Editor's Rating

De kritische kanttekeningen zijn niet mals. Het heeft er veel van weg dat de kansen om het meteen goed te doen zijn gemist. Is het college van B&W teveel naar binnen gericht en luistert zij niet naar adviezen van buitenaf?

De ouderplatforms lobbyen voor een goede rechtsbescherming al vanaf het moment dat duidelijk werd dat de gemeente uitvoerder zou worden van het sociale domein. Vanaf het begin was het de ouderplatforms, duidelijk dat de de privacy een hot item zou worden.

De feiten
Steeds hebben wij geprobeerd dit onder de aandacht te brengen van de gemeenteraad.

 • De eerste keer deed ik dat in februari 2014, tijdens een commissie vergadering.
 • Daarna volgde een artikel in de Maassluise Schakel
 • Als uitsmijter in december 2014, dit indringende artikel over privacy op Maassluis.nu
 • De PvdA fractie stelde n.a.v. dat artikel vragen aan het College van B&W. Deze werden op 27 januari beantwoord zie dit artikel.
 • Ook zond het College van B&W, dit privacy-protocol mee wat nimmer ter beoordeling was voorgelegd aan de gemeenteraad.

Reactie B&W
Het College van B&W beloofde bij de beantwoording van de vragen dat de privacy folder met daarin een heldere uitleg van de rechten en plichten van ouders in februari 2015 gereed zou zijn. Helaas wachten ouders er al ruim zes maanden op.

De vraag is of de gemeenteraad haar controlerende taak tijdig genoeg uitvoert.

Verder meldde het College van B&W:

”Het convenant, althans de digitale gegevensverwerking die op basis van het convenant plaatsvindt, wordt conform de gangbare procedure, gemeld bij het CBP. “

De ouderplatforms, hebben geen idee of het College van B&W het privacy-protocol daadwerkelijk heeft gemeld bij het CBP. Vanuit de gemeente, is nog steeds niet helder of het privacy-protocol c.q. het convenant gegevensuitwisseling is voldoet aan de wettelijke bepalingen.

Gelukkig zitten de ongesubsidieerde ouderplatforms niet stil. Zij vinden het namelijk van belang dat de rechten van ouders en jeugdige goed geborgd zijn. Ook al is privacy niet altijd een sexy onderwerp. Desalniettemin hebben de ouderplatforms de voornoemde stukken wel voorgelegd aan deskundigen. Het antwoord was schokkend:

“De vaak privacy gevoelige informatie wordt in het wijkteam niet op de juiste manier verwerkt.”

Onjuistheden
Ik neem uw mee door het bovengenoemde Maassluise privacy convenant. Op pagina 2 staat :

“…zij realiseren zich dat gezocht moet worden naar een evenwicht tussen het belang van gegevensverwerking en het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene.”

Dat is niet juist. Er moet geen evenwicht gezocht worden. Men moet zich aan de wet en regelgeving houden. Daarbinnen mag men gegevens verwerken. De gemeente eigent zich hier ruimte toe die er niet is.

In artikel 6 staat:

“De Partijen wisselen in het casusoverleg en via het wijkteambestand uitsluitend persoonsgegevens uit die in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke regelingen zijn verwerkt.”

In artikel 7 staat:

“De gegevens die zijn vastgelegd in het bestand (artikel 6.2) worden uitsluitend aan de Partijen verstrekt.: …”

Kritische kanttekeningen
[DAT = vastlegging dat er een overleg geweest tussen team en partij X; WAT = verslag van de inhoud van een overleg]

 1. In het gehele convenant wordt geen onderscheid gemaakt tussen DAT-informatie en WAT-informatie. Dat is niet in lijn met de richtlijnen van het ministerie. WAT-informatie blijft altijd in het medische dossier van de behandelaar of directe contactpersoon.
 2. WAT-informatie mag helemaal niet met partijen gedeeld, zoals in artikel 7 wordt gesuggereerd.
 3. Als gegevensuitwisseling nodig is en betrokkenen hebben geïnformeerd én er is ondubbelzinnig toestemming gegeven, dan pas mag DAT-informatie uitgewisseld worden.
 4. Zo mag er in de casusoverleggen alléén DAT-informatie worden uitgewisseld en géén WAT-informatie.
 5. In het bestand van de wijkcoördinator (artikel 3.2) zit dus alleen maar DAT-informatie

Van deze bovengenoemd – zeer belangrijke – privacy regels mag alleen worden afgeweken als dat voor de behandeling noodzakelijk is. Dat afwijken van de privacy regels kan natuurlijk niet in een groep- of een casusoverleg. Als afwijken, noodzakelijk is dient de casus uitsluitend en alleen tussen twee behandelaars besproken te worden en alleen dán als dat hoognodig is én er toestemming is van de betrokkenen.

Met tien partijen om tafel zitten en iedereen even in de groep laten gooien wat ze allemaal van dat gezin weten. Dat mag echt niet.

Aanscherpen regels
De toestemmingsartikelen dienen terughoudender geformuleerd te worden. Er staat in de bijlage bijvoorbeeld: “De professional streeft naar toestemming van de cliënt voor het verwerken van gegevens.” Dat is niet juist. Zonder toestemming mogen er principieel géén gegevens worden verwerkt.

Vooraf informeren
Ook het vooraf informeren van mensen moet serieus gebeuren. Nergens wordt in de stukken duidelijk hoe dat gebeurt en wat de rechten en plichten van ouders zijn. Achteraf informeren of achteraf toestemming vragen mag alleen als er écht een noodsituatie is en er geen mogelijkheid is om mensen vooraf te informeren, bijvoorbeeld acuut gevaar voor een jeugdige of een ander gezinslid.

Wel geld voor camera’s
Een kleine week geleden maakte de gemeente Maassluis, trots bekend dat zij voor € 4.900 een mobiele politie camera aanschaffen. Dit om het opsporen van incidenten en strafbare feiten makkelijker te maken. Een betere bescherming van de Maassluise burger…

De PvdA in Maassluis, vraagt zich af hoe B&W het  al jaren zwakke privacy lek in Suwinet gaat dichten…

Nul euro voor privacy reglement
Voor de privacy in de wijkteams wordt € 0 euro beschikbaar gesteld. Het in allerijl gefabriceerde privacy-protocol moet zijn opgesteld door een amateur, een beunhaas. Het inhuren van een echte privacy deskundige was kennelijk te duur…

Wat zijn voor de gemeente Maassluis de jeugd en hun ouders feitelijk waard?

Mijdt het wijkteam, ga naar de huisarts
Heeft u als burger hulp nodig, mijdt dan het wijkteam en ga naar uw huisarts want daar is uw privacy geborgd. De huisarts, mag u op grond van de wet doorverwijzen naar alle vormen van hulpverlening…

Desiree van Doremalen

Desiree van Doremalen

Desiree van Doremalen | Juridisch adviseur | Ouderplatform Rijnmond | vaste columnist op woensdag 1x per maand (01-2015 tm 04-2016)

2 Reacties

 1. T. van Veen
  1 juli 2015 at 09:55

  Wordt warm vandaag..

 2. Aad Rieken
  1 juli 2015 at 08:29

  ”DIRECT ROOD!”