MAASSLUIS | Op 08-03-2022 heeft de fractie van de PvdA  op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien van de energiearmoede door stijgende energieprijzen. Met onderstaande brief beantwoordt B&W de vragen in de gestelde volgorde.

1.De Rijksoverheid heeft aangeven een algemene compensatie vrij te maken van 400 euro voor alle huishoudens. Daarnaast zou er een extra vergoeding zijn voor de laagste inkomens van 200 euro. Over die vergoedingen is verder nog erg weinig bekend: hoe, wat, wanneer? Is de gemeente al op de hoogte gesteld over de uitvoering van de compensatie? Wanneer verwacht u die 200 euro te kunnen verstrekken?

Al op 10 december 2021 maakte het Rijk bekend dat de lage inkomens voor 1 april 2022 via de gemeenten een generieke eenmalige tegemoetkoming van € 200.- zouden ontvangen voor de gestegen energiekosten. Op 11 maart 2022 heeft het Rijk bekend gemaakt dat de energietoeslag wordt verhoogd naar € 800.- per huishouden. De verstrekking is een vorm van Categoriale Bijzondere Bijstand (Artikel 35 PW). Hiervoor dient een wetswijziging aangebracht te worden in de Participatiewet. Het wetsvoorstel is echter pas op 15 maart 2022 gepubliceerd en ter vaststelling aan zowel de Eerste als Tweede Kamer overhandigd. Als dat is gebeurd, moet het Dagelijks Bestuur van Stroomopwaarts nog beleidsregels vaststellen. Indien we wachten op de definitieve regeling zullen we vermoedelijk niet eerder kunnen verstekken dan mei 2022.

2. Op welke termijn verwacht het college de gelden vanuit het Rijk te ontvangen zodat deze bij de inwoners van Maassluis die het hard nodig hebben terecht komt?

Voor de uitvoering en uitgifte van de energietoeslag heeft het kabinet een eenmalig budget beschikbaar gesteld van € 680 miljoen. Dit bedrag wordt met de meicirculaire 2022 aan het gemeentefonds toegevoegd. De gemeente Maassluis verwacht eenmalig ongeveer € 1.050.000 excl. uitvoeringskosten te ontvangen.

3. Bij de TOZO middelen heeft u met succes Stroomopwaarts de verstrekkingen laten doen. Wij nemen aan dat u ook voor het uitbetalen van de compensatieregeling doet wanneer deze vanuit het Rijk komt. Zo nee, waarom niet?

Het is correct dat wij afspraken hebben gemaakt met Stroomopwaarts over de verstrekking van de energietoeslag door Stroomopwaarts. Stroomopwaarts is al druk doende met het treffen van alle voorbereidingen.

4. Mocht de duidelijkheid en de middelen voor de compensatie niet voor half april komen, bent u dan bereid om vooruitlopend daarop die 200 euro voor de minima alvast ter beschikking te stellen?

Op 15 maart 2022 heeft minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen laten weten dat gemeenten vanaf die datum de bevoegdheid hebben om de energietoeslag vooruitlopend op de definitieve regeling uit te voeren. Het nog langer wachten met uitbetaling van de energietoeslag wordt door ons en onze GR Stroomopwaarts niet meer als maatschappelijk verantwoord ervaren. Het college heeft daarom op 29 maart besloten om:

Vooruitlopend op het wetsvoorstel (Voorstel van wet houdende wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen) €800,- aan energietoeslag middels Categoriale Bijzondere Bijstand ambtshalve te verstrekken aan bijstandsgerechtigden die op 1januari 2022 in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 een uitkering hadden en niet-bijstandsgerechtigden die in 2021 de lIT toegekend hebben gekregen. Cliënten met een kostendelersnorm in de Participatiewet zijn uitgesloten van de ambtshalve verstrekking, omdat er anders twee maal (of meer) compensatie per huishouden zou worden verstrekt. Personen die in inrichting verblijvend zijn, dak- en thuisloos (alleen briefadres bekend) zijn, onder de 21 jaar zijn of studerend zijn in het kader van de WSF 2000 of WTOS worden uitgesloten van het recht op de energietoeslag.

Vooruitlopend op het wetsvoorstel (Voorstel van wet houdende wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen) € 800,- aan energietoeslag op aanvraag middels Categoriale Bijzondere Bijstand te verstrekken aan bijstandsgerechtigden die op 1januari 2022 in het kader van de Participatiewet de kostendelersnorm hadden en een betalingsverplichting bij een energieleverancier middels een contract op hun naam hebben.

Met de gevraagde besluiten zullen we MVS-breed via onze GR Stroomopwaarts in drie fases de energietoeslag verstrekken:

1 Ambsthalve vooruitlopend op de wet.
2 Op aanvraag vooruitlopend op de wet.
3 Op aanvraag bij definitieve wetgeving en vastgestelde beleidsregels. Verstrekken aan huishoudens die niet bij Stroomopwaarts bekend zijn, zou vooruitlopend op de definitieve wetgeving niet snel uitgevoerd kunnen worden. Momenteel wordt het systeem waarmee inwoners een aanvraag kunnen indienen nog gebouwd. Hiervoor is nog tot eind april dan wel begin mei nodig. Wij verwachten dat de definitieve
wetgeving dan al van kracht is en de beleidsregels zijn vastgesteld.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek