De onenigheid over een uittreedsom tussen het Recreatieschap Midden-Delfland en het rijk kost de burger in de regio 100.000 euro. Het Recreatieschap waarin ondermeer de gemeente Maassluis, Vlaardingen en Delft participeren wil een schadeloosstelling van het rijk omdat de uittreding van het rijk financiële consequenties heeft.

RecreatieschapMD

Het Recreatieschap zou bij uittreden van het rijk zo’n anderhalf miljoen euro per jaar mislopen.
Dat is ongeveer de helft van de totale inkomsten van het orgaan. In totaal wordt er bij uittreding van het rijk door het recreatieschap zo’n 50 miljoen euro geëist als schadeloosstelling om de komende veertig jaar door te komen.

Bert de Reuver van D66 vindt het een te gekke zaak dat als ambtelijke organisaties er onderling niet uit komen er dan € 100.000,- uit het groenvoorzieningenbudget gebruikt wordt om te gaan procederen. “Ik vind dit niet uit te leggen aan onze inwoners, te meer omdat iedereen moet bezuinigen en dit geld in feite besteed moet worden aan groen onderhoud,” aldus De Reuver. Hij riep de wethouder op om nog eens om de tafel te gaan zitten met het rijk.

Overleg
Toch is het niet alleen maar een juridisch gevecht zegt verantwoordelijk wethouder Gerard van der Wees: “Er loopt ook een overleg met het rijk.” In de vorige kabinetsperiode is dat overleg beeindigd omdat toenmalig staatssecretaris Henk Bleker zich niet kon vinden in de stellingnames van het Recreatieschap. “Inmiddels zit er een nieuw kabinet waarmee we wel weer gesprekken voeren.” Daarnaast geeft de wethouder aan dat er binnen het orgaan ook wordt gekeken naar veranderingen in de taakverdeling en bezuinigingen. Volgens Van der Wees is hier in het najaar meer duidelijkheid over.

Het Recreatieschap Midden-Delfland zorgt samen met het Koepelschap Buitenstedelijk Groen voor het groenonderhoud buiten Maassluis. Voor het jaar 2014 zijn hiervoor binnen de gemeente Maassluis 166.916 en 62.462 euro gereserveerd, in totaal 229.378 euro.

(foto: Henk van der Veen)
Basbooister

Basbooister