MAASSLUIS | Op verzoek van de BOBK heeft de heer C. van der Sanden, advocaat, dinsdagavond gebruikgemaakt van het spreekrecht in de raadsvergadering over de gebiedsvisie Maassluis-West. 

Er werden in het raadsdebat nuances toegelicht waardoor na stemming de laatste versie van de Gebiedsvisie werd aangenomen. Participatie wordt een belangrijk onderdeel,

Onderstaand vindt u ►na de afbeelding de gehele tekst van ons, 

Bewoners Organisatie Bouwplannen Koningshoek
Kernteam 


Geachte voorzitter, geachte raadsleden,

Inleiding

Dank voorzitter dat ik namens mijn cliënten in de gelegenheid wordt gesteld om een kort woord tot de raad te richten voordat deze vanavond een belangrijk besluit gaat nemen. Het besluit namelijk om al dan niet in te stemmen met het voorstel van het college over Gebiedsvisie Station-West.

Deze visie beoogt het kader te gaan vormen voor de realisatie van een omvangrijk woningbouwproject dat voor de omgeving en haar bewoners een enorme impact zal gaan krijgen. Een project waarbij in toch al een van de dichtstbevolkte en snelst groeiende gemeenten van Nederland qua volume nog eens 8 Merellaanflats zullen worden gebouwd.

We kunnen ons allemaal iets voorstellen bij de impact daarvan in termen van mobiliteit, parkeren, veiligheid, geluid, leefbaarheid. Reden waarom er zoveel bezorgde bewoners vanavond hierheen zijn gekomen. Dank allemaal daarvoor!!

Wat is het probleem

Niet zozeer het feit dit er bouwplannen zijn, is het probleem, wel en des te meer dat er nog heel veel losse eindjes zijn die grote zorgen baren. Niet alleen de honderden bewoners die ik hier als advocaat vertegenwoordig, maar ik kan mij voorstellen ook u als raadsleden.

De korte samenvatting is dat de Gebiedsvisie Station West nog niet klaar is voor besluitvorming. Onder andere — naast andere zaken zoals een rammelende financiële onderbouwing en uitvoerbaarheid – omdat bewonersparticipatie daarin onvoldoende is geregeld.

De trein waarvoor u vandaag mogelijk het sein op groen gaat zetten, piept en kraakt en rammelt al op de tekentafel.

Participatie

Graag wil ik nog even inzoomen op het belangrijke punt van participatie. De wetgever heeft in de nieuwe Omgevingswet bepaald dat voor burgers een hele belangrijke rol is weggelegd.

“Het primaire belang is echter het betrekken van de burger in het besluitvormingsproces. Dat bevordert dat de informatiezoekende burger vertrouwen heeft in de rechtvaardigheid van het besluit. De waargenomen rechtvaardigheid van besluiten levert op zijn beurt een belangrijke bijdrage aan het vertrouwen dat burgers hebben in de overheid. Van belang is vooral vroegtijdige betrokkenheid van belanghebbenden bij de voorbereiding van plannen of besluiten. Formele inspraak kan dan worden beperkt tot plannen, complexe projecten en internationale verplichtingen. Van het bestuursorgaan wordt dus verwacht dat het zelf, vanuit het oogpunt van democratische legitimatie, de juiste wijze en het moment bepaalt waarop burgers, bedrijven, organisaties en medeoverheden worden betrokken”

Vertrouwen is volgens de wetgever hierbij een belangrijk sleutelwoord. En daarvoor is transparantie een absolute voorwaarde. Wat daarbij zeker niet helpt, is dat bepaalde gevraagde informatie — in de vorm van een intentieovereenkomst – niet wordt verstrekt. Zelfs niet in (gedeeltelijk) geanonimiseerde vorm. Dit roept minimaal vraagtekens op. En bij veel mensen achterdocht.

Wat wél een hele constructieve bijdrage levert, is het voorstel dat bewoners hebben gedaan om eerst samen met de gemeente en de opdrachtnemer vorm en inhoud te gaan geven aan het participatietraject. Om participatie niet pas later en van bovenaf te laten ontwerpen op een ambtelijke tekentafel, maar als volwaardige partners vooraf en samen te bepalen op welke manier bewoners straks niet alleen nog kunnen gaan meepraten over de vorm van de lantaarnpalen.

De bewoners roepen u hierbij massaal en met kracht op om dit aanbod te steunen en het college dit eerst te laten borgen voordat u hier uw goedkeuring gaat geven aan dit besluit. Gelezen uitspraak wethouder Kuiper zal dit op zijn instemming kunnen rekenen: “We willen echt als gemeente inzetten op het meer betrekken van burgers aan ‘de voorkant’ van plannen” Precies dat!

Het zal het draagvlak voor de uiteindelijke plannen doen vergroten en de kans op jarenlange en kostbare procedures verkleinen. Want die zullen er namelijk onvermijdelijk gaan komen wanneer mensen het gevoel hebben dat zij niet serieus worden genomen. Dat laat de uitvoering van bouwplannen in Nederland en de rechtspraktijk elke dag zien.

Conclusie

Voorzitter, ik rond af. Ga nu niet over tot overhaaste besluitvorming. Investeer eerst in goede participatie, bespaar later juridische procedures, forse kosten en schadeclaims. Bouwen is goed. Samen goed bouwen is beter.

Cees van de Sanden

Advocaat

LEGOLAS LAW


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek