de overheid besluit, dan behoort ook dát een openbare behandeling te krijgen.

Nederland telt bij elkaar 355 gemeenten, 12 provincies en 21 waterschappen. Dat zijn 388 bestuursorganen met 388 websites. Follow the Money onderzocht al deze sites op de kwaliteit van de informatie over het recht om in bezwaar te gaan tegen een overheidsbesluit. Na vijf weken turven en tellen ontstaat een ontluisterend beeld:

Wie zich door de overheid benadeeld voelt, kan verhaal halen via een bezwaarprocedure. Dit recht om te worden gehoord, dat je klacht serieus wordt genomen, geldt als een belangrijke hoeksteen van de democratische samenleving. De burger moet zich kunnen verdedigen wanneer de overheid een besluit neemt dat indruist tegen zijn belangen. De bedoeling van de wettelijke vastgelegde bezwaarprocedure is dan ook dat de burger – via een bezwaarschriftencommissie – op een toegankelijke en transparante manier argumenten kan uitwisselen met de instantie die hem dwarszit.

FTM controleerde de gemeentelijk websites van Nederland op onderstaande punten

 Wordt er op de gemeentelijke website melding gemaakt van het openbare karakter?

Maassluis: NEE

Midden-Delfland: JA

Kan de burger te weten komen uit welke personen een bezwaarschriftencommissie bestaat?

Wie krijgt hij op een hoorzitting tegenover zich?

Ook hier bieden de websites vaker niet, dan wel soelaas.

Is de agenda van de bezwarencommissie op de website terug te vinden?

Ook opvallend: leden van bezwaarschriftencommissies worden geacht onafhankelijk te zijn. Maar dat blijkt al helemaal oncontroleerbaar. Slechts een handvol van de 355 gemeenten publiceert gegevens over de nevenactiviteiten van commissieleden.

En dan nu casus Maassluis

Maassluis eerst even een geheugensteuntje:

Betreffende de geluidsoverlast van de A20 is enkele jaren gebrainstormd met ambtenaren en bewonerscommissies.

Tot onze verbazing ontvingen wij op 20 februari jl. per mail de varianten, waaraan zoals ook in het begeleidend mailbericht werd toegelicht, een nieuwe variant was toegevoegd: variant 2b. Deze variant kwam als een konijn uit de hoed.” (zie bezwaar van 3 van de 5 commissies van 12 maart jl.) Op zich hoeft dat geen probleem te zijn; tenslotte waren we nog in gesprek. (brief aan B&W)

Dat bleek 5 maart in het gesprek met wethouders Evers en Voskamp en de betreffende ambtenaren niet het geval. De wethouders maakten duidelijk dat wordt gekozen voor variant 2b. Op de besloten vergadering in april is dat ook besloten, hamerstuk.

Dit speelde er eerder:

Besluit college van B en W d.d. 6 februari 2018

________________

Onderwerp: Werven bezwaarschriftencommissie

Van de 5 leden van de voltallige commissie hebben 3 leden al 2 of meer termijnen zitting. Zij komen dus niet meer voor herbenoeming in aanmerking. Naar verwachting gaat in de loop van 2020 de normalisering van de ambtelijke rechtspositie in. Wij vinden het niet efficiënt om voor een korte periode van 2 jaar een nieuwe rechtspositionele kamer te benoemen. (mijn vraag: met goedkeuring van raad ?). Wij stellen dan ook voor om, in afwijking van de verordening, geen nieuwe voorzitter en leden te werven en de huidige voorzitter en leden nogmaals te herbenoemen. Zij hebben mondeling aangegeven dat zij bereid zijn om nog enkele jaren door te gaan.

Binnen Stroomopwaarts wordt momenteel het voorstel uitgewerkt dat de colleges van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam alle dezelfde leden en voorzitters benoemen voor hun sociale kamers.

________________

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

De Wnra is op 1 januari 2020 ingegaan. Op de gemeentelijke site van Maassluis zijn er geen verslagen etcetera meer te vinden van ná 2018.

 

Even erbij blijven, want ja het is zeer verwarrend.

De bewonerscommissie Verto heeft een bezwaarschrift ingediend bij de bezwaarschriftencommissie op 28 augustus j.l. Dat bezwaarschrift is verzonden naar het adres zoals opgegeven op gemeentesite.

Er is ook een antwoord gekomen. Daarin werd uitgelegd dat een bezwaarschrift ingediend dient te worden bij het orgaan dat het besluit neemt. Dat hadden de 3 commissies gedaan, de raad onderbouwd aangegeven waarom de verrassing, variant 2b, niet goed gekeurd zou moeten worden.(12 maart)

Pas na de 2e brief kwam antwoord, (per juli):  men hoefde niet in te gaan op bezwaren in een brief aan B&W …

Enfin hamerstuk, ergo een besluit toch?

In de brief van de gemeente (antwoord op brief aan bezwarencommissie) dd 16 september  jl, staat dat er niet voldaan is aan essentialia van een bezwaarschrift, dat kan alleen tegen een besluit. Huh? Zie hierboven, bezwaarschriften commissie, hoeksteen democratische samenleving en recht om gehoord te worden. .??!!

Verder lees ik niets over de agenda, leden, wie zijn het? Is er een bezwarencommissie? Zo ja wie zitten erin –  de Wnra is al 9 maanden van kracht – zijn er nieuwe benoemd of zitten de oude er nog steeds die gemakshalve mochten blijven zitten volgens besluit 2018?

Of is het een variant die door Stroomopwaarts onderzocht werd? En waarom staat dat dan niet op de site?

En waarom is überhaupt niet het advies gevraagd van de bezwaarschriften commissie? Want dat besluit het orgaan.

Verder is er niet geantwoord op dit onderstaande verzoek van de Vertowijk:

“… gaan wij ervan uit dat in het algemeen belang van de bewoners van met name de Vertowijk en de volksgezondheid ( werkverkeer Rozenlaan, gekapte bomen etcetera) er tijdelijke schermen komen op de Rozenlaan aan de zijde van Excelsior M veld, bv van Heras. En verhoging hekwerk langs Excelsiorveld langs Touwbaan en Carderie bekleed met hedera tegen fijnstof/geluid en voor het groene aangezicht.”

Ik was trouwens ook zeer teleurgesteld dat er geen enkele partij garanties heeft bedongen bij de raadsvergadering in april.

U bent toch volksvertegenwoordigers?

Wel werd er in de commissie over het Rekenkamer onderzoeksrapport gezegd dat “als men het eerder had geweten er misschien andere besluiten zouden zijn genomen”.  Dit werd gezegd door dhr. Molmans, ook dhr. Luijendijk vond tegenstrijdigheid in het rapport.

Hoe moet de burger dit zien, raad: Te laat? Verkeerd voorgelicht? Dat zijn volgens mij politieke doodzondes toch? Tja we hebben ook een minister van Justitie met strafblad.

Persoonlijke noot: Ik ben niet voor het wegsturen van zondebokken, want dan vindt men dat er “recht” gedaan is, dan zijn de regeltjes gevolgd maar VERANDERT ER NIETS.

En dát is nu net wat nodig is.

Wordt vervolgd,  ik heb deze puzzel voorgelegd aan diverse instanties.

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik plus voor schema WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 315 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Bekijk in LANDSCAPE stand (kantel uw portrait stand ) voor een goede weergave

Editor's Rating

Soms moet je een vasthoudend karakter hebben en lange adem in de strijd tegen ambtelijke trage molens, onbegrijpelijke besluiten en non-communicatie. Maassluis heef tnog een lange weg te gaan. Endanis het goed dat Bea haar mannetje staat en zich niet laat afschepen met 'een mooi verhaal'. 99% van de inwoners doet dat namelijk wel.
Bea Scheurwater

Bea Scheurwater

Columnist per 9-2016 | Stelt vragen die tot nadenken | Vertowijk Bewonerscommissie 1 | VerenOfLood

3 Reacties

 1. 9 oktober 2020 at 22:59

  wat een slap gelul

  • 10 oktober 2020 at 10:06

   Kunt u onder woorden brengen waarom. Nu is het een nietszeggende kreet. Wie weet heeft u volkomen (on)gelijk. Laat u dus écht horen

 2. Nico J. Ouwehand
  1 oktober 2020 at 15:37

  Om moedeloos van te worden. Niet toelaten dat moedeloze gevoel. Doorgaan! Er is geen andere optie.