MAASSLUIS | Bij de algemene decoratieverlening 2017 op woensdag 26 april hebben 15 inwoners van Maassluis een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Dertien Maassluizers zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Twee Maassluizers zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Meneer J. Poldervaart kon niet bij de officiële uitreiking aanwezig zijn en ontvangt zijn Koninklijke onderscheiding op een later moment. Hij is door burgemeester Haan wel persoonlijk op de hoogte gebracht van het heugelijke nieuws. Meneer C. van Dalen kreeg zijn Koninklijke onderscheiding in de gemeente Westland uitgereikt, omdat daar het merendeel van zijn activiteiten ligt.

Foto’s:  ga naar  FOTOALBUM op facebook

 

Video: Na afloop zongen allen het volkslied

Klik op de PLUS voor de nader informatie per gedecoreerde

 

Mevrouw F. (Fatma) Ateş is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Fatma Ates
Mevrouw Ates is sinds 1999 vrijwilliger bij de Yeni Cami Moskee in Maassluis. Zij heeft zich sindsdien in het bijzonder ingezet voor ontwikkeling, integratie en emancipatie van een groep van ca. 150 vrouwen in de Turkse Gemeenschap in Maassluis.

Mevrouw Ates startte haar activiteiten met woonkamerbijeenkomsten voor vrouwen.Het doel van deze bijeenkomsten was om de participatie en de emancipatie van de dames te vergroten en hen kennis en vaardigheden bij te brengen de bijeenkomsten werden druk bezocht en voortgezet in aanvankelijk de Moskee en momenteel in het Turks Cultureel Centrum in Maassluis. Mevrouw Ates werkt mee aan tal van activiteiten waaraan door de dames in de Turkse Gemeenschap intensief wordt deelgenomen, Samen met haar echtgenoot organiseert zij het Voorjaarsfeest dat jaarlijks vóór de zomervakantie wordt gehouden. Samen met de vrouwen uit de Turkse Gemeenschap levert zij een belangrijke bijdrage aan de organisatie van het zeer druk bezochte jaarlijkse voetbaltoernooi, de Diyanet Cup, die op het terrein van Excelsior Maassluis wordt gehouden.

Zij organiseert ontbijtbijeenkomsten voor vrouwen waarin gezamenlijk wordt gegeten maar ook veel belangrijke onderwerpen worden behandeld. Zij organiseert taalles voor analfabeten en cursussen Nederlands voor vooral moeders met schoolgaande kinderen. Jaarlijks organiseert zij culturele groepsreizen voor vrouwen in binnenland en in buitenland. Dat deze reizen in een behoefte voorzien blijkt uit de grote deelname. Mevrouw Ates organiseert diverse activiteiten voor ouderen en voor jongeren.

Zij verzorgt oriënterende bezoeken aan verzorgingshuizen en bejaardencentra. Zij organiseert huisbezoeken aan zieke en eenzame Turkse mensen en condoleancebezoeken bij sterfgevallen. Voor jonge vrouwen houdt zij bijeenkomsten over de opvoeding van kinderen. Voor studenten van de MBO opleiding heeft zij stageplaatsen geregeld bij de organisatie van evenementen in de Turkse Gemeenschap. Tenslotte begeleidt zij werklozen als vrijwilligers in de Moskee.

Meneer T. (Tekin) Ateş is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Tekin Ates
Meneer Ates is zeer actief voor de Yeni Cami Moskee in Maassluis, sinds 1997 is hij vrijwilliger bij de Moskee. Hij was ondersteuner en adviseur van het bestuur tot hij in 2007 zelf lid werd van het bestuur van de Moskee. In het bestuur vervulde hij diverse functies, waaronder secretaris, penningmeester en

vicevoorzitter. Meneer Ates fungeert sinds 1997 namens de Moskee als woordvoerder van de Turkse Gemeenschap in Maassluis. In deze functie is hij een bruggenbouwer tussen de Turkse Gemeenschap en het gemeentebestuur en de inwoners van Maassluis. Meneer Ates coördineert de vertegenwoordiging namens de Moskee in plaatselijke commissies, werkgroepen en bijeenkomsten en vertegenwoordigt de Moskee ook vaak zelf. Zo is hij lid van de werkgroep christendom en Islam van de Raad van Kerken. Voorts vertegenwoordigt hij de Moskee in het door de burgemeester van Maassluis ingestelde Herdersoverleg, Hij verzorgt de bezoeken van scholen en andere instellingen aan de Moskee en organiseert de jaarlijkse Open Dag. Ook voor de leden van de Moskee is de inbreng meneer Ates van grote waarde. Hij begeleidt de vrijwilligers en zorgt dat zij betrokken worden bij de activiteiten van de Moskee.

Samen met zijn echtgenote organiseert hij het Voorjaarsfeest dat jaarlijks vóór de zomervakantie wordt gehouden. Hij levert een belangrijke bijdrage aan de organisatie van het zeer druk bezochte jaarlijkse voetbaltoernooi, de Diyanet Cup, die op het terrein van Excelsior Maassluis wordt gehouden. Meneer Ates werd in 2005 namens de Moskee projectleider voor het Turks Cultureel Centrum in Maassluis. Voor de huisvesting van dit Centrum werd in 2010 een gebouw verworven dat onder de leiding van meneer Ates is verbouwd en in 2014 in gebruik is genomen als huisvesting van het Centrum. In het Centrum worden tal van educatieve bijeenkomsten gehouden zoals informatiebijeenkomsten voor degenen die de Nederlandse taal niet goed  beheersen.

Dankzij zijn goede kennis van de regelgeving in Nederland levert meneer Ates belangrijke bijdragen aan deze bijeenkomsten. Meneer Ates was van 2001 tot 2009 en van 2010 tot 2014 lid van de fractie van de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad van Maassluis. Mede dankzij zijn achtergrond bij Rijkswaterstaat was zijn inbreng in de commissies en de raad zeer waardevol. Maar ook in de gemeenteraad betoonde meneer Ates zich een waardige vertegenwoordiger van de grote Turkse Gemeenschap in Maassluis. Tenslotte is meneer Ates sinds 2008 lid van de Cliëntenraad van het Vlietlandziekenhuis in Schiedam (en het Sint Franciscus Ziekenhuis in Rotterdam). Ook hier fungeert hij als vraagbaak voor de leden van de Turkse Gemeenschap.

Meneer P.J.J. (Peter) Bernardt is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Peter Bernardt
Meneer Bernardt is gedurende een zeer lange tijd vrijwilliger bij de HH Andreas, Petrus en Paulus deelparochie van de Goede Herder. In 1976 is hij lid geworden van de liturgiecommissie van de toenmalige Andreasparochie en nu van de deelparochie HH Andreas, Petrus en Paulus. Eind 70 jaren is hij lid geworden van de Parochïële Adviesraad nu Parochieraad in de funcite van secretaris. In 1980 was hij gesprekleider in de Pastorale School van het Bisdom Rotterdam. Deze functie heeft hij vanwege privéomstandigheden neergelegd maar hij is wel altijd actief vrijwilliger gebleven.

Vanaf 2001 is hij Cantor weekendliturgie en lid werkgroep kerkmuziek. Vanaf 2002 verzorgt hij de vrijwilligersadministratie. In 2007 tot heden is hij dirigent van het Vlootkoor, vervolgens wordt hij in 2009 dirigent van Cantate Domino van de toenmalig Petrus en Paulusparochie, gedurende die tijd was hij ook lid van het Andreaskoor In 2011 wordt hij dirigent van het Rouw- en trouwkoor en in 2014 dirigent van het Andreas Petrus en Pauluskoor.

Vanwege gezondheidsproblemen van zijn vrouw is hij in 1974 parttime mantelzorger geworden. Meneer Bernardt heeft zich altijd ingezet voor het welzijn van anderen.

Meneer M. (Metin) Çift is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Metin Çift
Meneer Çift is gedurende een lange periode maatschappelijk actief waarin hij zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt als bruggenbouwer tussen allochtonen en autochtonen, mannen en vrouwen, jongeren en ouderen. Meer dan 25 jaar heeft meneer Çift zich met hart en ziel ingezet voor integratie, participatie en emancipatie. Meneer Çift komt uit het onderwijs. In Turkije was hij onder meer directeur van een basisschool; in Nederland is hij van 1988 tot 2004 OALT-leerkracht geweest op scholen in Nijmegen, Venlo en Maassluis. Maar ook in zijn vrijwilligerswerk vormt onderwijs de rode draad. Meneer Çift kwam in 1987 naar Nederland. In datzelfde jaar werd hij voorzitter van de Islamitische Stichting Nederland Eyup Sultan Moskee in Nijmegen, dat bleef hij tot 1991. Ontwikkeling stond in die jaren bij hem hoog in het vaandel. Hij streefde daarbij naar openheid en dialoog met iedereen, ongeacht religie, sekse of etniciteit. Met educatie en activiteiten droeg hij bij aan wederzijds begrip tussen autochtone en allochtone Nederlanders. Belangrijk was verder de jaarlijkse open dag. Van 1989 tot 1995 is hij voorzitter geweest van de onderwijscommissie van de landelijke koepelorganisatie Inspraak Orgaan Turken in Utrecht. Met voorlichtingsbijeenkomsten hield hij ouders op de hoogte van het belang van een goede schoolkeuze, het nut van ouderbetrokkenheid op school, huiswerkbegeleiding en het deelnemen aan activiteiten op school.

