MAASSLUIS | Hoewel B&W blind afgaat op het advies van de minister, zijn er diverse burgers (en politieke partijen : VS, GL en FvM)  die een zienswijze hebben ingediend. De Vertowijk ligt dichtbij het gasveld en legt zich er niet bij neer. Onderstaande brief is gericht aan B&W

 

Geacht College van Burgemeester en Wethouders van Maassluis,

REACTIE OP GEEN BEZWAAR TEGEN VOORGENOMEN GASBORINGEN MONSTER/GAAG/DELIER.

Wij (burgers) waren zeer verontrust dat de gemeente geen nieuwe zienswijze wenste in te dienen tegen de plannen die ter inzage lagen . Het is een misvatting dat men dan later in beroep kan gaan tegen de nieuwste plannen.

Tot 29 maart kon men als belanghebbende beroep instellen. De gemeente is akkoord gegaan. Geen visie ingediend dus geen beroep mogelijk.

zie maassluis.nu:

B&W accepteert advies van de minister

zie WOS:

“Het Maassluise college van burgemeester en wethouder gaat akkoord met het definitief instemmingsbesluit gaswinningsplan Gaag-Monster van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. In het plan staat onder meer dat er mogelijk gas gewonnen gaat worden vanuit een nieuw gasveld onder Maassluis.

Het college vertrouwt de minister die stelt dat er slecht een beperkte bodemdaling kan plaatsvinden. Uit adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SoDM), TNO en het Hoogheemraadschap van Delfland wordt volgens de gemeente aannemelijk gemaakt, dat er in de komende tien jaar niet meer dan twee centimeter aan bodemdaling zal plaatsvinden. Metingen zouden aantonen dat deze bodemdaling gelijkmatig is en dat het risico op schade aan bouwwerken dus zeer klein is. ”

Privé personen, bewonerscommissies, waaronder Verto hebben wel een visie ingediend. Ook de VBBM heeft dat gedaan in het kader van wijk overschrijdend bewoners belang. Gemakshalve voegen wij de punten uit onze visie bij.

Waar wij als burgers met name zorgen over hebben is : de eventuele gevolgen van de bodemdaling, hoe wordt het risico berekent?

Droogtegevoelige dijken

Hoogheemraadschap Delfland: “Droogte is een geleidelijk oplopend proces. Dat geldt ook voor de gevolgen die droogte heeft voor onze keringen. Onze dijkinspecteurs houden de situatie daarom goed in de gaten. Dijken waar vorig jaar reparaties zijn uitgevoerd naar aanleiding van scheurvorming lopen we al extra na. Waar nodig ondernemen we actie. Vanaf vorige week zijn de dijkinspecties uitgebreid naar alle droogtegevoelige dijken.”

Onze vraag, waarop géén antwoord is gekomen:

Wat als, mede door de stijgende zeespiegel, bodemdaling (gaswinning/inklinkend veen/aanleg Bblankenburgtunnel) dijken zakken/scheuren? Is dat meegenomen in de plannen? Is er een noodplan voor mocht het onverhoopt gebeuren? Waarom is er geen inspraak geweest?

Bij de aanleg Hoekse Lijn, waren ook problemen met verzakkingen in Vlaardingen op het tracé, wat als de metro ontspoort bij bv Het Balkon of in West?

Inmiddels meldt het AD:

Huiseigenaren hebben op veel meer plekken in het land problemen met verzakkingen dan werd aangenomen. De Stichting Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) meldt intussen klachten vanuit een derde van alle gemeenten.

De KCAF is verrast door de nieuwe gebieden waar nu ook verzakkingen blijken.

Door de extreem hete en droge zomer constateren huiseigenaren verzakkingen. Met name in huizen van voor 1970 schieten de scheuren, doordat de bodem verdroogt en de fundering zakt. Bovendien was het grondwaterpeil maandenlang zo laag dat houten palen niet meer onder water stonden en gingen rotten. De KCAF verwacht dat een miljoen huizen in de gevarenzone staan.“

Onze zorg nu:

Besluit is dus genomen op grond van verouderde data, wij verzoeken minimaal opschorting tot na aanvullend onderzoek.

Samenvattend:

Gezien de brief van RW aan de minister :

”In het kustfundament leidt bodemdaling tot een tekort aan zandvolume dat nodig is om de kustveiligheid te handhaven. In het algemeen zal dit tekort aan volume moeten worden aangevuld Ik verzoek u de effecten van extra bodemdaling in relatie tot de veiligheid van het kustfundament nader uit te werken en de resultaten met Rijkswaterstaat te delen.

Onze huidige vraag en zorg

Zijn deze er en zijn ze bekend en gecommuniceerd?

Gezien de brief van Sodm : “Velden Gaag/Monster/Maasdijk zijn velden uit de 2e categorie waarbij extra maatregelen nodig zijn”

De NAM heeft beloofd voor eind 2017 een seismisch risicobeheersplan op te stellen en met Sodm te bespreken dat was in februari 2018 nog niet gebeurd.

NU Wel?

Sodm adviseert minister binnen 3 maanden na publicatie van ontwerp bestemmingplan NAM te verplichten de detectie activiteit voor bevingen te verbeteren, omdat categorie II een reëel risico voor bevingen betekend met schade voor gebouwen. De NAM heeft dus tijd tot 28 september a.s..”

Onze vraag en zorg nu:

Hoe is de stand van zaken? De productie is al in gang. En nu in 2019?

In de brief van 26 april van de provincie ZH krijgt de minister het advies, dat het risicobeheersplan een adequaat seismisch monitorend netwerk dient te bevatten. Het blijkt dat dit KNMI netwerk in de regio nog niet voldoet aan de voorwaarden.

Ook blijkt er met grote regelmaat te worden afgefakkeld wat ook risico’s met zich meebrengt.

Conclusie:

De bewonerscommissie en vele burgers met ons zijn TEGEN de voorgenomen boringen en winning van de NAM omdat zowel RW, als Sodm, als de Provincie vinden dat er:

  1. Te veel onduidelijkheden waren over hoe en de te winnen hoeveelheid gas, en de gevolgen voor o.a. het milieu en de veiligheid van de burgers
  2. Er onvoldoende verklaringen zijn en onvoldoende maatregelen zijn genomen om de schade aan gebouwen te registreren en om de kustveiligheid te handhaven.

Wij vinden dat de veiligheid en de gezondheid van de bevolking zwaarder dient te wegen dan financiële belangen, ergo dat naast schade aan gebouwen er ook mensen gevaar kunnen lopen bv door verzakkende dijken en spoortracé, zeker in een druk bevolk gebied met veel zware industrie in de regio, waar, mocht er calamiteiten optreden de impact en de emotionele en overige schade vele malen groter zullen zijn dan in het noorden.

Er zij al genoeg overlast/problemen door verkeersdruk A20 mede door aanleg blankenburg tunnel en het ontbreken van een geluidsscherm, fijnstof neemt toe, denk aan ook aan het affakkelen en de schade aan het milieu door chemicaliën (af en toe een frack) maar ook de verzilting doordat door bodemdaling het zeewater verder kan doordringen, hetgeen niet strookt met de “vergroening” c.q. het vigerende beleid.

Wij verwachten en verlangen een aanvullend onderzoek op grond van de laatste gegevens van oa. KCAF temeer daar ook omringende gemeenten WEL in beroep gaan. Hierdoor zien wij ons genoodzaakt de gemeente bij voorbaat aansprakelijk te stellen voor eventuele schade die gelieerd is aan (extra) bodemdaling en gaswinning.

Namens Milieugroep Bewonerscommissie Verto,

Bea Scheurwater


 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Bewoners Commissie Verto

Bewoners Commissie Verto

BC Verto | Vertegenwoordigt belangen van bewoners in de Vertowijk. Te vinden in "De Buurtkamer" op Ververij 105 | Check de dagen