© www.maassluis.nu - CDA-vragen

College van B&W van Maassluis heeft de vragen van de CDA-fractie van de gemeenteraad over een mogelijke fusie tussen de bibliotheken van Vlaardingen en Maassluis | Midden-Delfland beantwoord.

In hoeverre bent u bekend met de bezuinigingsopgave voor de bibliotheek van Vlaardingen?
Antwoord. Het betreft hier een interne Vlaardingse kwestie.

Bent u op de hoogte van de scenario’s en het voorkeursscenario van een fusie tussen de bibliotheken van Vlaardingen en Maassluis | Midden-Delfland?
Antwoord. Niet. Ook hier gaat het om een Vlaardingse kwestie over interne scenario’s.

Volgens uitspraken van de Vlaardingse Portefeuillehouder zou de bibliotheek van Maassluis | Midden-Delfland zijn gepolst en een positief signaal hebben afgegeven. In hoeverre bent u hiervan op de hoogte? Bent u, als college, eveneens op bestuurlijk niveau in gesprek met Vlaardingen en Midden-Delfland hierover en wat is hierin uw inzet?
Antwoord. Tijdens bestuurlijke overleggen met het bibliotheekbestuur en ook tijdens thema-avonden van de gemeenteraad over de bibliotheek (o.a. op 3 december 2013) heeft de bibliotheek met regelmaat aangegeven dat zij openstaat voor samenwerkingsvormen of fusies met andere bibliotheken in de regio. Schaalvergroting is ook in het belang van de continuiteit van de bibliotheek Maassluis | Midden-Delfland. Daarbij zijn in de loop der tijd verkenningen uitgevoerd binnen de regio Rotterdam en het Westland. Dat heeft niet geleid tot resultaten die tot een versterking van de bibliotheek Maassluis | Midden-Delfland zouden leiden. Dat er contacten zijn met de bibliotheek van Vlaardingen en daarin de mogelijkheden van een fusie worden besproken is door de bibliotheek gemeld. Het betreft hier een aangelegenheid tussen bibliotheken onderling waarbinnen de gemeenten Midden-Delfland en Maassluis indirect betrokken partijen zijn.

Gezien de bezuinigingsambities in Vlaardingen, welke structurele effecten op de gemeentelijke begroting van Maassluis heeft een fusie tussen de bibliotheken?
Antwoord. Mocht er daadwerkelijk een fusie met Vlaardingen komen dan zal dat geen nadelige effecten hebben op de gemeentelijke begroting. Dat is tot nog toe ook de gemeentelijke stelling name richting bibliotheek geweest zodra dit onderwerp ter sprake kwam. Eenzelfde regeling zoals die met de gemeente Midden-Delfland kan dit waarborgen.

In het geval van een fusie:
– Welke effecten heeft dit op de dienstverlening?

– Welke gevolgen heeft dit voor het personeel?
– Welke gevolgen zijn er voor de collectie?
Antwoord. Zoals eerder gemeld zullen er in het geval van een fusie duidelijke afspraken met de bibliotheek gemaakt worden, waarbij risico’s voor de huidige dienstverlening, het personeel en de collectie in Maassluis worden uitgesloten.

In zijn algemeenheid kan schaalvergroting in positieve zin leiden tot uitgebreidere dienstverlening, mogelijkheden tot verschuivingen van taken (doch geen ontslagen) en een bredere basiscollectie. Ter informatie treft u bijgaand aan een onlangs ontvangen brief van de Bibliotheek, waarin zij ons college in kennis stelt van de huidige stand van zaken met betrekking tot een mogelijke fusie met de bibliotheek van Vlaardingen.


Brief van de Biblioteek aan het College van B&W

College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 55
3140 AB Maassluis

Maassluis, 9 april 2015

Geachte College,

De bibliotheek Maassluis | Midden-Delfland is een organisatie die constant in beweging is. Een organisatie ook die ambities heeft en haar dienstverlening wil laten aansluiten bij de trends en ontwikkelingen in de maatschappij en de gemeente. Het bestuur van de bibliotheek heeft enige jaren geleden geconstateerd dat, om aan de opdracht te kunnen voldoen die de bibliotheek zichzelf oplegt, schaalvergroting gewenst is.

In bestuurlijke overleggen is destijds dan ook aangegeven dat er naar mogelijke partners gezocht werd en dat er verkennende gesprekken werden gevoerd met Vlaardingen en het Westland. In januari van dit jaar is tijdens een bestuurlijk overleg nog medegedeeld dat er gesprekken met de bibliotheek van Vlaardingen werden gevoerd die mogelijk succesvol zouden kunnen zijn.

Gezien de bepaling in de subsidieverordening hierover willen wij uw college dan ook op de hoogte brengen van deze gesprekken die, als de gemeente Vlaardingen hier over een positief besluit neemt, kunnen leiden tot een fusie op niet al te lange termijn.

De bibliotheek van Vlaardingen is op dit moment nog een gemeentelijke afdeling maar is in een proces van verzelfstandiging. Daarnaast heeft de bibliotheek van Vlaardingen nog een bezuinigingsopgave voor dit jaar. Een mogelijke fusie zal pas dan plaats vinden nadat de bezuinigingen gerealiseerd zijn en de verzelfstandiging een feit.

Mocht u over de voornemens van de bibliotheek vragen hebben dan zijn wij uiteraard bereid u hier verder over te informeren.

Met vriendelijke groet

Wouter van Heiningen, Directeur-bestuurder
Bart Luttik, voorzitter Raad van Toezicht

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt