foto: druk verkeer op de P.C. Hooftlaan

MAASSLUIS | De gemeente laat onderzoeken hoe de mobiliteit (in niet ambtenarentaal: het verkeer en vervoer in de stad en zijn omgeving) voor de toekomst moet zijn. Zoals gebruikelijk wordt dat vastgelegd in een visierapport dat dan gedeeld wordt met de gemeenteraad. Het moet leiden tot een beeld hoe Maassluis in de komende jaren inspeelt op behoeften en mogelijkheden. 

Alle belanghebbenden worden geraadpleegd, aldus wethouder Voskamp. Hij schrijft in een raadsinformatiebrief onder meer:

Maassluis groeit, de verstedelijking en het aantal inwoners nemen toe. Het gevolg hiervan is een intensiever gebruik van de ruimte. Dat vindt niet alleen binnen de gemeentegrenzen plaats maar ook in de omliggende gemeenten en op het wegennet. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee op het gebied van mobiliteit en leefbaarheid. Maassluis zal dus keuzes moeten gaan maken om de stad bereikbaar, verkeersveilig en leefbaar te houden met een gezond woon- en leefklimaat.

Voor de beeldvorming: dit zijn kandidaat onderwerpen die al vaker aangekaart zijn in de media (en de raad):

 • kwaliteit fietspaden
 • vrachtverkeer verboden in stadshart
 • Invloed – na de aanleg – van de Hollandtunnel (verdiepte tunnelbak door de Aalkeetpolder tbv Blankenburgverbinding)
 • Geluidschermen A20
 • maximum snelheid in stadshart naar 30 km
 • fietsen verboden op de Dr. A. Kuyperkade
 • lokaal OV |(bv richting Steendijkpolder en het Balkon)
 • permanente snelheidscamera’s op doorgaande wegen (A. Schweitzerdreef, Westlandse weg, P.C. Hooftlaan,  Laan 1950-1945, Industrieweg)
 • Verbod vrachtverkeer op Koningin Julianalaan
 • Verbeteren veiligheid op de rotonde bij de moskee
 • Verbreden brug over Boonervliet bij oprit en afrit A20
 • Geen vliegtuigverkeer tussen 23:00 en 07:00
 • Goede, werkende straat verlichting
 • Parkeermogelijkheden (Auto’s)
 • Openingstijden bruggen
 • Verkeer van en naar De Kade en de metrolijn
 • Faciliteren pleziervaart
 • Controleren geldige ligplaatsvergunning
 • Metro richting strand van Hoek van Holland
 • Intensiever vrachtverkeer vanuit Westland richting Blankenburgverbinding
 • BREXIT en vrachtverkeer
 • en meer

REDACTIE

“Naast de raad, worden tijdens het proces zowel interne als externe stakeholders betrokken. Ten eerste gaan we een werksessie houden met een aantal experts vanuit verschillende disciplines. van de gemeente Maassluis. Verder gaan we diverse externe stakeholders, zoals de Fietsersbond, VVN, RET en EBS benaderen en ze in het proces meenemen. De bedoeling is om de externe ontwikkelingen en hun impact op de mobiliteit in Maassluis in kaart te brengen. Dat doen we aan de hand van een gezamenlijke werksessie met deze stakeholders en, indien nodig, door 1-op-1 gesprekken met hen te voeren.

Bewoners worden betrokken door middel van een enquête, die we uitzetten onder de bewoners van de gemeente. Er is gekozen voor een enquete omdat de huidige tijd onzekerheid met zich meebrengt of fysiek contact wel mogelijk is. Ook hiervan wordt de ‘Waardenkaart Mobiliteit’ de basis. Zo brengen wij de mobiliteitswaarden van de bewoners in kaart. Naast de enquête zullen  we de bewoners breed informeren en op de hoogte houden van de stappen die er gezet gaan worden om tot een mobiliteitsvisie te komen.

Het is interessant – speciaal voor inwoners – om te bekijken wat er op die ‘waardenkaart’ vermeld staat: Mobiliteit Waarden

Het eindresultaat van het onderzoeksproces is een breedgedragen mobiliteitsvisie die de basis vormt voor in de toekomst op te stellen mobiliteitsbeleid voor de gemeente Maassluis. Deze visie wordt vastgelegd in een bondige rapportage.”


Raad wil betere communicatie, B&W stemt in

 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu