MAASSLUIS | Bijgaand sturen wij uw redactie een kopie van de brief die wij deze week aan het college zonden. Wij hechten eraan dat heel Maassluis bewust wordt hoe er van gemeentewege met bewonersbelangen wordt omgegaan. Wij maken ons ernstige zorgen dat dit het zoveelste dossier is dat geen schoonheidsprijs verdient. Hopelijk wordt dit onderwerp grondig doorgenomen door de gemeenteraad.

De zinsnede van de inzenders ‘Wij vinden dat schofferend” betekent: “Wij vonden het kwetsend [ Redactie]


College van Burgemeesters & Wethouders

Gemeente Maassluis

Onderwerp: verkenning verkeersproblemen, de communicatie daarover en de toekomst

Maassluis, 10 augustus 2020

Geacht college,

Tot onze verbazing en teleurstelling moesten wij via maassluis.nu vernemen over de structuurverkenning in het kader van de verwachte verkeersproblemen op de A20 en de uitkomst daarvan.

A20 oplossen verkeersproblemen kost vele miljoenen

Wij waren al zeer teleurgesteld over het feit dat u, blijkens uw brief van 24 juli j.l. aan onze verenigingen niet de bereidheid toont om Rijkswaterstaat actief onder druk te zetten, nu heeft u zelfs niet eens de moeite genomen om ons over de verkenning en de mogelijke gevolgen daarvan voor onze wijken te informeren. In het kader van de door u beoogde participatie zou dat niet meer dan normaal moeten zijn.

Daarnaast is het bijzonder dat wij nu het volgende lezen:

De verwachting is dat deze problemen zowel door de autonome groei en de ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder de gebiedsontwikkeling Honderdland fase 2 in Westland, de ontwikkeling van de wijk Wilgenrijk in Maassluis en de aanleg van de Blankenburgtunnel, nog verder zullen toenemen.

Dat betekent niet alleen meer verkeersproblemen, maar ook meer overlast. Dat is klaarblijkelijk al langer bij u bekend; tenslotte wordt een verkenning als deze niet op stel en sprong georganiseerd. Wij vragen ons af wat de gemeenteraad in april zou hebben besloten met betrekking tot de aanpak van de geluidsoverlast als deze problemen daar ook aan de orde waren gesteld.

Overigens opmerkelijk dat u wel met Rijkswaterstaat om de tafel gaat zitten om deze problemen te bespreken, maar niet de moeite neemt om de geluidsoverlast nog eens onder de aandacht te brengen.

Zonder teveel op de details van de rapportage in te gaan, is het ons opgevallen dat bij Effecten op de omgeving het woord overlast niet eens voor komt! Verder worden er bedragen genoemd, waarbij – voor zover wij na kunnen gaan – aan de kosten van geluidswerende maatregelen niet eens is gedacht. Klaarblijkelijk heeft dat bij u geen prioriteit. Wij vinden dat schofferend.

Ten slotte: het is ons inziens tijd dat u zich samen met de buurgemeenten en de provincie gaat inzetten voor een andere mobiliteit en een fysieke inrichting waarbij niet alleen wordt gekeken naar economische factoren. Er zijn grenzen aan de groei; werk is belangrijk, maar een leefbare omgeving net zo goed. Dan worden mogelijk de nu verwachte verkeersproblemen minder en daarmee ook de (geluids)overlast.

Uw reactie zien wij met grote belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

M.J. Otten

Namens Vereniging tot behoud van het Wipperspark

E.H. van Leeuwen

Namens VVH Woonpark Boonervliet

B. Scheurwater & B. van Teffelen

Namens Bewonerscommissie Verto


 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

2 Reacties

 1. TLPeter
  11 augustus 2020 at 13:24

  En dat was snel geregeld, geen beleid medewerker en onderzoek bureau nodig.
  Zelfs voor het PAALTJE een voorlopige maatregel, zoals velen gezien hebben.

 2. Leny van det Valk
  11 augustus 2020 at 12:21

  De burgemeester krijgt wel een paaltje in zijn straat zodat hij geen last heeft van het verkeer.