© PR - College beantwoordt vragen over geluidsoverlast A20 

De fracties van D66, CDA en CU hebben vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de geluidsoverlast A20 en aanbrengen van geluidisolerende maatregelen. 

Vragen van D66

1. U heeft begin dit jaar een brief gezonden aan de directie van Rijkswaterstaat, hierin stelt u o.a. het volgende:
– De brug over de Vliet veroorzaakt met name geluidsoverlast voor de wijken Boonervliet en Wipperspark onder meer door de dilatatievoegen. Is het mogelijk een geluidsscherm ter plaatse van het viaduct aan te brengen?
– Er is een saneringslijst van wijken die voor 1985 gebouwd zijn. Voor deze wijken worden onder subsidie geluidsmaatregelen getroffen. Rijkswaterstaat gaat over deze saneringslijsten. Worden de betreffende wijken in Maassluis, te weten Kastanjedal, Vertowijk en het Wipperspark, hierin ook opgenomen?
– De aarden geluidwal ter plaatse van de A20 nabij het Kastanjedal is ingeklonken en verzakt. Ingenieursbureau Tebodin heeft in een uitgebreid akoestisch onderzoek geconstateerd, dat de geluidswal langs de A20 in de huidige staat, zowel qua ontwerp als uitvoering niet voldoet aan de eisen, zoals die bij de bouw zijn opgesteld. Kan de invloed hiervan op het geluidsprofiel rond de A20 worden onderzocht.
Welke antwoorden heeft u hierop gekregen en welke maatregelen worden er genomen.

De brief met bezwaren van de gemeente Maassluis, gericht aan Rijkswaterstaat van 8 april 2014 is niet bij de juiste afdeling van Rijkswaterstaat terecht gekomen. Deze brief is niet (intern) doorgestuurd. Om deze reden was er geen (re)actie vanuit Rijkswaterstaat gekomen. In oktober is een nieuwe brief verstuurd naar Rijkswaterstaat waarin wordt verzocht om een officiële reactie op de standpunten van de gemeente Maassluis. Daarnaast is op ambtelijk niveau contact gezocht met Rijkswaterstaat om de problemen inzichtelijk te maken. Naar aanleiding van de brief en het ambtelijk contact is op 14 november 2014 een brief van Rijkswaterstaat ontvangen. In deze brief is, conform hun standpunt van de afgelopen jaren, negatief gereageerd op de bedenkingen die wij hebben aangedragen. Echter op 18 november 2014 is er een nieuwe brief verstuurd van Rijkswaterstaat binnengekomen. In deze brief geeft Rijkswaterstaat het volgende aan:

“Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan een bereikbaar Nederland. Daarbij wordt rekening gehouden met de belangen van mensen die in de buurt van een rijksweg wonen. Langs veel rijkswegen zijn de afgelopen jaren al geluidbeperkende maatregelen getroffen en wordt inmiddels aan de wettelijke geluidsnorm voldaan. Echter op een aantal locaties wordt de wettelijke geluidsnorm nog overschreden, zo ook in uw gemeente. Deze locaties komen mogelijk voor geluidsanering in aanmerking. Rijkswaterstaat onderzoekt de komende jaren de mogelijke oplossingen .en kosten voor geluidsmaatregelen voor de saneringslocaties in uw gemeente. Wij vragen uw medewerking om een zo volledig mogelijk beeld te vormen van de situatie in uw gemeente door alle verderop genoemde gegevens aan te leveren. In uw gemeente ontvangen we graag deze informatie over de rijksweg A20 (van km 12,9 tot aan km 17,5).”
Deze brief is vanuit dezelfde afdeling verstuurd als de eerstgenoemde !brief, maar van een geheel andere strekking. Om deze reden zijn wij ook voornemens om de laatste (positieve) brief te gebruiken als aanleiding om de knelpunten rondom de A20 bespreekbaar te maken.

Voor de duidelijkheid zullen wij tevens op de afzonderlijke vragen ingaan.

De brug over de Vliet veroorzaakt m.n. geluidsoverlast voor de wijken Boonervliet en Wipperspark onder meer door de dilatatievoegen. Is het mogelijk een geluidsscherm ter plaatse van het viaduct aan te brengen .
Het is fysiek mogelijk om hier een geluidscherm aan te brengen. Hiervoor moet toestemming verkregen worden van Rijkswaterstaat omdat zij eigenaar is van het viaduct. De gemeente zal het geluidscherm moeten begroten omdat er geen financiën beschikbaar zijn vanuit het Rijk. Op dit moment zijn hiervoor geen middelen opgenomen in de begroting.

Er is een saneringslijst van wijken die voor 1985 gebouwd zijn. Voor deze wijken worden onder subsidie geluidsmaatregelen getroffen. Rijkswaterstaat gaat over deze saneringslijsten. Worden de betreffende wijken in Maassluis, te weten Kastanjedal, Vertowijk en het Wipperspark, hierin ook opgenomen?
U spreekt hier waarschijnlijk over de inventarisatielijsten (de zogenaamde A- en B-lijsten) in het kader van het saneringsbesluit geluidhinder wegverkeer 1998. Voor de sanering van saneringssituaties is door het Rijk geld beschikbaar gesteld via deze zogenaamde A- en B-lijsten. De A-gevallen ondervonden de hoogste geluidsbelasting, namelijk 65 dB(A) en hoger, waarbij het ijkpunt 1 maart 1986 is. De B-lijst betrof saneringsgevallen tussen de 60 en 65 dB(A) . Door gebruik te maken van deze lijsten werden dan ook prioriteiten gesteld binnen de per 1 maart 1986 bestaande saneringsgevallen. Zoals u aangeeft geldt de subsidiemaatregel alleen voor woonwijken die zijn gebouwd voor 1985. Dit geldt dan ook niet voor het Kastanjedal. Daarnaast komen locaties alleen in aanmerking voor een subsidiemaatregel als deze binnen de geluidszone van de weg liggen én vanwege die weg er sprake was van een geluidsbelasting van meer dan 60 dB(A) . Hiermee zijn dan ook de Vertowijk en het Wipperspark uitgezonderd.

In het kader van de saneringsgevallen is in 1997 de Doornenbuurt onderzocht ten behoeve voor een (ver}melding op de zogenaamde B-lijst. Aangenomen mag worden dat, indien de geluidsbelasting in 1989 maximaal 60 dB(A) bedroeg, de belasting per 1 maart 1986 lager was dan 60 dB(A) onder andere op basis van de verkeersintensiteit. Een melding in het kader van de B-lijst was derhalve dan ook niet aan de orde.

Ten overvloede wordt opgemerkt dat een melding op de B-lijst ook geen oplossing had geboden omdat in de praktijk het rijk alleen voor de A-lijst middelen vrij heeft gemaakt.

De aarden geluidwal ter plaatse van de A20 nabij het Kastanjedal is ingeklonken en verzakt. Ingenieursbureau Tebodin heeft in een uitgebreid akoestisch onderzoek geconstateerd, dat de geluidswal langs de A20 in de huidige staat, zowel qua ontwerp als uitvoering niet voldoet aan de eisen, zoals die bij de bouw zijn opgesteld. Kan de invloed hiervan op het geluidsprofiel rond de A20 worden onderzocht?
Naar aanleiding van discussie over hoogte van de geluidswal is de geluidswal in 2006 door Tebodin ingemeten. De totale hoogte van de geluidswal inclusief schermconstructie is ten opzichte van het locale maaiveld tussen de 3,7 en 4 meter hoog. De uitvoering van geluidswaI heeft dus te maken met een verzakking maar deze is beperkt. lnmiddels hebben wij de opdracht gegeven aan de DCMR om de effecten van de geluidswal en de geluidsproductie van de A20 te berekenen.

2. Met betrekking tot aandachtsstreepje 3 van vraag 1 heeft de gemeente ook een taak. Destijds mochten immers de betreffende woningen alleen gebouwd worden als aan de destijds geldende normen werd voldaan. Welke maatregelen gaat de gemeente nemen. Mede gezien het feit dat in het coalitie akkoord onder hoofdstuk Duurzaamheid, vermeld staat dat er blijvende inspanningen gepleegd worden om de geluidshinder van de A20 te beperken met fysieke geluidswerende maatregelen.
In januari van 2014 is het “Actieplan omgevingslawaai van rijkswegen, drukbereden spoorwegen en Schiphol” vastgesteld. Hieronder valt onder andere de A20. In dit plan zijn locaties (woningen en woonwijken) waar een te hoge geluidsbelasting is als saneringslocaties benoemd. De woonwijken van de gemeente Maassluis zijn in dit plan niet opgenomen als saneringslocatie. Naar aanleiding van dit gegeven is door het college een bezwaar tegen het actieplan ingediend. Tegen een actieplan kan juridisch gezien geen bezwaar ingediend worden maar vanwege de ernst van de situatie was het college van mening dat zij toch haar bedenkingen wilde indienen. Gezien de gesprekken met Rijkswaterstaat en de bezwaren die wij als gemeente hebben ingediend wordt vastgehouden aan de afspraken in het coalitieakkoord.

Daarnaast is de gemeente op dit moment aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de overlast te verminderen. In eerste instantie zijn wij van mening dat hier een taak ligt voor Rijkswaterstaat. Dit wordt door Rijkswaterstaat in het schrijven van 18 november 2014 ook bevestigd.

3. Woensdag 15 oktober was er een voorlichtingsavond van Rijkswaterstaat over de Blankenburgverbinding. M.b.t. de geluidsoverlast werd medegedeeld dat hier een zogenaamde “saldo nul” regeling voor gaat gelden. Alle nadelige kwaliteitseffecten ten gevolge van de aanleg van de Blankenburg verbinding zullen met maatregelen teruggedrongen worden tot saldo nul. Met Rozenburg en Vlaardingen zijn hier besprekingen over gevoerd maar Maassluis komt in dit hoofdstuk helemaal niet voor. Volgens de aanwezige vertegenwoordiger van de regio heeft Maassluis zich niet gemeld! Klopt dit en waarom niet? Het verkeer over de A20 neemt wel toe als gevolg van de nieuwe verbinding en daarmee de geluidsoverlast voor Maassluis.
De gemeente Maassluis valt niet binnen het afsprakenkader van de Blankenburgtunnel. Waar u op doelt heeft te maken met de compensatie die het rijk beschikbaar stelt voor het impasse van de Blankenburgtunnel in Vlaardingen. Dat geld kan op geen enkele manier besteed worden aan geluidschermen bij Maassluis omdat de gemeente niet binnen de scope van het project valt.

Ten overvloede willen wij u er op wijzen dat de gemeente Vlaardingen zich niet kan vinden in de huidige situatie en de knelpunten middels een brief nogmaals onder de aandacht brengt bij de minister van Infrastructuur en Milieu. Op ambtelijk niveau wordt er, in opdracht van het college, door de gemeente Maassluis een bijdrage geleverd aan deze brief.

4. Kunt u verklaren dat rondom Vlaardingen en Schiedam wel geluidsschermen worden en zijn geplaatst en Maassluis steeds buiten de boot valt. Neemt het college de geluidsoverlast die vele Maassluisers ondervinden wel (echt) serieus en wordt hier voldoende aandacht aan besteed door het college?
Het standpunt van Rijkswaterstaat is dat de woonwijken van de gemeente Maassluis niet binnen de scope van het project “Blankenburgtunnel” valt. Voor Vlaardingen en Schiedam is dit wel het geval. Ook in het verleden was er geen aanleiding om maatregelen te treffen. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de A20 en dankzij de inzet van het college ziet zij ook in dat er maatregelen genomen moeten worden, gezien het schrijven van 18 november 2014. Wij nemen de problematiek rondom de A20 serieus, zoals hierboven in vraag een en twee is beschreven en hebben dit probleem onder de aandacht gebracht van Rijkswaterstaat. Op 18 december is er een gesprek ingepland met de bewonersverenigingen om de ontwikkelingen te bespreken.

5. Voor de verkiezingen heeft een Maassluise politieke partij bij een Tweede Kamerlid aandacht gevraagd voor de problematiek rondom de geluidoverlast. Het tweede kamer lid heeft e.e.a. ter plaatste geconstateerd. Is het college dit bekend en welk resultaat heeft dit opgeleverd?
Dit is ons niet bekend.

