MAASSLUIS | Omdat het plan de bouw van meer dan 11 woningen mogelijk maakt is de Crisis- en herstelwet van toepassing op het vaststellingsbesluit, zo stel B&W.  We gaan extra woningen maken op hetzelfde stukje grond (term: stedelijke verdichting).

De subtitel van het 6 weken ter inzage gelegde plan  luidt: “De eerste partiële herziening van het bestemmingsplan Het Bakon 2016, ten behoeve van het aanpassen van het woningaantal en de bouwhoogte van Het Baken en het wegnemen van de mogelijkheid tot het vestigen van een horecabedrijf binnen de gemeente Maassluis.”

Wij lezen dat als

►Er komen dus meer woningen op het Balkon”(een bestaande wijk die NIET wordt uitgebreid qua grondgebied, dus stedelijke verdichting)

►De voorgenomen mogelijkheid om eindelijk nabij Avonturis een horeca locatie te vestigen wordt geschrapt  (ondanks eerder beloften van wethouder Sjoerd Kuiper) .

Dat plan ligt per 20 mei gedurende 6 weken ter inzage.

Ontwerpbestemmingsplan ‘1e Partiële herziening Het Balkon 2022’, gemeente Maassluis

Burgemeester en wethouders van Maasluis maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘1e Partiële herziening Het Balkon 2022’ ter inzage wordt gelegd.

Ontwerpbestemmingsplan
Het plangebied is gelegen tussen de Steendijkpolder en het bedrijventerrein Nieuwe Waterweg. De juridische aanleiding voor het vaststellen van dit bestemmingsplan is het wijzigen van het stedenbouwkundig plan van Het Balkon. Het gewijzigde stedenbouwkundig plan past niet binnen de regels van het nu geldende bestemmingsplan Het Balkon 2016.

Dit bestemmingsplan is deels conserverend van aard. Daarnaast laat het in het noordwestelijke deel van het plangebied ruimtelijke ontwikkelingen toe volgens
het gewijzigde stedenbouwkundig plan van woningbouwproject Het Balkon. Naast de gerealiseerde bebouwing is het overige gebied van het woningbouwproject
opgenomen dat in de toekomst nog voorziet in de bouw van maximaal 440 woningen.

Ter inzage
Op grond van de artikel 3.8 Wro liggen het ontwerpbestemmingsplan en alle bijbehorende stukken met ingang van 20 mei 2022 gedurende zes weken ter inzage
bij het publiekscentrum in het stadhuis aan de Koningshoek te Maassluis.

Tevens is ontwerpbestemmingsplan NL.IMRO.0556.HZBalkon-ONo1 digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

[ redactie; het is lastig zoeken ►  klik op plan zoeken | Klik op plannaam/-nummer | Vul zoekveld Maassluis | klik op zoek loep |

| Klik op 1e partiële herziening Het Balkon 2022 bestemmingsplan  | Klik op Documenten ► Daar vind je 3 documenten  ]

© PR

 

Indiening zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder bij voorkeur schriftelijk, maar eventueel ook mondeling op afspraak, gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan ‘2e Partiële herziening Het Balkon 2022’ kunt u richten aan de

Gemeenteraad
Postbus
55.3140AB Maassluis.

 

Crisis- en herstelwet
Omdat het plan de bouw van meer dan 11 woningen mogelijk maakt is de Crisis- en herstelwet van toepassing op het vaststellingsbesluit.

——————————————————————–

Kennisgeving vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit ‘1e Partiële herziening Het Balkon 2022’

Besluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis hebben in de collegevergadering van 17 mei 2022 een beslissing genomen ten aanzien
van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het bestemmingsplan ‘1e Partiële herziening Het Balkon 2022’. De beoogde activiteit staat vermeld in bijlage D.
categorie 11.2 van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). Omdat de drempelwaarde van bijlage D, categorie 11.2 niet wordt overschreden, geldt
de vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht. Uit de vormvrije m.e.r. beoordeling die ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat er
geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Vervolgprocedure
Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing
is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang
treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de gecoördineerde bestemmingsplanprocedure.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A, Hewitt tel 010-59 3 1 807 of via gemeente@maassluis.nl

Column: Op elkaars lip zitten


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Redactie Economie & Ondernemen

Redactie Economie & Ondernemen

2 Reacties

 1. Maarten de Jong
  28 mei 2022 at 07:10

  Goedemorgen allemaal….lekker vroeg op 7:10…

  Ik heb mijn stikstof en Co2 quotum voor vandaag al gehaald zie ik net in m’n app…Muahh.

  Oftewel, de bullshit vliegt je sinds het jaar 2000 om de oren, tot een ministerie van waarheid aantoe. Het is tegenwoordig heel normaal om cijfers ver achter de komma tot een crisis te bestempelen maar van alle onzin waar we echt dagelijks last van hebben verdedigd men met hand en tand alsof het de normaalste zaak van de wereld is.

  Als er een hogere intelligentie buiten onze aardkloot bestaat, dan hebben die ooit al besloten dat wij niet meer te redden zijn.

 2. M.deJong
  27 mei 2022 at 11:18

  Ik las vluchtig iets over bouwen tot 440 woningen op het Balkon………op ons kleine al volgebouwde steeds minder groene stukje grond dat Maassluis heet…….

  Worden dat woningen voor de al jaren wachtende Maassluizers of voor de plus/minus 800 instromiers die per week uitgenodigd worden voor gratis ZORG, een levenslange UITKERING, Miele, GEMEUBILEERD huis en verdere dingen die zij misschien wensen / EISEN?