column nr: 64

De politiek partijen hebben nogal eens de gewoonte om vragen te stellen aan het college. Dat is in Maassluis zo en in onze omliggende plaatsen niet anders. Soms zijn de vragen zeer relevant, soms is het voor de bühne en soms is het hijgerig achter de actualiteit aan hollen. Ik ga geen oordeel ventileren over dit gedrag. Ik kijk wel naar de antwoorden die door het college worden afgescheiden en daaruit zou je kunnen afleiden wat het college en de ambtelijke organisatie vindt van de vragen.

Neem nu de vragen die de VSP in februari stelde over (het gebrek aan) voorstellen die vanuit het college richting gemeenteraad worden gestuurd. De VSP vond het werktempo van dit jonge ambitieuze college meer dan teleurstellend. De VSP vergeleek dit met de aantallen in de afgelopen jaren en kwam tot de conclusie dat onze agenda mager gevuld was. Sterker nog er gingen zelfs vergaderingen niet door vanwege een gebrek aan agendapunten. Ze hebben een punt. De antwoorden die de VSP kreeg waren in mijn optiek kwalitatief uitermate teleurstellend. De VSP heeft er tot nog toe niets mee gedaan maar dat kan een strategische keuze zijn.

Het klopt dat er vergaderingen niet doorgingen maar of dat alleen aan het college ligt, dat schijnbaar niet hard genoeg werkt of is er misschien iets anders aan de hand? Als we kijken naar de vergaderfrequentie van Maassluis en onze buurgemeenten valt er iets op. Wij vergaderen elke twee weken terwijl onze buren een maandelijks schema hanteren. Wij doen alles op één avond: commissie en raad. Ik vind dat jammer want er ligt dan een enorme tijdsdruk op de besluitvorming. Vooral nu he aantal partijen is gegroeid neemt de spreektijd af. Stukken die we voorgeschoteld krijgen zijn niet zelden erg dik, vele pagina’s om te lezen. Als je dan in een commissie 90 seconden spreektijd krijgt wordt het mij soms droef te moede.

Gelukkig krijgen we het drukker, de kadernota komt eraan; we kunnen als raadsleden aan de slag. Beoordelen wat het college wil in 2020 en verder. In het coalitieakkoord staan ambities, niet alleen van het college maar ook punten die door alle partijen zijn ingebracht tijdens de coalitie-onderhandelingen. Ook Maassluis Belang heeft speerpunten die we graag verwezenlijkt zien worden voor 2022. Zo vinden wij o.m. de verkeersveiligheid van fietsers op een aantal rotondes zeer onder de maat. Wij streven naar een bijna vuurwerkvrije gemeente. Ons streven is gedoogzones waar het wel mag! Een verkeersluw centrum, een wandelgebied rondom de Markt heeft onze voorkeur.

Alle kinderen moeten wat ons betreft een zo goed mogelijke start in het onderwijs hebben. Als daar ondersteuning voor nodig is, moet die worden geboden. Tegelijkertijd vinden wij ook dat we daar iets voor terug mogen verwachten. Wij willen investeren in een kind maar verwachten ook iets voor de samenleving vanuit de thuissituatie.

We zien sommige van deze punten ook als ambitie terug in het coalitieakkoord. Maar als je er concreet om vraagt hoor je bijval maar vooral haken en ogen. Dat is jammer want er moet nu maar eens doorgepakt worden.

We gaan goed kijken wat er in de kadernota tot ons komt om vervolgens deze standpunten te toetsen aan onze kaders die wij het college mee willen geven.

O ja, er wordt niets meegegeven, de tijd van informeren is voorbij, we gaan deze kadernota vaststellen. Dat betekent zo nodig amenderen. Dus geen vrijblijvend stuk maar een echte opmaat voor de begroting in november. Een begroting waarmee het college voortvarend aan de slag kan en moet.


 

Aad Solleveld

Aad Solleveld

Columnist 2014-2016 | Gemeenteraadslid voor Maassluis Belang | Speaker bij Excelsior Maassluis | gastcolumnist 2018- 2022