foto: een van de zes (oorspronkelijk gepland 8) molens bij de Oranje bonnen

MAASSLUIS | Tijdens het actualiteitenhalfuur d.d. 18 januari 2022 heeft de fractie van het CDA gevraagd of wethouder Evers namens de gemeente Maassluis een bezwaar wil indienen tegen de grote windmolen op de landtong Rozenburg. Het college heeft toen aangegeven dat zij aan de raad zal meedelen of zij wel of geen bezwaar gaat indienen en daarbij de argumenten voor of tegen zal aangeven.

Op 8 februari kreeg de raad een reactie, namelijk dat wethouder Evers binnenkort een gesprek heeft met Arno Bonte, wethouder duurzaamheid en energietransitie van Rotterdam. Ook wordt aangegeven dat het nu nog niet aan de orde is om bezwaar aan te tekenen. Dit kan pas tijdens de vergunningsprocedure. Tijdens deze procedure is bezwaar mogelijk.  Bij de reactie op 8 februari is ook een verslag als bijlage ontvangen van de bewonersavond van de coördinator van de Duurzame Maassluizers.


De CDA fractie heeft de volgende vragen, in het kader van artikel 51 van het reglement van orde, aan het college:

1. In uw reactie geeft u geen termijn aan wanneer u contact opneemt met de wethouder van Rotterdam, wij achten het van belang dit zo snel mogelijk te doen. Op welke termijn gaat u contact opnemen?

2. Wilt u ons de voordelen en nadelen benoemen van één grote windmolen in plaats van twee molens in relatie tot Maassluis?

3. Er zijn afspraken gemaakt over het wijzigen van het bestemmingsplan om twee (kleine) windmolens mogelijk te maken. Nu gaat Rotterdam deze afspraak wijzigen omdat er na aanbesteding maar een aanbieder was die één grote windmolen wil plaatsen in plaats van de twee kleinere uit het oorspronkelijke plan. Hoe kijkt u naar deze wijziging van afspraken en accepteert u deze wijziging?

4. Deelt u onze mening dat er objectieve gronden zijn om bezwaar in te dienen? En zo nee, waarom niet?

5. Tijdens de informatieavond heeft de initiatiefnemer een presentatie gegeven, waarin de effecten voor Maassluis nauwelijks zijn belicht en gebagatelliseerd, ondanks uw toezegging om aan te dringen op realistischere figuren. Waarom zijn deze figuren niet gemaakt en/of gebruikt en gaat u aandringen omdat alsnog te doen in de communicatie?

6. Hoe is de grotere hinder voor Maassluis meegenomen in de besluitvorming door de gemeente Rotterdam?

7. Hoe kijkt u naar de bezwaren die de Duurzame Maassluizers in hun verslag opgenomen hebben?

8. Kunt u aangeven hoe het verdere proces rondom deze windmolen is vormgegeven?

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek