MAASSLUIS | Dinsdag 4 juli bespreekt de raadscommissie het voorstel om in te stemmen met de besteding van rijksgelden voor kinderen in armoede. Het resultaat van de commissiebehandeling zal tijdens de raadsvergadering worden medegedeeld door de commissievoorzitter.

In 2016 zijn de beleidsnotitie Armoedebeleid 2016 -2019 en het bijbehorende activiteitenplan Armoedebestrijding 2016 -2019 vastgesteld. Samen met Stroomopwaarts en de gemeenten Vlaardingen en Schiedam wordt uitvoering gegeven aan dit beleid.

Met ingang van 2017 ontvangen gemeenten extra geld van het rijk om kinderen in armoede te ondersteunen. De gemeente Maassluis ontvangt € 199.000, -.

Voor de besteding van de middelen is al eerder de samenwerking gezocht met het jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds. Nu wordt voorgesteld om ook met de Stichting  Leergeld de samenwerking aan te gaan. Daarnaast wordt voorgesteld om een bedrag te reserveren voor activiteiten, zoals Mikkiekamp en Jeugdland, om de participatie van kinderen die opgroeien in armoede te stimuleren.

Jaarlijks worden de eventuele overschotten en tekorten verrekend met de reserve WMO & Jeugd. Deze besteding van de beschikbare middelen is in lijn met de eerder aangenomen motie ‘inzet op kinderen die opgroeien in armoede’ en de opdracht vanuit het rijk.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt