WATERWEG | Deze zomer organiseerde Argos Zorggroep een kennisuitwisseling over de knelpunten en uitdagingen in de dagelijkse praktijk van kortdurende ouderenzorg. Meer dan dertig vertegenwoordigers van verschillende overheid-, branche- en zorgorganisaties kwamen in Marnix Revalidatiecentrum voor Ouderen bij elkaar. Met deze uitwisseling is inzicht gekregen in wat de gevolgen van de huidige regelgeving zijn en wat de mogelijke oplossingsrichtingen zijn. Alfred Roobol, bestuurder Argos Zorggroep: “Hoe meer we bulk in de financiering kunnen creëren, hoe meer flexibiliteit er is op individueel niveau. Dan is er ruimte om de cliënt meer maatwerk en persoonlijke zorg te geven.” De deelnemers waren positief over deze bijeenkomst. Het werkbezoek krijgt in het najaar een vervolg.

Wat als een zorgvraag niet in het beoogde ‘hokje’ past?
Het doel van de bijeenkomst was een open gesprek om de ervaringen en dilemma’s in de praktijk en in de keten, te delen met beleidmakers en regionale samenwerkingspartners.

Na een rondleiding kregen de gasten met casussen en discussies inzicht in elkaars standpunten en de grenzen tussen verschillende zorgvormen en nieuwe landelijke zorginitiatieven. De verhalen en voorbeelden uit de praktijk hielpen tijdens de discussie. Al snel werd duidelijk hoe divers de kortdurende zorg voor ouderen is. Van geriatrische revalidatie voor een oudere met stemmings- of gedragsproblemen tot en met een oudere die tijdelijk bij Argos Zorggroep logeert om de mantelzorger te ontlasten.

De complexiteit ontstaat bijvoorbeeld door de financieringsstromen uit de Zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en Wet langdurige zorg. Zoals één van de huisartsen zei: “Als we maar 50% van de aanvragen voor 9b honoreren, zit er dan geen gat in de regelgeving?” 

In de praktijk spelen de weging van een indicatie en de invloed van het financiële aspect in de indicatiestelling mee. Dit uit zich vaak in onduidelijkheid rondom indicatiestelling: welke indicatie is passend bij de zorgvraag? Wat als een zorgvraag niet in het beoogde ‘hokje’ past?

De deelnemers

  • Ministerie van VWS (11p): vertegenwoordiging vanuit directie Langdurige zorg en directie Maatschappelijke Ondersteuning
  • Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), landelijk en regionaal (3p)
  • Zorgkantoor en zorgverzekeraar DSW (2p)
  • Franciscus Vlietland Ziekenhuis, transferafdeling (2p)
  • Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZeL) (2 huisartsen)
  • Branchevereniging Actiz (2p)
  • Nederlandse Zorgautoriteit (2p)
  • Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso (1p)
  • Argos Zorggroep: vertegenwoordiging vanuit o.a. het bestuur, de medische dienst, het management, zorgtoeleiding en de beleidsstaf.
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt