De rubriek 'Ingezonden' leent zich voor het delen van de eigen mening, idee of observatie dan wel zorgpunt. Of onze redactie het eens is met het gestelde is niet relevant. De schrijvende lezer wil medeinwoners bereiken om wellicht zo gelijkgestemden te vinden. Wij staan qua plaatsing neutraal tegenover de inhoud van ingezonden stukken. De onderwerpen die relevant geacht worden, krijgen een plaats in onze rubriek Ingezonden. Wij behouden het recht stukken te weigeren. [Zelden zullen wij weigeren tenzij de inhoud aanstootgevend is volgens ons klankbordteam. ] Zie onze pagina: kopy Redactie

signaal dat kinderen in de jeugdzorgplus geheel in strijd met de kinderrechten volop en onnodig worden gesepareerd. En andere misstanden binnen jeugdzorgplus

MAASSLUIS | Aan de leden van de raad, leden van de Raadscommissie Jeugd en aan het college van B&W van de gemeente Maassluis werd een brief gestuurd door een inwoner. 

hier de hele : BRIEF

Een aantal citaten:

“Onlangs ontvingen de woordvoerders jeugd in de gemeenteraad van Maassluis het boek “Kinderen van de staat”. Een boek dat de schokkende werkwijze en misstanden in de jeugdzorgplus bewijst. Mij is bekend dat in elke geval twee woordvoerders dit boek hebben gelezen. Zij vonden de inhoud van het boek schokkend en onrustbarend. Van de andere woordvoerders heb ik helaas geen
reactie mogen ontvangen. Vanuit de gemeenteraad heb ik tot op heden geen actie of reactie gezien. Dat is jammer omdat het onderwerp jeugd(zorg) en zeker de misstanden en onnodige separaties binnen de jeugdzorgplus urgent zijn!”

“Maassluis heeft de inkoop jeugdhulp georganiseerd binnen de GRJR maar dat maakt niet dat de Gemeenteraad niet kan optreden tegen de misstanden in de driemilieus-voorzieningen en jeugdzorgplus zoals beschreven in het boek Kinderen van de Staat en zoals gisteren in beeld gebracht door 1Vandaag. De nieuwe aanbestedingsronde moet immers nog geheel worden vorm gegeven. Onderdeel van die voorbereiding is dat de GRJR en de MSV gemeenten praten met de zorgmarkt en de eisen stellen waaraan voornoemde vormen van jeugdhulp moeten voldoen.”

“Uiteraard zijn mijn collega-ouders ervaringsdeskundigen en ik bereid uw vragen te beantwoorden en voeren we ook graag met u het gesprek over hoe we dergelijke voorzieningen in de toekomst kunnen sluiten. Het is dringend noodzakelijk dat we op een goede en verantwoorde manier hoog specialistische en evidence based zorgprogramma’s aan de voorkant van onze lokale en regionale samenleving kunnen inbedden, waarbij gezond en veilig opgroeien, meedoen zo min mogelijk ondertoezichtstellingen en 0 uithuisplaatsingen vanzelfsprekend het uitgangspunt vormen. ”

een bezorgde, ter zake kundige inwoner


 

 

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

1 Reactie

  1. Desiree Van Doremalen
    16 juli 2021 at 06:28

    Deze brief lezende vraag ik mij af of de Raad al vragen heeft gesteld. Immers de kosten van een gesloten plaatsing liggen op jaarbasis tussen de €100.000 en €150.000 per kind. Nu is de belastingbetaler best bereid om te betalen voor goede jeugdhulp. Het is echter al jaren sinds 2010 duidelijk de gesloten jeugdhulp geen passende hulp biedt, passend onderwijs ook niet. Kinderen gaan er niet naar school en als er wel school aanwezig is dan past het niveau niet. Kinderen die op het VWO zaten komen in de jeugdzorg plus op het VMBO ander smaken zijn er niet!

    De vele instabiele factoren binnen de jeugdzorgplus verergeren de problematiek van jongeren waardoor zorgafhankelijkheid optreedt, steeds nieuwe interventies nodig zijn. Deze jongeren krijgen al snel het etiket multi-problem terwijl dit vaak een gevolg is van de falende hulpverlening aan de poort en binnen de jeugdzorgplus.

    Hoe lang accepteert de raad nog dat we doorgaan met deze dure bewezen niet effectieve vorm van jeugdhulp. Wanneer pakt de raad haar verantwoordelijkheid en bepaalt zij dat geld voor jeugdhulp alleen nog maar mag worden uitgegeven aan bewezen effectieve jeugdhulp?