MAASSLUIS | Nog net voor het zomerreces van de raad, willen deze bewonerscommissies hun standpunt en zorgen nogmaals delen met een brief

 

Geacht College Burgemeesters & Wethouders der Gemeente Maassluis

Onderwerp: Geluidswerende en beperkende maatregelen geluid A20

Sinds een aantal jaren voeren diverse bewonersorganisaties en ook individuele bewoners overleg met de gemeente Maassluis over geluidswerende en geluidsbeperkende maatregelen i.v.m. geluid afkomstig van verkeer op de A20.

De betrokken bewonersorganisaties zijn:

  • Belangenvereniging Kastanjedal
  • Vereniging tot behoud van het Wipperspark
  • VVH Woonpark Boonervliet
  • Bewonerscommissie Verto
  • Doornenwijk

Helaas is de unaniem ondersteunde voorkeursvariant 4 uit het voorstel van de bewonersorganisaties niet gekozen tijdens de commissie- en raadsvergadering op 7 april 2020 en is gekozen voor de niet door alle bewonersorganisaties ondersteunde en overlegde variant 2b.

Door de keuze voor 2b kan de burgerparticipatie voor dit project o.i. als mislukt beschouwd worden. Een zeer teleurstellende afloop voor een groot aantal bewoners. Zie onze brief van 12 maart 2020 m.b.t. dit onderwerp. [De brief is als bijlage toegevoegd. ]

Deze geluidswerende maatregelen zijn door de gemaakte keuze beperkt tot de woonwijken Kastanjedal en Doornenwijk omdat geluidsschermen langs de A20 voorbij deze wijken niet in de plannen voor komen.

Voor de bewoners van de Vertowijk, Wipperspark en Woonpark Boonervliet is er dus geen verbetering in zicht hetgeen natuurlijk zeer teleurstellend en voor de bewoners in deze wijken volstrekt onacceptabel is.

De bewonersorganisaties van eerder genoemde wijken verzoeken u hierbij dringend om de geluidswerende en geluidsbeperkende maatregelen langs de A20 ook tot aan het viaduct over de Boonervliet toe te passen.

Rijkswaterstaat heeft recent een ontwerpbesluit gepubliceerd met een saneringsplan voor de A20. Hierin worden maatregelen ter beperking van de geluidshinder van de A20 bekendgemaakt. Helaas komt het stukje wegvak ter hoogte van de wijken Vertowijk, Wipperspark en Woonpark Boonervliet hier niet in voor.

De ambtenaren die zich met de geluidsproblematiek bezighouden is gevraagd wat de plannen van de gemeente zijn n.a.v. het voorgestelde saneringsplan. Aangezien sanering voor het aangegeven wegvak bovenwettelijk zou zijn, neemt de gemeente geen actie. Zie het antwoord van de betrokken ambtenaar in de bijlage.

Dit antwoord is uitermate teleurstellend en geeft op dit moment in ieder geval aan dat de gemeente geen enkele moeite doet om de volgens de bewoners noodzakelijke en wenselijke maatregelen te nemen. Dat het geluidsniveau niet bovenwettelijk zou zijn is voor de bewoners niet van belang, zij ervaren ernstige overlast en vragen maatregelen zodat de geluidsoverlast ook voor eerder genoemd wegvak niet boven de streefwaarde uitkomt.

In het verleden heeft de gemeente Maassluis al diverse mogelijkheden voorbij laten gaan om aan te haken bij de plannen voor beperking van de geluidsoverlast t.g.v. de A20 van omliggende gemeenten en is ook geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de zogenaamde “Saldo Nul regeling” bij het Tracébesluit van de Blankenburgverbinding heeft geboden.

Wij verzoeken u dan ook nu actie te nemen en samen met Rijkswaterstaat concrete maatregelen te nemen die de geluidsoverlast nu en in de toekomst terugbrengen ook voor het stuk A20 vanaf het einde van de geplande geluidswal tot voorbij het viaduct over de Boonervliet

Uw reactie zien wij met grote belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

M. J. Otten – Vereniging tot behoud van het Wipperspark

E.H. van Leeuwen – VVH Woonpark Boonervliet

B. Scheurwater- Bewonerscommissie Verto


 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt