goede hulp tegen beheersbare kosten

MAASSLUIS | Er vinden momenteel veel ontwikkelingen plaats in het Sociaal Domein. Met name op het terrein van de Jeugdhulp ziet B&W dat de huidige inrichting van het stelsel onvoldoende functioneert.        

Wethouder Bronsveld meldt daarover in een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad dat er extra geld nodig is waarmee wordt ingezet op betere samenwerking tussen onderwijs (gezinsspecialisten) en zorg (wijkteam / jeugdhulp) en tussen het wijkteam en de huisartsen (door o.a. het inzetten van meer praktijkondersteuners jeugd GGZ). Het doel is professionals direct koppelen aan het wijkteam die op een pragmatische wijze hulpvragen kunnen oppakken.

© CDA Wethouder Corine Bronsveld

Wethouder Corine Bronsveld

Wethouder Bronsveld:

► We zien wachtlijsten bij de GGZ en de Jeugdbescherming. Dit heeft direct een weerslag op Vraagraak. In 2019 zien we dat de doorlooptijden, de tijden dat kinderen en gezinnen vanuit Vraagraak worden ondersteund, zijn toegenomen.

► Met name jeugdcasussen blijven gemiddeld ongeveer 150 dagen !anger bij Vraagraak dan in 2017.

► Kinderen en gezinnen blijven langer afhankelijk van de hulp van Vraagraak, omdat er geen doorstroming mogelijk is.

► Daarnaast zien we dat de zwaarte van de casuistiek is toegenomen en de tijd die per situatie nodig is, is hierdoor eveneens toegenomen.

In 2019 is de formatie tijdelijk opgehoogd vanuit overschotten van voorgaande jaren. Voor 2020 was het voornemen om de formatie weer terug te brengen. Gezien de huidige ontwikkelingen, waarin de wachtlijsten bij de GGZ en Jeugdbescherming eerder toenemen dan afnemen, vinden wij het onverantwoord om de formatie bij Vraagraak terug te brengen, waardoor wachttijden bij Vraagraak ook verder zullen toenemen. Voor 2020 voorzien wij een overschrijding van C 180.000,-. Deze zullen wij meenemen in de eerstvolgende bestuursrapportage.

Voor 2021 en verder is in de raadsinformatiebrief over de Kadernota aangegeven hoe B&W hier financieel mee om willen gaan:

“We verwachten dat we verbeteringen zullen realiseren door het MVS-traject Herijking Jeugdhulp (voor 2022 en verder) en de korte termijn interventies uit de Ontwikkelagenda Jeugd. Het doel is om goede hulp tegen beheersbare kosten te kunnen gaan bieden. Alleen kost het tijd, voordat we daadwerkelijk effecten gaan zien. Om te voorkomen dat we op korte termijn voor kinderen en gezinnen in nood helemaal geen ondersteuning kunnen bieden, zijn dus extra middelen nodig om de extra formatie in stand te houden.”

Naast dit signaal dat er extra middelen nodig zijn, zet B&W in op verschillende trajecten: de samenwerking tussen het wijkteam, het onderwijs, de huisartsen, het centrum voor jeugd en gezin en de gecertificeerde instellingen verbeteren.

►De focus ligt in eerste instantie op de samenwerking tussen onderwijs (gezinsspecialisten) en zorg (wijkteam / jeugdhulp) en tussen het wijkteam en de huisartsen (door o.a. het inzetten van meer praktijkondersteuners jeugd GGZ). Met name op het terrein van de GGZ verwachten we veel verbeteringen te kunnen realiseren, zowel kwalitatief als financieel, als het ons lukt om de GGZ meer aan de voorkant te organiseren, dus professionals direct gekoppeld aan het wijkteam die op een pragmatische wijze hulpvragen kunnen oppakken.

► Daarnaast wordt op dit moment door Vraagraak de pilot ‘Geweld hoort nergens thuis‘ uitgevoerd.

In deze pilot ligt het accent op de toepassing van effectieve methodische invulling van casusregie op meervoudige, complexe en structureel onveilige casussen huiselijk geweld en kindermishandeling. Gezien de casussen die nu onder de verantwoordelijkheid van Vraagraak blijven, doordat er een wachtlijst is bij de Jeugdbescherming, is het belangrijke om de ervaringen in deze pilot goed te monitoren en te bekijken hoe we deze werkwijze, bij positieve resultaten, structureel kunnen borgen binnen Vraagraak.

Na afloop van het eerste half jaar zal B&W tussentijds de raad informeren over de voortgang van aIle trajecten die in de Ontwikkelagenda Jeugd zijn benoemd.

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt