MAASSLUIS | De Milieugroep van de Vertowijk is ernstig verontrust over de gang van zaken rond de plannenmakerij voor de geluidswal langs de A20. Men voelde zich al een aantal malen niet serieus genomen in de aanloop naar het tumult dat begin deze maand ontstond. De informatieavond met ‘alle’ bewoners op 8 oktober heeft het beeld alleen maar bevestigd: de gemeente is helemaal niet van plan om de inwoners serieus te nemen. Deze worden slechts aan het lijntje gehouden.

De Milieugroep wil openheid van zaken en richt daarom onderstaande brief aan Burgemeester en Wethouders

Betreft: geluidswal/scherm/overlast A20 Maassluis, 26.10.2018

Geacht College,

Geluids(niveau)kaarten

Kijkend naar de geluidskaarten op de site van de gemeente Maassluis blijkt ons, dat dit kaarten zijn van 1 mei 2012. Wij hebben van de beleidsambtenaar vernomen, dat er andere kaarten zijn voor het geluid en fijnstof.

[ redactie]: hier vindt men die kaarten: geluidskaarten etc

Milieugroep Verto wil graag de nieuwste geluidskaarten toegezonden krijgen, mocht dat niet mogelijk zijn dan willen wij graag schriftelijk gemotiveerd weten wat daarvan de reden is.

Vormgeving van de geluidswal

Ook de Vertowijk is tegen totale kaalslag, niet alleen vanwege geluidsoverlast, maar nog meer vanwege fijnstof, zie ook bevindingen WHO en RIVM, zoals vermeld in ingezonden stukje op maassluis.nu van ondergetekende: Was dat nu de inspraak over de A20?

Volgens milieugroep Verto is het NIET nodig de wal af te graven, maar volstaat het om een scherm in plaats van het huidige houten scherm op oude wal te zetten en deze door te trekken zoals in coalitieakkoord besloten.

Voorgenomen Boomkap

Verto is ook bezorgd over de door Rijkswaterstaat te kappen bomen zoals ons is medegedeeld.  Om die reden heeft milieugroep Verto gevraagd om een kaart met de gemeentegrens. Bij bestudering daarvan zou de conclusie moeten zijn, dat gemeente Maassluis de kapvergunning NIET KAN/MAG afgeven, daar de bomen en zelfs een stukje van de aarden wal op grondgebied ligt van gemeente Midden-Delfland.

Maar van wanneer is deze toegezonden kaart, van voor of na 2014? De gemeentegrens zou toen herzien zijn.

Dit alles klemt te meer, daar ook de DCRM, voor zover wij weten, nog geen visie c.q. mening heeft (kunnen) bekendmaken.

Kritiek op de voorgenomen werkzaamheden
Het gemeentelijk voornemen om de vrachtwagens die bij de werkzaamheden worden ingezet vanaf de Rozenlaan bij het bruggetje aan de Rozenlaan het park in te laten rijden is onaanvaardbaar. Ze kunnen daarvoor veel beter het pad langs de volkstuintjes gebruiken of aanrijden vanaf het parkeerterrein van de school. De keuze voor de inrit vanaf de Rozenlaan is onwenselijk en gevaarlijk.

Het verkeer op de Rozenlaan zal daarvan te veel hinder ondervinden en het zal tevens gevaar voor fietsers opleveren.

Hoe schoon is die grond. Er is contact gezocht met het Hoogheemraadschap. De nieuwe wal zal bestaan uit 25.000 m³ verontreinigde grond, echter onduidelijk is welke stoffen in welke mate in die grond aanwezig zullen zijn en of er sprake zal zijn van uitloging. Het antwoord van B&W Maassluis geeft geen inzicht of er gevaar voor verontreiniging van ondergrond, grondwater of oppervlaktewater bestaat.

Wel spreekt het College van B&W over een leeflaag. Graag wachten wij op resultaten/advies van de DCMR en het Hoogheemraadschap.

Waterhuishouding onder druk. Aan beide zijden van de geluidswal zijn watergangen aanwezig (en ook die langs Excelsior veld) die zeer belangrijk voor de waterafvoer (afvoer naar de Vliet). De Vertowijk zou wel eens heel natte voeten kunnen krijgen als de waterhuishouding in geding komt. Niemand is erbij gebaat dat straks een milieuprobleem ontstaat.

Wij vernemen graag in hoeverre u aanleiding ziet om hierover met het Hoogheemraadschap en DCMR in contact te treden en wat hun bevindingen in deze zijn en die aan ons allen mede te delen.

Waar is  het “Maassluis dat zijn wij samen” ?

Milieugroep Verto is ernstig bezorgd over het handelen van het bestuur van onze gemeente in deze, daar inmiddels is gebleken dat niet alle raadsfracties op de hoogte zijn gesteld. Heeft het college met betrekking tot de kapvergunning etc afspraken gemaakt en met wie?

Verder moet ons inziens eerst via een raadsbesluit het bestemmingplan worden aangepast, (hoogte van de wal, constructiewijze). Al deze maatregelen hadden in het raadsbesluit moeten staat, en kan niet binnenskamers door ambtenaren worden besloten.

Als er afspraken zijn gemaakt, waarom zijn die niet openbaar gemaakt? Waarom is niet de hele raad geïnformeerd?

Onjuist informeren is in de politiek een doodzonde. Helaas zijn normen en waarden in de politiek ook niet meer wat ze waren. De oppositie staat volledig buitenspel. Geen motie komt er door. Het neigt naar misbruik van macht, schrappen die ‘bij meerderheid’ regel anders tellen velen niet mee.

In Maassluis doen we kennelijk niet aan openbaarheid van bestuur (het doet denken aan InBlik) maar … kijk eens naar Amsterdam. Wilt u zover gaan dat desnoods een landelijke krant wordt gevraagd om openheid van zaken volgens de Wet op de Openbaarheid van Bestuur?

Daarmee staat Maassluis dan wel meteen op de kaart. Dat dan wel natuurlijk.

 

B&W, wilt u het vertrouwen van de kiezer echt terugwinnen? En echt in het belang van ALLE burgers handelen?

Wij wachten in spanning af.

Namens milieugroep Verto,

Bea Scheurwater


 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud