Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


Waarom zou jij je stem moeten laten horen? Ik leg dat uit aan de hand van drie thema’s hoe deze in het verleden geregeld waren. Daarna hoe het er nu aan toegaat, met als afsluiter wat er na de verkiezingen anders moet in mijn ogen..


Wat er na de verkiezingen van 22 november in de Tweede Kamer gaat gebeuren kan het verschil maken. Worden we weer een ambitieus, sociaal en groen land of blijven we een land dat vooral moeilijke keuzes voor zich uitschuift?

Klimaat en milieu
Neem als voorbeeld klimaat en milieu. We lopen al een tijdje achter de feiten aan vergeleken met de rest van Europa. Een aantal voorbeelden daarvan zijn de stikstofuitstoot (zie: https://nos.nl/collectie/13901/artikel/2436073-het-stikstofprobleem-is-echt-nederlands-uitgelegd-in-acht-grafieken) en de waterkwaliteit in Nederland (zie: (https://www.nu.nl/binnenland/6214142/kwaliteit-van-nederlandse-wateren-is-slecht-pessimisme-onder-waterbeheerders.html)
Dat we onderaan bungelen op zowel de stikstofuitstootafname- als de waterkwaliteit-lijstjes, heeft te maken met het niet durven/willen nemen van moeilijke beslissingen.
We wisten namelijk jaren geleden al dat we iets zouden moeten doen aan de stikstofuitstoot. Jammer genoeg bleven onder de CDA en VVD kabinetten echte maatregelen uit, maar er werden vooral zogenoemde: “geitenpaadjes” bedacht. Er zijn namelijk wel kleine stapjes genomen, zoals luchtverversers in stallen en het beperken van de maximum snelheid overdag van 130 naar 100 kilometer per uur. Helaas zetten al deze kleine stapjes niet echt zoden aan de dijk. Het was meer een druppel op een gloeiende plaat. Echte grote stappen zoals het schrappen van korte vluchten die voor die afstand ook prima te doen zijn met de trein blijven uit. Net als het blijven toestaan van gebruik van prima vervangbare bestrijdingsmiddelen. Dit komt in grote mate uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht, met alle gevolgen van dien.


Niet alleen vanuit de landbouw is ons water flink vervuild, maar ook door het toestaan van PFAS lozing in oppervlaktewater. En dat terwijl we jaren geleden al wisten dat het schadelijk was. Het bedrijf wist dit zelfs nog eerder, maar heeft het al die jaren stilgehouden. Zie ook (https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/dupont-wist-30-jaar-geleden-al-van-ernstige-pfas-vervuiling) Iedereen weet ondertussen dat PFAS niet goed is voor de natuur en de gezondheid van mensen, maar toch stonden we het lozen van PFAS toe. Dat staat niet op zichzelf, ook hier in Maassluis staat een meerderheid van de raad vervuiling van het oppervlaktewater toe. Door het aanleggen van kunstgrasvelden met rubber korrels erin. Deze korrels komen door regen en wind uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht. Terwijl er wel goede alternatieven beschikbaar zijn (Voorbeelden zijn echte grasvelden of zand in plaats van rubber korrels in het kunstgras). Uiteraard hebben we hier in de gemeenteraad ook tegen gestreden. Helaas dacht het grootste deel van de raad hier wegens kostenefficiëntie anders over.


Het zou lokaal makkelijker zijn als er een overheid is die de regie weer pakt als het gaat om klimaat en milieu. Zodat de biodiversiteit toeneemt, en er strengere regels komen over lozingen in het oppervlaktewater. Dan zou een kunstgrasveld met rubber korrels niet eens meer worden goedgekeurd. Wat nodig is voor de toekomst in Nederland is een Tweede Kamer die de regie pakt en zorgt dat Nederland weer voorop loopt als het gaat om milieu en duurzaamheid. Schaf lozingen af van schadelijke niet afbreekbare stoffen én vervangbare bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. Neem daarnaast concrete maatregelen die zoden aan de dijk zetten, zoals het verbieden van korte vluchten voor afstanden die prima met de trein te bereiken zijn en koop een aantal boeren uit. Zij genereren immers de meeste stikstof. Als we dat zouden doen zet dat echt zoden aan de dijk en biedt dat ook duidelijkheid en perspectief voor de toekomst, zo ook voor de industrie.

Bouwen
Een ander belangrijke thema deze verkiezingen is woningbouw.
Vele columns heb ik er al over geschreven: de woningcrisis. Jarenlang zijn er veel te weinig huizen gebouwd. Er was amper regie vanuit het kabinet op hoeveel huizen er gebouwd moesten worden én wat voor soort woningen dat dan moesten zijn. Daardoor zijn er veel te weinig woningen, maar zijn ook verkeerde typen gebouwd. (Vooral dure en relatief grote woningen). Gelukkig wordt sinds dit kabinet de overheidsregie weer een klein beetje teruggenomen. Zo is de minister van Wonen weer terug. Zo’n minister(ie) was door een eerder VVD kabinet afgeschaft. Goed nieuws natuurlijk dat deze er weer is, maar dan zijn we er nog bij lange na niet. Allereerst hebben we een heel groot gat aan tekort dat nog opgevuld moet worden van de periode dat er een economische crisis was. Daarnaast gaat de bouwproductie in tijden van grote schaarste hard achteruit in plaats van vooruit. Dit komt onder andere door de te hoge huizenprijzen van nieuwbouwhuizen en de hoge materiaal kosten.


Andere belemmerende factoren zijn stikstof en procederende bedrijven en bewoners, waardoor projecten vertraagd worden of zelfs helemaal niet doorgaan. Daarom moeten we naar mijn mening een nieuw kabinet hebben die de regie pakt! Een kabinet dat de regels makkelijker maakt omtrent de bouw van nieuwe woningen. Denk aan de geluidsonderzoeken in omgevingen waar al andere (veel slechter geïsoleerde) huizen staan bijvoorbeeld. ‘Zonde van het geld en de tijd’, als je het mij vraagt. Maar ook de bezwaartermijnen verkorten zou de boel enigszins kunnen versnellen. Maar wat vooral belangrijk is, is dat huizen bouwen prioriteit heeft. Ook als hier een grote zak geld voor nodig is om de woningbouw betaalbaar te houden. Doel daarbij moet altijd zijn om eerst binnenstedelijk te bouwen en niet in het groen.


Er moet dus meer geld komen voor huizenbouw, de bezwaartermijn moet worden verkort en onnodige regels moeten worden afgeschaft.


als laatste: vervoer
Er worden momenteel wel nieuwe wegen aangelegd, maar er komen geen nieuwe trein/metro verbindingen. Sterker nog, sommige dienstregelingen zijn versoberd. Daarnaast hebben we ook nog het duurste openbaar vervoer van de Europese Unie. Met het nachtnet zijn alleen de grote steden met elkaar verbonden. Hoe gaan we ervoor zorgen dat het openbaar vervoer een aantrekkelijker alternatief is dan de auto, terwijl investeringen in compleet nieuwe lijnen vooralsnog uitblijven. Bovendien zijn zelfs in de Randstad sommige plekken nog altijd erg slecht te bereiken met het OV. Grote investeringen in nieuwe OV- en fietsverbindingen zijn hard nodig! Zeker gezien de bevolking nog altijd groeit en je bijna overal makkelijk kunt komen met de auto! De overheid moet flink investeren in nieuwe metro/trein of lightraillijnen en het OV flink goedkoper maken, zodat het OV weer een aantrekkelijk alternatief wordt.


Dit zijn voor mij de belangrijkste redenen om op GroenLinks/PvdA te stemmen, naast nog heel veel andere goede redenen. Maar wat voor mij in bijna alle dossiers naar voren komt, is dat ik vind dat de overheid weer een grotere rol moet spelen om het leven voor iedereen beter te maken.
Een nieuw kabinet moet denken aan lange termijn oplossingen waar we over 20 à 30 jaar nog steeds profijt van hebben. Daarnaast moeten de basiszaken weer op orde komen, zoals bijvoorbeeld het recht op een huis en het recht op schoon water.
Laat ook je stem horen! Stem voor lange termijn oplossingen! Stem GroenLinks/PvdA!

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 110 lezers


Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt | Fractievoorzitter GroenLinks Maassluis | Columnist 2017-2023

1 Reactie

 1. 16 november 2023 at 08:51

  Het Vlaardings Algemeen Ouderen Verbond heeft het voor elkaar gekregen dat AOW gerechtigden met een laag inkomen weer gratis kunnen reizen in Vlaardingen. Dit geldt voor mensen die leven op maximaal 110% van de bijstandsnorm. Er is genoeg budget om dit project, dat eerder al succesvol was, opnieuw te starten. Het vrij reizen voor ouderen in Vlaardingen heeft eerder bewezen dat het de maatschappelijke participatie verhoogt, wat een doel is van de overheid, stelt de gemeenteraad. De ouderen die gebruik maakten van het vrij reizen voelden zich meer vrij en zelfstandig. Het vorige project (begonnen op 1 december 2018) was bedoeld voor ouderen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.

  In de periode 2017/2018 was er al veel steun in de gemeenteraad van Vlaardingen voor het aanbieden van het vrij reizen voor senioren, maar eind 2019 werd dit stopgezet vanwege de slechte financiële situatie van de gemeente. In andere steden in de omgeving (behalve in Maassluis) kunnen ouderen nog steeds vrij reizen. De gemeenteraad van Vlaardingen vindt dat de levenskwaliteit van AOW gerechtigden met een laag inkomen te veel onder druk staat en dat het vrij reizen daarom weer moet worden ingevoerd.

  Voor het vrij reizen is 157.402,00 euro beschikbaar gesteld. Er zijn ongeveer 16.000 AOW-gerechtigden in Vlaardingen. Het is niet duidelijk hoeveel van hen een inkomen hebben tot 110% van de bijstandsnorm, maar wanneer 20% van de huishoudens een inkomen heeft tot 110% van de bijstandsnorm, dan zou dat betekenen dat ongeveer 3.200 AOW-gerechtigden in Vlaardingen in aanmerking komen voor het vrij reizen. Dit is echter een ruwe schatting, want de inkomensverdeling kan per leeftijdsgroep verschillen. Bovendien kan het zijn dat sommige AOW-gerechtigden al een ander vervoersvoorziening hebben, zoals een gehandicaptenparkeerkaart of een scoot-mobiel.

  Maassluis is de enige gemeente aan RET metrolijn B die deze OV-voorziening bewust niet wil toepassen, in weerwil van haar vorig coalitieakkoord. Kortom hier is werk aan de winkel Raoul.

  Marcel Thomassen
  FNV sector Senioren Groot Rotterdam