Daarnaast is hij van 1989 tot 1995 voorzitter geweest van de onderwijscommissie van de stichting Turks Islamitische Culturele Federatie. Bij deze landelijke koepelorganisatie zijn 146 moskee-organisaties aangesloten. Van 2009 tot 2016 is hij hier bestuurslid en onderwijscoördinator geweest. Ook hier hield hij voor ouders voorlichtingsbijeenkomsten en verzorgde hij studieweekenden over belangrijke actuele onderwerpen. Van 1994 tot 2002 was hij voorzitter van de kascontrolecommissie van de Islamitische Stichting Nederland Yeni Moskee in Maassluis. Naast deze functie adviseerde hij het bestuur om goede contacten te leggen met andere organisaties en instellingen. Hij organiseerde veel activiteiten voor jongeren, vrouwen en mannen op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid, integratie, participatie en emancipatie. Als commissielid namens de Turkse gemeenschap heeft meneer Çift van 2002 tot 2004 deelgenomen aan het platform Samenleven Maassluis. Organisaties en instellingen kwamen in dit platform bijeen om te praten over hoe problemen als criminaliteit, hangjongeren, overlast en lawaai gezamenlijk kunnen worden aangepakt. In dit platform sprak meneer Çift over hoe culturele verschillen kunnen worden overbrugd. Van 2004 tot 2007 nam hij deel aan het Kleurrijk Platform Maassluis; hier kwamen dezelfde onderwerpen aan bod.

Van 2007 tot 2012 was meneer Çift lid namens de Turkse gemeenschap van de Seniorenadviesraad Maassluis. In deze raad besprak hij de problemen van ouderen, zoals werkloosheid, eenzaamheid en discriminatie op het werk. Samen met de Turkse vrouwenorganisatie Beraberlik heeft meneer Çift diverse activiteiten georganiseerd voor de Turks-Nederlandse gemeenschap, in het bijzonder voor vrouwen. Hij motiveert mensen met een Turkse achtergrond volop te integreren en participeren binnen onze maatschappij, bijvoorbeeld door hen te stimuleren mee te doen met verkiezingen van de gemeenteraad, Provinciale Staten, de Tweede Kamer en het Europese Parlement. Zo zorgt hij ervoor dat deze belangrijke stem voor Nederland niet verloren gaat.

Bij vrouwenorganisatie Beraberlik heeft hij verder veel voorlichting gegeven over ouderbetrokkenheid bij het onderwijs, het Nederlandse onderwijssysteem en het bespreekbaar maken van antisemitisme. Daarnaast stimuleert hij vrouwen om deel te nemen aan lessen Nederlands. Als adviseur en begeleider bij de Islamitische Stichting Nederland Yeni Moskee in Maassluis heeft meneer Çift een belangrijke rol gespeeld met betrekking tot belangrijke maatschappelijke onderwerpen. Hij heeft daarbij altijd getracht om elke partij op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen, zodat ze elkaar goed leren kennen, accepteren en begrijpen. Goede samenwerking tussen organisaties en instellingen in de wijk en de stad, zegt hij, is essentieel bij het bevorderen van integratie.

Sinds 2015 is hij voorzitter van de Islamitische Stichting Nederland Yeni Moskee in Maassluis. Hij behartigt de belangen van de Turks-Nederlandse gemeenschap en stimuleert samenwerking met andere gemeenschappen en instellingen. Daarnaast is hij binnen de Turkse gemeenschap een bindende figuur en raadsman voor iedereen die in moeilijkheden verkeert. Door zijn actieve deelname aan het maatschappelijk leven vervult hij een voortrekkersrol. Hij is bovendien op regelmatige basis direct betrokken bij de organisatie van ronde tafelgesprekken die bedoeld zijn om nieuwe Nederlanders bijeen te brengen.

Meneer Çift is resumerend een echte bruggenbouwer, iemand met hart voor de samenleving. Meneer Çift heeft zich in Maassluis hard ingezet voor de gehele Maassluise bevolking, van allochtone en autochtone afkomst. Hij heeft zich buitengewoon ingespannen om deze groepen met elkaar in dialoog te brengen. Hierdoor is het hem gelukt een brug te slaan tussen de verschillende bevolkingsgroepen binnen de Maassluise gemeenschap.

Meneer C. (Cornelis) van Dalen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Cornelis van Dalen
Meneer Van Dalen is gedurende een lange periode maatschappelijk actief waarin hij zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt. Zijn wortels zitten in het onderwijs. Als leraar en bestuurder in het voortgezet onderwijs heeft meneer Van Dalen zich al veertig jaar met hart en ziel ingezet. Hij staat bekend om zijn zorg voor leerlingen en collega’s, hij laat jonge mensen groeien en leert hun het beste uit zichzelf te halen. In zijn loopbaan heeft hij verscheidene functies doorlopen als leraar wiskunde, conrector en rector op diverse scholen.

Momenteel is meneer Van Dalen algemeen directeur van de Interconfessionele Scholengemeenschap Westland. Hij is verantwoordelijk voor het wel en wee van meer dan 4.500 leerlingen en 500 medewerkers. Meneer Van Dalen heeft op formidabele wijze sturing gegeven aan deze grote scholengemeenschap; onder zijn leiding zijn het Technasium en het Vakcollege tot stand gekomen. Een groot deel van meneer Van Dalens maatschappelijke verdiensten zitten in het onderwijs besloten voor leerlingen en leraren. Meneer Van Dalen heeft zich op allerlei vlakken ingezet voor peuters, kinderen van de basisschool, leerlingen van het voortgezet onderwijs, maar ook voor ouderen op de Volksuniversiteit.

Van 1984 tot 1986 was hij penningmeester voor de stichting Peuterspeelzalen ’s-Gravenzande. Van 1987 tot 1989 was hij voorzitter van de Volksuniversiteit ’s-Gravenzande. Daarnaast was meneer Van Dalen van 1996 tot 2000 voorzitter van de Bestuurscommissie Basisonderwijs Maassluis. Van 2001 tot 2006 was hij lid van de ledencommissie VOSABB en WVO, de voorloper van de VO-raad, de sectororganisatie van het voortgezet onderwijs. Van 2002 tot 2006 zette hij zich in als lid van de Provinciale Onderwijs Raad Zeeland.

Vanaf 2011 is hij lid van de Raad van Advies van Hogeschool InHolland met vestigingen in acht steden in Noord- en Zuid-Holland. In 2007 was hij de medeoprichter van de Samenwerking Onderwijs Bedrijven (SOB) Westland.

Hij is verder van 2008 tot 2010 bestuurslid geweest van het TechnoCentrum Haaglanden. Onderwijs, overheid en ondernemers werken hierin intensief samen om jongeren te interesseren voor techniek. Meneer Van Dalen is sinds 2010 bestuurslid van Westland on Stage. Scholieren kunnen dankzij Westland on Stage de stage vinden die bij hen past en hun op weg helpt naar een goede toekomst.

Sinds 2016 is hij lid van de Klachtencommissie Plaatsingswijzer Rotterdam e.o. Meneer Van Dalen is vanaf 2000 actief als mantelzorger bij zorgorganisatie Florence. Daarnaast is hij lid van de Raad van Advies van stichting Filiorum Furture. Deze stichting komt op voor kwetsbare en kansarme kinderen op sociaal, lichamelijk en geestelijk gebied. De stichting bevordert verder de ontwikkeling van talentvolle kinderen op het gebied van onderwijs, sport en cultuur die nog niet tot volle wasdom kunnen komen. Meneer Van Dalen heeft ook een diepe belangstelling voor ondernemen.

In 2011 was meneer Van Dalen mede-initiator van de Greenport Horti Campus. De doelstelling van de Greenport Horti Campus (GHC) laat zich in drie woorden samenvatten: mensen – kennis – innovatie. Deze drie onderdelen zijn terug te vinden in alles wat de GHC doet. De GHC biedt inspirerende opleidingen en cursussen met directe toegang tot kennis. De GHC levert hiermee een directe bijdrage aan een positief imago van de sector en de versterking van de internationale concurrentiekracht. Van 2004 tot 2006 was hij lid van de Sociaal Economische Consultatiegroep Zeeland. In datzelfde jaar trad hij toe als lid bij de VNO-NCW. In 2007 werd hij lid van de Industriële Kring Westland. Ook in het geestelijk leven heeft meneer Van Dalen zich bijzonder verdienstelijk gemaakt. Van 1978 tot 1985 en van 1994 tot 2000 heeft meneer Van Dalen zich ingezet voor de Gereformeerde Kerk.

Zo was hij van 1978 tot 1980 leider van de jeugdclub van de Gereformeerde Kerk Den Haag. Van 1981 tot 1985 was hij bij de Gereformeerde Kerk ‘s –Gravenzande leider catechisatie. Daarnaast was hij van 1994 tot 2000 voorzitter van de Gereformeerde Kerk Maassluis. Meneer Van Dalen heeft adequaat, minutieus en met veel betrokkenheid zijn taken voor de kerk uitgevoerd. Van 2012 tot en met 2013 was hij adviseur voor Dario Fo, ondernemers in de kunst. Dario Fo maakt theaterproducties voor en met Westlanders.

Van 2002 tot 2006 was hij lid van de Rotaryclub Zierikzee. Hij is verder sinds 2001 lid van de Rotaryclub Westland. Hij is onder meer betrokken bij fondsenwerving voor diverse acties. In 2011 is hij lid geworden van de Maatschappelijke Adviesraad Politie Haaglanden. Meneer Van Dalen zet al gedurende lange tijd zijn denkkracht in om het vrijwilligerswerk te ondersteunen, in het besef dat een bloeiend verenigingsleven leidt tot een sterke sociale structuur, een absolute vereiste voor een zelfredzame samenleving.

In 2011 richtte hij daarom de Van Poelje Academie Westland op. Deze bestuurlijk academie probeert de kwaliteit en capaciteit van het bestuur en toezicht van maatschappelijke organisaties in Westland te verbeteren met trainingen, masterclasses en lezingen, onder meer van bekende wetenschappers als prof. dr. Paul Schnabel. Meneer Van Dalen is nog altijd voorzitter van deze belangrijke instelling.

Mevrouw H. (Hetty) van Dijke-Bahlmann is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hetty van Dijke-Bahlmann
Mevrouw Van Dijke-Bahlmann is een sociaal bewogen vrouw met een groot onderwijzershart. In haar professionele loonbaan is ze na afronding van haar opleiding begonnen bij een landelijke organisatie (Philadelphia Zorg) waar zij mensen met een beperking begeleidde. Hier ging zij uit van de individuele mogelijkheden van iedere cliënt. In 1990 maakte mevrouw Van Dijke de stap naar het reguliere onderwijs waar zij zich opnieuw inzet voor persoonlijk begeleiding.

Vanaf 2000 gaat zij zich actief inzetten als vrijwilliger op kerkelijk terrein. Onder andere als scriba maar ook als vrijwilligster in het KerkCafé en voorzitter van de werkkerkenraad de Ark zet zij zich volop in. Haar onderwijzershart kan ze kwijt in haar vrijwilligerswerk voor Stichting Wenzi, een onderwijs project in Kenia en als Taalmaatje van vluchtelingen.

Van 2004 tot 2014 was zij vrijwilliger/verkoopster bij de Wereldwinkel in Maassluis. Mevrouw Van Dijke heeft zich op vele terreinen met veel passie en aandacht ingezet als vrijwilliger en doet dit nog steeds.

Meneer M. (Mart) van der Gaag is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mart van der Gaag
Meneer Van der Gaag heeft zich gedurende een lange periode maatschappelijk verdienstelijk gemaakt en vooral voor korfbalvereniging c.k.c. Maassluis (c.k.c). Meneer Van der Gaag is sinds 1979 onafgebroken lid van c.k.c. Hij was een zeer actieve beoefenaar van de korfbalsport en heeft heel veel wedstrijden gepeeld voor c.k.c.; voorts was hij trainer van diverse korfbalteams. Van 1979 tot 1984 was hij penningmeester van het bestuur. Hij is al vele jaren lid van de onderhoudscommissie en voert vele werkzaamheden uit van allerlei aard.

Voorts is hij lid van de Jeu de Boules commissie. Meneer Van der Gaag was gedurende 15 jaar persvoorlichter, maakte verslagen van de wedstrijden, riep de mededelingen om en hield in de kantine alle standen bij.

Hij is ruim 20 jaar actief geweest voor het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi; hierbij floot hij de wedstrijden en deed hij de aankondigingen. Eveneens al vele jaren is hij actief voor de jaarlijkse viering van Koninginnedag (thans Koningsdag) bij c.k.c.; bezoekers kennen hem vooral als presentator van het Rad van Avontuur.

Ruim 20 jaar heeft hij bijgedragen aan het ophalen van oud papier, waarvan de opbrengst ten goede kwam van de vereniging. Voorts was meneer Van der Gaag lange tijd actief voor de Protestante Kerk te Maassluis.

Hij heeft van ca. 1989 tot 2014 de administratie en het beheer van de kerkradio uitgevoerd. Financiële problemen heeft hij steeds tot ieders tevredenheid opgelost. In 2014 ontving hij een onderscheiding van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestante Kerk Nederland.

Meneer G.G. (Gerard) Groenewegen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gerard Groenewegen
Meneer Groenewegen is gedurende een lange periode maatschappelijk actief. Hij is sinds 1976 jaar vrijwilliger bij de Belastingservice FNV als allround invuller. Daarnaast leidt hij sinds 1983 als instructeur jaarlijks vele vrijwilligers op. Van 1999 tot 2007 was hij bovendien topinstructeur waarbij hij verantwoordelijk was voor het opstellen van het lesprogramma.

Meneer Groenewegen is altijd fanatiek in de weer om plaatsgenoten bij te staan bij het invullen van de belastingformulieren en bij het wijzigen van diverse toeslagen, zoals de Zorgtoeslag. Om hen optimaal te kunnen ondersteunen en adviseren volgt hij regelmatig intensieve cursussen om bij de tijd te blijven, ondanks zijn hoge leeftijd. Dit is geen sine cure, de wetswijzigingen volgen elkaar snel op. Verkeerde advisering kan daarbij grote gevolgen hebben.

Daarnaast staat hij elke woensdag paraat bij het spreekuur om Maassluizers te helpen met het invullen van bezwaarschriften en andere verzoeken van hulp. Plaatsgenoten die door de bomen het bos niet meer zien, kunnen dankzij zijn kennis en kunde weer gerust terug naar huis, mét correct ingevulde formulieren. Meneer Groenewegen doet dit belangrijke werk nu al veertig jaar. Het kost hem wekelijks veel tijd, vooral in de invulperiode maart, april en mei lopen de gemaakte uren flink op.

Mevrouw W.M. (Mia) van Haaren-Boin is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mia van Haaren-Boin
Mevrouw Van Haaren-Boin is gedurende een lange tijd actief voor de Parochie De Goede Herder deelparochie Andreas, Petrus en Paulus. Zij begon haar vrijwilligerswerk in 1986 in als coördinator van de kindernevendiensten.

Van 1995 tot 2000 was zij lid van de stuurgroep catechese, van 2005 tot heden is zij bezorgster van het parochieblad AProPos. Daarnaast deelt ze enveloppen uit en haalt die weer op in het kader van de actie Kerkbalans.

Sinds 2010 is zij voorzitter van het bestuur van de Katholieke Ouderbond Maassluis (KBO) en vanaf 2014 vertegenwoordiger in het regio-overleg van de KBO Zuid-Holland, zij vertegenwoordigt de afdeling Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

Vanaf 2007 is zij actief op het gebied van seniorenwelzijn. Van 2007 tot 2011 was zij voorzitter van de Seniorenraad. Sinds 2011 lid van de adviesraad Samenlevingszaken. Haar werkvelden beslaan het terrein van de WMO en Seniorenbeleid/Woon servicezones. De Adviesraad Samenlevingszaken adviseert het college.

Van 2005 tot 2014 was zij lid van de KlantenAdviesRaad (KAR) van kabelmaatschappij CAI Westland. De KAR was nauw betrokken bij de ontwikkelingen binnen het bedrijf van de kabelmaatschappij.

Mevrouw N.C. (Corrie) Keijzer-Dijkshoorn is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Corrie Keijzer-Dijkshoorn
Mevrouw Keijzer-Dijkshoorn heeft zich gedurende een lange periode verdienstelijk gemaakt voor de sportbeoefening in de gemeente Maassluis als vrijwilligster bij de Badmintonclub, onderdeel van de gemeentelijke triminstuiven. Binnen de gemeente Maassluis worden al jarenlang verschillende triminstuiven georganiseerd.

Mevrouw Keijzer maakt sinds 1983 deel uit van de organisatie rond de badmintoninstuif. Naast de wekelijkse badmintoninstuif organiseert zijn meerdere keren per jaar toernooien. Zij zorgt voor attenties en draagt zorg voor het lief- en leed potje. Zij wordt gekenmerkt als een bindende factor bij de badminton. Daarnaast organiseert zij al jaren een vriendschappelijk toernooi met de badmintonclub uit Den Hoorn.

Gedurende een periode van 17 jaar is zij actief geweest voor Christelijke koorvereniging Progeza in Vlaardingen. Zij was bestuurslid en verantwoordelijk voor het bijhouden van het smoelenboek, daarnaast verrichtte zij allerlei hand- en spandiensten binnen het koor. Zij verzorgde het koorblad en organiseerde uitstapjes voor de leden. Het koor is met ingang van dit jaar opgehouden te bestaan.

Meneer J. (Jaap) Poldervaart is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jaap Poldervaart
Meneer Poldervaart is gedurende een lange tijd actief geweest voor de Maassluis korfbalvereniging C.K.C. Hij was 1966 oprichter en organisator van de schoolkorfbaltoernooien en tot 1996 belast met de organisatie. Daarnaast vervulde hij diverse vrijwilligerswerkzaamheden waaronder die als voorzitter van het bestuur van C.K.C.

In de jaren zeventig was hij voorzitter van de bouwcommissie voor het huidige clubgebouw op het Wipperspark. In 1979-1980 was hij voorzitter van de jubileumcommissie tgv het 50 jarig bestaan van de korfbalvereniging. Verzorgde de ontwerpen van de omslagen van de clubbladen, logo’s enz.

Was 9 jaar voorzitter/coördinator van de sport- en speldag voor gehandicapten. Is actief op de jaarlijkse C.K.C. Koningsdag een zeer druk bezochte evenement. Meneer Poldervaart is sinds 2010 actief voor het CDA en sinds 2013 voorzitter.

Hij enthousiasmeert CDA leden de landelijke- en provinciale congressen bij te wonen. Al meer dan 40 jaar is meneer Poldervaart op een breed terrein actief voor de PKN wijkgemeente IONA. Het zet zich bijzonder in voor de Immanuëlkerk waar hij is begonnen als jeugdouderling en later gewoon ouderling. Hij is actief als vrijwilliger bij de Oud Papier Actie (OPA), oprichter en organisator van het Kerkcafé, voorzitter van Pastoraal Team en voorzitter van de kerkenraad van wijkgemeente IONA.

Meneer Poldervaart is ruim vier jaar voorzitter en tevens oprichter geweest van de bewonerscommissie De Drie Componisten.

Sinds 2011 is meneer Poldervaart gids bij het Educatief Informatie Centrum Mainport Rotterdam.

Mevrouw L. (Loura) Raamsdonk-Bimmel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Loura Raamsdonk-Bimmel
Mevrouw Raamsdonk-Bimmel is gedurende een lange periode als veelzijdige en energieke vrijwilliger maatschappelijk actief op diverse terreinen. Religie vormt een rode draad in het leeuwendeel van de activiteiten van mevrouw Raamsdonk.

Zo is ze al vanaf 1977 Kindernevendienstleidster van de Protestantse Gemeente te Maassluis. Van 1988 tot 2000 was ze ook voorzitter van de Kindernevendienst. Van 1994 tot 2006 is ze ouderling geweest van Hervormde Wijkgemeente Koningshof. Van 2000 tot 2006 was ze voorzitter van de Centrale Kerkenraad Hervormde Gemeente Maassluis. Mevrouw Raamsdonk heeft een belangrijke rol gespeeld in het samenvoegen van de Hervormde Gemeente Maassluis en de Gereformeerde Kerk van Maassluis. Haar eerste contacten hiervoor begonnen in 2003. Ze was voorzitter van de Gefedereerde Kerkenraden van de Hervormde Gemeente Maassluis en de Gereformeerde Kerk Maassluis, van 2005 tot 2006.

Zij was verder van 2003 tot 2007 voorzitter van de Fusieraad Protestantse Kerk Nederland. Als voorzitter zag ze kans verschillen te overbruggen en steeds de juiste toon te treffen. Ze accepteerde de mening van anderen, zonder haar eigen identiteit prijs te geven. In december 2008 werd dankzij haar drijvende kracht de Protestantse Gemeente te Maassluis (PKN) gevormd, dit was een bestuurlijk kunststukje. Sinds 2011 is mevrouw Raamsdonk actief als medewerkster en later als bestuurslid actief voor de Oecumenische Kring De Vloot. De Oecumenische Kring organiseert onder andere avonden voor senioren ter bestrijding van eenzaamheid en om de onderlinge contacten van ouderen te vergroten. Ze is ook sinds meditatieleider bij de Protestantse Gemeente Maassluis. Maar ook buiten de kerk heeft mevrouw Raamsdonk zich buitengewoon ingezet.

Zo is ze van 2011 tot heden lid van de Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis. Dit adviesorgaan adviseert gevraagd en ongevraagd het Maassluise college van b en w over alles wat er speelt rondom het sociaal domein. Ze is bij dit belangrijke orgaan betrokken vanaf de oprichting. Vanuit haar werkervaring en grote betrokkenheid bij de Maassluise gemeenschap heeft ze een uitstekende inbreng getoond bij de advisering aan b en w. Daarnaast is ze van 2006 tot 2015 voorzitter geweest van leesclub Lectio. Ze bereidde vragen voor zodat er altijd een interessante literaire avond volgde, ze nodigde de gasten uit en zorgde voor vervoer. Vanaf 2012 is mevrouw Raamsdonk actief als vrijwilligster bij Vrijwilligers Palliatieve en Terminale Zorg (VPTZ). Ze is beschikbaar om ingezet te worden bij eenieder in de laatste levensfase om hun en hun naasten te ondersteunen. Ze wordt door VPTZ beschouwd als een echte ambassadeur voor dit moeilijke maar ook zeer dankbare werk. Daarnaast staat ze altijd klaar met raad en daad voor mensen die in de knel zitten. Ze bezoekt zieken en begeleidt hen naar artsen en de woningstichting als er thuis aanpassingen nodig zijn. Bij Stichting Chris (een Kindertelefoon in Dordrecht) is ze van 1995 tot 1999 pedagogisch ondersteuner en jongerenbegeleider geweest.

Van 1991 tot 1992 vormde ze een vakantiegastgezin bij Europa Kinderhulp. Ze heeft dit op eigen initiatief verder voortgezet tot 1995. Ze heeft verder jarenlang een pleegkind op afstand gehad. Bij de scouting is mevrouw Raamsdonk ook te vinden, daar is ze met veel enthousiasme kampleidster.

Meneer W.G. (Wim) van der Schee is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Wim van der Schee
Meneer Van der Schee is gedurende een lange periode als veelzijdige en energieke vrijwilliger maatschappelijk actief op diverse terreinen. Kerk en maatschappij zijn hierbij de kernbegrippen die op zijn activiteiten van toepassing zijn. Zijn vrijwilligerswerk voor de kerk begint in 1970 als jeugdouderling in de Maranathakerk in Vlaardingen.

Hij start in 1971 jeugdsociëteit De Vleet, hij leidt deze sociëteit tot 1973. In 1973 verhuist meneer Van der Schee naar Maassluis, vrijwel direct wordt hij daar actief bij de Maranathakerk Maassluis. Hij leidt er van 1973 tot 1978 diverse jeugdclubs. In 1976 wordt hij voorzitter van de Gereformeerde Jeugdraad Maassluis. Dit overkoepelende orgaan activeert, stimuleert en coördineert al het kerkelijk jeugdwerk. Onder zijn vierjarige voorzitterschap is veel tot stand gekomen, hij opereert daarin vernieuwend: stilstand is achteruitgang, is zijn motto. Meer dan tweehonderd kinderen komen in die tijd op de maandag- en dinsdagavond bijeen. In 1984 wordt meneer Van der Schee voorzitter van de beroepingscommissie om op zoek te gaan naar een nieuwe geschikte predikant. In 1985 is deze missie geslaagd afgesloten. Van der Schee is ook iemand die over de kerkgrenzen heen kijkt. Hij wordt dan ook in 1990 lid van de Samen op Wegcommissie Maassluis; deze commissie krijgt tot taak te onderzoeken of de Gereformeerde Kerk Maranatha en de Hervormde Wijkgemeente Oost samen kan gaan. Hierop volgt een lang proces dat in 1997 uiteindelijk resulteert in de Samen op Weggemeente Maassluis-Oost. Van der Schee wordt diaken in de kerkenraad van deze nieuwe kerkelijke gemeente, deze functie vervult hij tot 2005.

Daarnaast treedt hij in 2006 toe tot de OPA (Oud Papier Actie). Hij verricht alle mogelijke diensten bij de inzamelingen, zo is hij gecertificeerd belader voor de inzamelingen met een kraakperswagen. De opbrengsten komen ten goede aan de wijkgemeente; jaarlijks gaat een bedrag naar een maatschappelijk doel. Ook wordt hij in 2005 coördinator van de kerkauto-dienst, een service voor ouderen en mindervaliden die zo toch de diensten fysiek kunnen bijwonen. Dit doet hij nog altijd. In het nieuwe millennium volgt een nieuwe kerkindeling. Het is weer meneer Van der Schee die in 2007 zitting neemt in de commissie die als taak krijgt te onderzoeken of het samengaan van de Samen op Weggemeente Maassluis-Oost met de Immanuëlkerk in het centrum kans van slagen heeft. Ook dit beslaat een lang proces; in 2010 ontstaat de PKN-Maassluis. In de nieuwe kerkenraad wordt meneer Van der Schee in 2010 voorzitter van de diaconie met een maatschappelijke opdracht.

Onder zijn voorzitterschap start men met de oprichting van stichting Boom (budget Op Orde Brengen). Deze stichting, in 2014 mede-opgericht door meneer Van der Schee, probeert mensen te ondersteunen bij het oplossen van hun schuldenproblematiek. Dit gebeurt niet door het geven van geld, maar door de inzet van zogeheten schuldhulpmaatjes: getrainde vrijwilligers die samen met de hulpvrager op zoek gaan naar structurele oplossingen. Ook meneer Van der Schee is sinds 2014 zo’n schuldhulpmaatje.

Daarnaast is hij sinds 2014 ook een taalmaatje: hij leert vluchtelingen met een verblijfsvergunning de Nederlandse taal te spreken. Meneer Van der Schee is ook sinds 2012 wekelijks actief bij de Voedselbank, hij maakt ook deel uit van het bestuur. Hij is een belangrijke schakel tussen leveranciers en Maassluizers die gebruikmaken van deze hulpdienst. Hij voert ook de intakegesprekken. Op dit moment is hij bezig met het oprichten van een noodfonds vanuit de kerken om mensen met financiële nood bij te staan. Dit noodfonds moet over de kerkgrenzen heen kijken, meent hij. Hij maakt zich sterk voor een Stichting Noodfonds Maassluis, hij voert hiervoor al met verschillende instanties gesprekken. Meneer Van der Schee ondersteunt verder zieke familieleden, vrienden en iedereen die hulp nodig heeft. Meneer Van der Schee wordt dan ook omschreven als ‘het cement in de gemeente Maassluis’.

Mevrouw J.M. (Annie) Vreugdenhil-Van der Kleijn is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Annie Vreugdenhil-Van der Kleijn
Mevrouw Vreugdenhil-van der Kleijn is gedurende een lange periode vrijwilliger op maatschappelijk terrein. Ondanks haar hoge leeftijd was zij jarenlang mantelzorgen voor haar zus en is zij nog steeds actief als bestuurder.

Ruim 40 jaar is zij de drijvende kracht achter rommelmarkten voor respectievelijk zangkoor de Verenigde Zangers, de hervormde kerk en zangkoor Ons Genoegen. Zij verzamelt spullen die worden verkocht tijdens rommelmarkten, geld komt weer ten goede aan het koor of voor de kerk.

Daarnaast is zij bijna 40 jaar actief bij reisclub De Vloot, eerst als lid, vervolgens in de kascommissie en de afgelopen 18 jaar is zij vice voorzitter. Samen met het bestuur organiseren zij dagtochten voor de leden. In 2006 werd mevrouw Vreugdenhil 2e bij de verkiezing Vrijwilliger van het Jaar. Mevrouw Vreugdenhil staat altijd klaar om een ander te helpen, nooit is iets haar teveel. Zij zorgde voor haar zuster en haar familie kon kan altijd een beroep op haar doen.

Mevrouw C.A.M. (Cecilia) Wubbels-Polman is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Cecilia Wubbels-Polman
Mevrouw Wubbels-Polman is gedurende een zeer lange tijd actief als vrijwilligster bij Parochie de Goede Herder deelgemeenschap HH Andreas, Petrus en Paulus te Maassluis. Vanaf het begin tot aan heden is zij lid van de werkgroep die de liturgie verzorgt voor de kindercréche.

Van 1990 tot 2001 was zij betrokken bij de voorbereidingen op de eerste H. Communie. Van 2005 tot 2013 was zij lid van de stuurgroep die de beleidslijnen in de parochie mede uitzette. Daarnaast is sinds 1988 zij bezorger en verantwoordelijk voor de distributie van het parochiekerkblad en het grote parochieblad Kerk. Naast deze genoemde taken is zij sinds 1985 lid van de Elisabethgroep, vanaf 2005 lid van 1 Stuurgroep en vanaf 2008 lid werkgroep interieurverzorging.

Gedurende een periode van 28 jaar is zij ook actief als vrijwilligster binnen de DrieMaasHave. Zij zet zich in voor de kerkdienst, verzorgt pastorale bezoeken en zingt geestelijke liederen.

Van 1975 tot 1985 was zij hulpmoeder op de toenmalige JF Kennedyschool. Na een fusie met de Paulusschool nu de Dijck. Zij begeleidde kinderen bij het (leren) lezen, reken- en taallessen en creatieve vakken.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    27 april 2017 at 06:31

    ”GEFELICITEERD”

    Hart-(niet laten)-stikke verdiend!