MAASSLUIS | De gemeentefractie van Forum voor Maassluis wilde niet wachten tot na de invoering van verbeteringen in de jeugdzorg. De uitvoering van de Jeugdzorg is sinds 2015 een taak voor de gemeente. 

Omtrent die uitvoering van de Jeugdzorg is niet veel bekend en dat maakte dat de fractie hulp kreeg van mensen uit de praktijk. Dit zette de fractie zo zeer op scherp, dat er een lijst van 58 vragen aan B&W dd 14 juli 2021 werd gericht. Hoewel dat extreem is, staat elk gemeenteraadslid in zijn recht als hij/zij meer duidelijkheid wil.

De raad gaat over alles: uitvoering is óók politiek

 

B&W stelt in de brief:

“We ervaren een constructieve samenwerking met de gemeenteraad en een grote betrokkenheid in een intensief proces met een gedeeld doel. Wij verwachten uw vragen voldoende te hebben beantwoord en gaan ervan uit dat wij hiermee het inzicht hebben kunnen bieden wat voor uw fractie, ondanks de verschillende besprekingen die we met elkaar hebben gehad en de besluiten van de gemeenteraad, nog ontbrak.

hier de brief met alle Antwoorden van B&W

INLEIDING van de brief:

Geachte fractie,

Uw fractie heeft 58 vragen gesteld over de ontwikkeling van het MVS Jeugdmodel. Gezien het traject dat wij gezamenlijk met de gemeenteraad hebben doorlopen, verbaast ons dit wel. Er vindt regelmatig overleg plaats met de gemeenteraad om de stappen in dit omvangrijke traject met elkaar te bespreken.

Ook zijn er al verschillende besluiten door de gemeenteraad genomen die ook allen uitgebreid toegelicht en bediscussieerd zijn en die voor een belangrijk deel ook het antwoord op uw vragen betreffen.
Voor de volledigheid hieronder nog even kort de belangrijkste stappen die al zijn gezet om de doorontwikkeling van de jeugdhulp vorm te geven:

Op 7 november 2018 heeft de gemeenteraad de ‘Motie 38 (2018) Stijging kosten jeugdhulp’ aangenomen. De raad vraagt het college nader te onderzoeken waarom de kosten voor de jeugdhulp zo sterk stijgen.

Op 19 februari 2019 heeft de gemeenteraad in antwoord op de motie een raadsinformatiebriefontvangen, voorzien van een analyse van de toenemende kosten voor jeugdhulp en de wijze waarop de jeugdhulp in Maassluis is georganiseerd. Afgesproken is om te verkennen of samen met Vlaardingen en Schiedam een traject ingezet kan worden om de jeugdhulp anders te organiseren (te transformeren).

Op 4 februari 2020 heeft de gemeenteraad besloten om op basis van het richtinggevend advies over de herijking van de jeugdhulp in de MVS-gemeenten aan het college de opdracht te geven om dit verder uit te werken in een visie op de jeugdhulp en dit door te ontwikkelen tot een nieuw model voor de uitvoering van jeugdhulp op MVS-niveau.

Op 27 oktober 2020 heeft de gemeenteraad het Koersdocument MVS Jeugdmodel vastgesteld met daarin de visie, de leidende principes, de uitwerking van het model en de bijbehorende randvoorwaarden. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de door de Rebelgroup opgestelde rapportage met de analyse van de financiële effecten van het MVS Jeugdmodel. De gemeenteraad geeft het college in het verlengde hiervan opdracht om het nieuwe MVS Jeugdmodel gezamenlijk met Vlaardingen en Schiedam te implementeren. En dit in goede samenwerking te doen met de maatschappelijke partners die hierin een rol vervullen.


Op 6 juli 2021 is de gemeenteraad formeel geïnformeerd over het door het college vastgestelde Contourenbesluit MVS Jeugdmodel.

Voorafgaand aan dit besluit heeft overleg met de volggroep van de gemeenteraad plaats gevonden. De afgelopen jaren hebben alle betrokkenen, maar zeker ook de gemeenteraad, duidelijk laten horen ontevreden te zijn over de huidige uitvoering van de jeugdhulp. Kwalitatief wordt niet voldaan aan de beoogde eisen en financieel blijkt het een onbeheersbaar systeem te zijn. Dit is het meest evident bij de lange wachtlijsten die momenteel bestaan. Het vertrekpunt voor het wijzigen van de koers is het feit dat het huidige stelsel onvoldoende functioneert.

Ons voornaamste doel is het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdhulp voor de inwoners die dat nodig hebben. Daarnaast willen we ook zorgdragen voor een beter financieel beheersbaar systeem.

Met het vaststellen van het Koersdocument heeft de gemeenteraad in oktober 2020 onder andere besloten om de jeugdhulp op basis van een integrale opdracht met populatiebekostiging aan te besteden. Op deze manier voorkomen we schotten tussen de verschillende vormen van jeugdhulp en de versnippering van jeugdhulp over vele organisaties, de cliënt komt op deze manier echt meer centraal te staan en professionals krijgen meer ruimte om op basis van de individuele situatie van een cliënt te doen wat nodig is. Tenslotte ontwikkelen we op deze manier een beter financieel beheersbaar stelsel.

Daarmee nemen we huidige knelpunten weg en creëren we randvoorwaarden om de jeugdhulp te verbeteren voor het kind, de transformatie daadwerkelijk vorm te geven en tot een financieel beheersbaar stelsel te komen.

 


Column (355): De scholen beginnen weer

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt