MAASSLUIS | Een mandeligheid is een bijzondere vorm van mede-eigendom. Het bijzondere is dat het terrein is bestemd tot gemeenschappelijk nut. Mede- eigendom betekent dat u, samen met anderen, eigenaar bent van een aandeel in een terrein. Denk bijvoorbeeld aan een pad of gang.

[ redactie] OPMERKELIJK – Het college van B&W stelt onderstaand in haar antwoord op vraag 7 dat zij geen beeld kunnen geven, maar tevens dat omdat er vele tienduizenden (…) vermeldingen in het kadaster in MAASSLUIS zijn. Kennelijk is er bij het kadaster sprake van slecht toegankelijke gegevens. Dat kán in toekomstige conflictsituaties dus nog wel wat uitzoekwerk betekenen. █ In Maassluis wonen per 2022 15.808 huishoudens, waarvan 34% in een eenpersoonshuishouden woont. Voor deze huishoudens zijn er in totaal 16.055 woningen beschikbaar met een gemiddelde oppervlakte van 106 vierkante meter

Definitie:

Volgens de wet ontstaat mandeligheid wanneer een onroerende zaak, zoals een heg of schutting, gemeenschappelijk eigendom is van de eigenaars van twee of meer erven. De onroerende zaak is voor alle partijen van nut. Een muur is mandelig wanneer de muur onderdeel is van twee verschillende huizen. De muur is dan gemeenschappelijk eigendom van de eigenaren van de woningen

Wat is gemeenschappelijk nut?

De eigenaren kunnen afspreken dat de mede-eigendom gemeenschappelijk nut heeft. Dit moet worden vastgelegd in een notariële akte, die wordt ingeschreven bij het Kadaster. In deze akte wordt een regeling opgenomen over het gebruik en onderhoud van het mandelige terrein. De mede-eigenaren hebben allemaal toegang tot het gehele mandelige terrein. Het onderhoud komt voor gemeenschappelijke rekening.

Huis met mandelig terrein

Een huis (het hoofdperceel) kan niet zonder dit aandeel in het mandelig terrein worden verkocht. In de basisregistratie kadaster worden bij het mandelig terrein alle huizen vermeld waarvan de eigenaren een aandeel in het mandelig terrein hebben. 

Problematiek in de GEMEENTERAAD

Op 27-10-2023 heeft de fractie van FvM op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien van het mandelig beleid in Maassluis. Per brief beantwoordt B&W d vragen in de gestelde volgorde.

Vraag 1: Klopt het dat er in Maassluis mandelig gebied is ingesteld.
Als met ‘ingesteld’ bedoeld wordt: ‘Klopt het dat er in Maassluis sprake is van mandelig gebied?’, dan is het antwoord ja.

Vraag 2: Bent U een voorstander van de regeling mandelig gebied
Wij zijn geen voorstander van uitgeven van mandelige gebieden. Zie het besluit van 21 september 2018 met zaaknummer Z-18-23575 en registratienummer Adv-18-5441, waarin wij hebben besloten in de gemeente Maassluis niet meer toe te staan dat openbare ruimte in mandeligheid wordt uitgegeven. Ook met ontwikkelaars hebben we afspraken gemaakt om dit te stoppen maar het is op het Balkon op basis van een ouder contract wel nog toegepast na 2018.

Vraag 3. Klopt het dat U mandelig gebied uitgeeft om aan de parkeernorm te voldoen.
Nee, mandeligheid heeft geen invloed op het aantal te realiseren parkeerplaatsen. Parkeerplaatsen op een mandelig parkeerterrein zijn vergelijkbaar met parkeerplaatsen in een parkeergarage voor bewoners binnen een appartementencomplex.

Vraag 4: Klopt het dat uw woorden waren dat het college zeer terughoudend omgaat met het uitgeven van mandelig gebied.
Dat klopt, wij willen geen nieuwe situaties van mandeligheid laten ontstaan.

Vraag 5. Bent U ervan bewust dat, als U dit op prive terrein doet, U dan de bewoners dupeert.
Wij geven geen gronden in mandeligheid uit en gaan dat ook tegen. Juist om mogelijke beheer- en onderhoudsproblemen op langere termijn te voorkomen. Sommige bewoners ervaren het als last, maar anderen willen ook niet af van het gezamenlijke eigendom.

Vraag 6. Bent U er zich van bewust dat U op deze wijze burgers niet op gelijke wijze behandeld.
Verschillen zijn er, maar verschillen zijn er in allerlei situaties: parkeren op eigen terrein, VvE eigendom van parkeerplaatsen en buitenruimtes, gedeeld privé-eigendom onder appartementen en inderdaad ook mandelige gebieden in bepaalde wijken.

Vraag 7. Kunt U ons inlichten waar deze manier van mandelig gebied voorkomt in Maassluis en met vermelding van Kadasternummers.
Nee, dat kunnen wij niet. Of er sprake is van mandeligheid wordt op verschillende wijzen geregistreerd in het kadaster. Het is daarmee ondoenlijk om in de tienduizenden vermeldingen in Maassluis te gaan zoeken in het kadaster. We zijn in ieder geval op de hoogte van enkele plekken op het Balkon en in Burgemeesterswijk maar ook situaties die al decennia geleden zijn ontstaan in de Dalenbuurt.


Vraag 8. Bent U het met ons eens dat publieke lasten niet op de private schouders van uw burgers mogen drukken.
De bij ons bekende mandelige gebieden zijn terreinen waarbij de eigenaren deze private eigendom met elkaar delen en de terreinen zijn alleen bestemd voor de mandeligen en niet voor alle inwoners van Maassluis. Sommige eigenaren daarvan vinden het bijvoorbeeld meerwaarde hebben om eigen parkeerplaatsen te hebben op privéterreinen die alleen toegankelijk zijn voor de eigenaren van deze terreinen.
Daarmee hebben deze terreinen geen publieke functie en daarmee is er ook geen sprake van publieke lasten die op private schouders drukken.
Wij begrijpen dat de terreinen soms wel kunnen overkomen als toegankelijk voor iedereen en dat het daarmee wordt ervaren als openbaar. Dat is een van de redenen dat we geen nieuwe situaties willen laten ontstaan van mandelig terrein.

Vraag 9. Bent U van plan om met de desbetreffende bewoners in gesprek te gaan om hen te vrijwaren van de hierdoor ontstane kosten.
Wij maken ontwikkelaars duidelijk dat wij mandelig gebied niet meer toestaan.
Het uitgeven van gronden en overdragen aan kopers is tussen ontwikkelaars en kopers overeen gekomen en waar de kopers voor hebben getekend. We hebben in een recent geval, waarbij desondanks mandelig gebied is uitgegeven, verkend of het mogelijk is om het eigendom over te nemen, maar dat bleek onmogelijk. Het mandelige terrein stond ten dienste aan de bewoners en het was juridisch, technisch (kwaliteit bestrating, riolering, staat van onderhoud, verlichting, etc.) en ten aanzien van het draagvlak van de bewoners geen mogelijkheid om het over te nemen. De gemeente heeft geen recht om in te grijpen in bestaande mandeligheden die private afspraken tussen partijen betreft en waarbij de gemeente geen partij is. Wij hebben daarom de lijn gekozen dat al in mandeligheid uitgegeven gronden niet worden overgenomen. Nieuwe situaties willen we niet meer laten ontstaan.

Vraag 10. Bent u het met ons eens om de desbetreffende bewoners goed in te lichten over de gevolgen van de regeling mandelig gebied.
Wij maken ontwikkelaars duidelijk dat wij mandelig gebied niet meer willen laten ontstaan. Het uitgeven van gronden en overdragen aan bewoners is in het verleden wel gebeurd en waar de kopers ook voor hebben getekend. Daarbij hebben zowel de verkoper als de koper wettelijke rechten en plichten over informatie geven (verkoper) en onderzoeken (koper) de gemeente is daarin geen partij. De notaris informeert de bewoners bij het passeren van de leveringsakte actief over de mandeligheid en de afspraken die daarin staan onderling. Het wordt voorgelezen door de notaris aan de toekomstige kopers en ze krijgen ook nog de akte van mandeligheid ter ondertekening aangeboden bij de notaris ten teken dat ze deze gelezen hebben. Daarnaast krijgen ze deze akte van mandeligheid ook mee bij de notaris.


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

2 Reacties

 1. Gonnie Lambrechts
  15 januari 2024 at 14:17

  Kunt u mij zeggen of de parkeergelegenheid bij de flats aan de Mozartlaan onder mandeligheid valt of als openbare ruimte wordt geclassificeerd.
  Er wordt nl veelvuldig geparkeerd door werknemers van de Vecom waardoor eigen bewoners geen mogelijkheid hebben om te parkeren.

  • 15 januari 2024 at 14:40

   Zoals het in het artikel staat: de gemeente heeft géén idee. Wellicht kunt u het bij het kadaster opvragen.
   https://www.kadasterdata.nl/faq
   Indien u een vraag mist op deze pagina, kunt u dit aangeven bij support@kadasterdata.nl of op ons telefoonnummer 088-2204200 (lokaal tarief). Dit nummer kunt u ook bellen voor alle overige vragen die u heeft over onze producten.