De diverse bewonersorganisaties klagen er over dat zij onvoldoende op de hoogte worden gehouden omtrent de voortgang van een en ander. Bent u bereid om een periodiek overleg te voeren met de betrokken bewonersorganisaties om de voortgang van het proces te bespreken.
In maart is er met alle bewoners een gesprek geweest omtrent de geluidsproblematiek. Naar aanleiding van deze bijeenkomst is afgesproken de bewonersverenigingen op de hoogte te houden. In de tussenliggende maanden waren er geen ontwikkelingen. Wij zagen dan ook geen aanleiding om contact op te nemen met de bewonersorganisatie. Met de brieven van Rijkswaterstaat is die aanleiding er wel. Om deze reden heeft er op 18 december 2014 een gesprek plaats gevonden waarbij alle bewonersverenigingen zijn uitgenodigd. Tijdens dit gesprek is gesproken over de recente ontwikkelingen en de brieven van Rijkswaterstaat. Hierbij is onder andere afgesproken dat er eens in de drie maanden een overleg plaats vind met de bewonersverenigingen. Met deze afspraak en de overleggen in maart en december houden wij onzes inziens ons dan ook aan de afspraak van periodiek overleg en wij zullen deze ook voort zetten.

Vragen van CDA en CU

1. Kunt u aangeven van welke datum het laatste geluidsrapport is dat voor deze wijk is uitgevoerd? Wat waren de conclusies van dit rapport en welke acties heeft u destijds op basis van dit rapport ondernomen? 
In 2006 is er voor het laatst een akoestisch onderzoek gedaan naar de geluidshinder van de A20 door het onderzoeksbureau Tebodin. In dit onderzoek wordt geconcludeerd dat:
– Het berekende equivalente geluidsniveau met een wegdek van ZOAB en DAB ter plaatse van de woningen (planjaar 2005) ten hoogste 65 dB(A) bedraagt.
– Het berekende equivalente geluidsniveau met een wegdek van ZOAB ter plaatse van de woningen (planjaar 2005) ten hoogste 63 dB(A) bedraagt.
– Het berekende equivalente geluidsniveau met een wegdek van ZOAB ter plaatse van de woningen (planjaar 2020) ten hoogste 61 dB(A) bedraagt.
– Het maximale geluidsniveau ,gehanteerd door Rijkswaterstaat, bedraagt 65 dB(A). Deze wordt voor geen van de wegdektypen en planjaren overschreden.

Ten behoeve van de geluidwal wordt het volgende geconcludeerd:
De huidige geluidswal heeft een totale hoogte van 3,7 m. – 4 m., inclusief een geluidsscherm van 1 m. Deze biedt onvoldoende geluidsbescherming. Het ophogen van de huidige afschermende constructie tot een totale hoogte van 6 meter geeft een reductie nabij de woningen van circa 2 tot 7 dB(A). Met het verlengen van de afschermende constructie richting de woningen wordt ter plaatse van deze woningen, gelegen aan de rand van de woonwijk, de geluidsbelasting gereduceerd met circa 5 dB(A). Het verlagen van de snelheid geeft nauwelijks een afname van de geluidsbelasting ter plaatse van de woningen.

Naar aanleiding van het bovengenoemde onderzoek zijn de volgende maatregelen als optie benoemd:
– Combinatie wal en scherm ophogen tot 6 m.
– Combinatie wal en scherm ophogen tot 6 m. en verlengen in beide richtingen.
– Combinatie wal en scherm ophogen tot 8 m. en verlengen in beide richtingen.
Inmiddels is door het college de opdracht gegeven aan de DCMR om de effecten van de geluidswal en de geluidsproductie van de A20 te berekenen. Eind december wordt hiervan het eerste concept verwacht.

2. Zijn er sinds dit geluidsrapport veranderingen geweest die nu mogelijk tot andere conclusies zouden kunnen leiden? Zo ja, kunt u deze veranderingen aangeven en de mogelijke effecten die deze veranderingen hebben op de geluid-situatie.
Per 1 september 2012 is de maximumsnelheid in de nacht van 120 km/uur verhoogd naar 130 km/uur. Dit kan een negatieve invloed hebben op de geluidsbelasting. Op dit moment wordt door de DCMR, in opdracht van het college, onderzocht wat deze invloed is en welke effecten hierdoor ontstaan. Hierbij wordt een eventuele verkeerstoename veroorzaakt door de Blankenburgtunnel ook meegenomen.

3. Is het correct dat Rijkswaterstaat dit jaar de mogelijkheid heeft geboden om een nieuwe subsidieaanvraag in te dienen voor geluidswerende maatregelen rond de A20? Zo ja, heeft u gebruik gemaakt van deze optie en wat is in dat geval de status hier van?
In januari van 2014 is het “Actieplan omgevingslawaai van rijkswegen, drukbereden spoorwegen en Schiphol” vastgesteld. Hieronder valt onder andere de A20. In dit plan zijn locaties (woningen en woonwijken) waar een te hoge geluidsbelasting is als saneringslocaties benoemd. De woonwijken van de gemeente Maassluis zijn in dit plan niet opgenomen als saneringslocatie. Naar aanleiding van dit gegeven is door het college een bezwaar tegen het actieplan ingediend. Tegen een actieplan kan juridisch gezien geen bezwaar ingediend worden maar vanwege de ernst van de situatie was het college van mening dat zij toch haar bedenkingen wilde indienen. De brief met bezwaren van de gemeente Maassluis, gericht aan Rijkswaterstaat van 8 april 2014 is niet bij de juiste afdeling van Rijkswaterstaat terecht gekomen. Vervolgens is deze brief niet (intern) doorgestuurd. Om deze reden was er geen (re)actie vanuit Rijkswaterstaat gekomen.
In oktober is een nieuwe brief verstuurd naar Rijkswaterstaat waarin wordt verzocht om een officiële reactie op de standpunten van de gemeente Maassluis. Daarnaast is op ambtelijk niveau contact gezocht met Rijkswaterstaat om de problemen inzichtelijk te maken. Naar aanleiding van de brief en het ambtelijk contact is op 14 november 2014 een brief van Rijkswaterstaat ontvangen. In deze brief is, conform hun standpunt van de afgelopen jaren, negatief gereageerd op de bedenkingen die wij hebben aangedragen.

Echter op 18 november 2014 is er een nieuwe brief verstuurd vanuit Rijkswaterstaat. In deze brief geeft Rijkswaterstaat het volgende aan:
“Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan een bereikbaar Nederland. Daarbij wordt rekening gehouden met de belangen van mensen die in de buurt van een rijksweg wonen. Langs veel rijkswegen zijn de afgelopen jaren al geluidbeperkende maatregelen getroffen en wordt inmiddels aan de wettelijke geluidsnorm voldaan. Echter op een aantal locaties wordt de wettelijke geluidsnorm nog overschreden, zo ook in uw gemeente. Deze locaties komen mogelijk voor geluidsanering in aanmerking. Rijkswaterstaat onderzoekt de komende jaren de mogelijke oplossingen en kosten voor geluidsmaatregelen voor de saneringslocaties in uw gemeente. Wij vragen uw medewerking om een zo volledig mogelijk beeld te vormen van de situatie in uw gemeente door alle verderop genoemde gegevens aan te leveren. We ontvangen graag deze informatie over de rijksweg A20 (van km 12,9 tot aan km 17,5).”

Deze brief is vanuit dezelfde afdeling verstuurd als de eerstgenoemde brief, maar van een geheel andere strekking. Om deze reden zijn wij ook voornemens om de laatste (positieve) brief te gebruiken als aanleiding om de knelpunten rondom de A20 bespreekbaar te maken.

Om deze reden heeft er op 18 december 2014 een gesprek plaats gevonden waarbij alle bewonersverenigingen zijn uitgenodigd. Tijdens dit gesprek is gesproken over de recente ontwikkelingen en de brieven van Rijkswaterstaat. Hierbij is onder andere afgesproken dat er eens in de drie maanden een overleg plaats vind met de bewonersverenigingen.

4. Zijn er voor de nabije toekomst ontwikkelingen die mogelijk een verandering in de geluidssituatie tot gevolg kunnen hebben? Wat zijn de actiepunten van u en van Rijkswaterstaat op dit vlak en op welk moment verwacht u de uitkomsten hiervan met de omwonenden te kunnen communiceren?
In oktober 2014 heeft Rijkswaterstaat nieuw verkeersbesluit gepubliceerd waarbij de snelheid continu wordt verhoogd naar 130 km/uur. De gemeente heeft bezwaar gemaakt tegen deze snelheidsverhoging die gepland is op de A20. De snelheidsverhoging past volgens Rijkswaterstaat bij het uitgangspunt “Sneller rijden waar het kan, langzamer waar het moet”.

5. Het huidige Actieplan geluid loopt van 2009-2013, kunt u aangeven wanneer er een vernieuwde actieplan zal worden opgesteld en de raad de resultaten van het oude plan kan evalueren?
De opdracht voor het opstellen van een nieuw Actieplan geluid is gegeven aan de DCMR. Deze verwachten wij u het eerste kwartaal van 2015 aan te bieden. In dit kwartaal zal ook de evaluatie van het oude plan aangeboden worden.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt