portefeuillehouder is Corine Bronsveld-Snoep

MAASSLUIS | Op 14-07-2021 heeft de fractie van de PvdA op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien van het inspectierapport Jeugdbescherming Rijnmond. Per brief beantwoordt B&W deze vragen in de gestelde volgorde.

1. Deelt u de risico’s zoals die door de inspectie zijn aangehaald over de continuïteit en beschikbaarheid van specialistische hulp voor jeugdigen in Maassluis nu wij samen met Vlaardingen en Schiedam een eigen jeugdregio aan het oprichten zijn?

We blijven onderdeel van de GRJR. Binnen de GRJR hanteren we vanaf 2023 twee verschillende inkoopmodellen. Met het MVS Jeugdmodel zetten we in op een kwaliteitsverbetering. We houden er rekening mee dat niet alle hulp op MVS-niveau te organiseren is. Hierover maken wij afspraken met de GRJR. We maken ons daarom voor de toekomst niet meer zorgen over de continuïteit en beschikbaarheid van specialistische hulp dan in de huidige situatie.

2. Op welke wijze garandeert u straks dat jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel, maar ook andere jeugdigen, de specialistische hulp krijgen die nodig is?

De problemen worden in gezamenlijkheid opgepakt door de GRJR, met de gemeenten, de jeugdbescherming en de aanbieders. De oplossingen worden met elkaar geïmplementeerd en zullen vertaald worden naar de nieuwe situatie. Het doel is om de beschikbaarheid van de jeugdhulp voor alle jeugdigen zo te organiseren dat we passende en tijdige zorg kunnen realiseren. Deze resultaten worden meegenomen in onze aanbesteding, zodat de uitvoering in 2023 door de MVS-gemeenten wordt gecontinueerd en verder wordt verbeterd.

In het inspectierapport wordt een inventarisatie en analyse aangehaald die door de GRJR in november 2020 is gemaakt (pagina 11). Hieruit is een uitvoerige lijst van tekorten voortgekomen. Het oplossen daarvan wordt thans nog in de GRJR ter hand genomen, maar ligt straks ook op het bordje van de MVS jeugd regio

3. Kunt u aangegeven op welke wijze straks in de MVS jeugdregio de genoemde tekorten worden aangepakt en dan zijn verholpen?

De genoemde knelpunten op pagina 11 zijn bij ons bekend en worden aangepakt binnen het MVSjeugdhulpmodel. De verantwoordelijkheid voor het bieden van het gehele jeugdhulp aanbod komt bij een opdrachtnemer te liggen. Deze opdrachtnemer is dus altijd aanspreekbaar als er geen tijdige hulp geleverd wordt. Bij het vormen van de nieuwe MVS jeugdhulpregio hebben wij steeds de grootte en de slagkracht aan de orde gesteld. Naast dat de Inspectie hierin nu risico’s ziet ligt er ook nog steeds de vraag voor of straks de herziene Jeugdwet ruimte geeft aan een extra jeugdhulpregio. Bij de behandeling van de voorstellen is door u steeds aangegeven dat daarover geregeld contact is met het ministerie.

4. Kunt u ons nader informeren in hoeverre het staat met een mogelijk akkoord van het ministerie van VWS om tot een aparte jeugdhulpregio MVS over te gaan nu de inspectie daarin een risico signaleert.
Er is geen sprake van het vormen van een aparte jeugdhulpregio. Eind 2020 is besloten dat Schiedam, Vlaardingen en Maassluis binnen de gemeenschappelijke regeling hun lokale ambities realiseren.


 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt