Maak van de binnenstad een wandelgebied

MAASSLUIS | Tijdens het debat in de gemeenteraad over de Begroting 2022 gaf de fractievoorzitter van de ChristenUnie zijn terug- en vooruitblik. Hij plaatse diverse kanttekeningen bid deze begroting.

Voorzitter, In deze begroting zien we terug en vooruit. Dit college zit nu bijna 4 jaar aan het roer . En het zijn geen rustige jaren geweest. Het is dan ook een compliment waard dat Maassluis er financieel gezond voor staat. Tijdens de bespreking in de commissievergadering op 26 oktober jl. is door de september circulaire het structureel resultaat over de komende 4 jaar verder verbeterd. Wel kiest de ChristenUnie vanwege de komende ontwikkelingen binnen de jeugdzorg en WMO voor een voorzichtige financiële aanpak.

Naast de mooie cijfers over gerealiseerde nieuwe woningen zijn wij in tegenstelling tot GroenLinks bij de behandeling van het MPG wel van mening dat er veel nieuwe huizen worden gerealiseerd onder de aanpak van wethouder Kuiper. Hadden we enige jaren geleden nog gerealiseerde aantallen tussen de 100 tot 150 woningen. Dit jaar komen we uit op 400 woningen.

Verder is de ChristenUnie van mening dat de aandacht voor een veilig Maassluis in goede handen is bij onze burgemeester.

In de buitenruimte wordt aan de weg getimmerd en deze ziet er in het algemeen goed uit.

Wanneer wij terugkijken dan wil de ChristenUnie speciaal wethouder Bronsveld noemen die een stelselwijziging bij een complex dossier als jeugdzorg op een daadkrachtige wijze tot stand heeft gebracht. De ChristenUnie vindt dit een compliment waard. Een daadkrachtige aanpak zal zeker ook de komende jaren nodig blijven wanneer het op de uitvoering aankomt.

Bij deze begrotingbehandeling hebben wij ook kritische punten en wensen die wij in de toekomst gerealiseerd zouden willen zien.

Als ChristenUnie maken wij ons zorgen over inwoners met een laag inkomen. Wij denken aan de hoge gasprijzen maar ook de gewone levensmiddelen die in prijs zijn gestegen. Wanneer zich financieel mogelijkheden voordoen willen wij u als optie lastenverlichting meegeven.

Ook brengen wij u onze zorgen over vanuit de sportverenigingen waar hoge energieprijzen een groot beslag leggen op de financiën. Wij zouden graag zien om voorgenomen bezuinigingen voor de sportclubs te matigen en wij willen u vragen hierover in overleg te gaan met de Maassluise Sportraad.

U wilt gaan inzetten op een proactieve communicatie die een nieuwe samenwerking mogelijk maakt. In Maassluis hebben we te maken met een groot aantal oudere inwoners en mensen met een migratie achtergrond die minder digitaal vaardig. De ChristenUnie vindt dat binnen de dienstverlening naar onze inwoners naast de digitale wereld het persoonlijk contact een belangrijke schakel moet blijven tussen stadhuis en inwoners. Daarom delen we de opvattingen van de VVD bij de commissiebehandeling inzake de openstelling van het stadhuis.

Wij vinden onafhankelijke journalistiek belangrijk en hebben moeite met het punt om te bezuinigen bij de WOS.

Ook krijgen we vragen uit de stad dat er geen banken meer zijn in Maassluis, waardoor ondernemers voor het afstorten van cash geld naar een andere stad moeten. Kan het college meedenken om een geldautomaat waar je veilig kunt storten en opnemen in de omgeving van Koningshoek te plaatsen. Wij denken dan aan een plek in de bibliotheek.

Voor de ChristenUnie is een rustige sociale, leefbare stad een belangrijk uitgangspunt voor onze inwoners. Polarisatie ligt ook in Maassluis op de loer, kijk maar naar de discussies over wel en niet vaccineren. Wij vinden het belangrijk dat goede dwars verbindingen worden geborgd om alle bevolkingsgroepen in Maassluis te bereiken en met elkaar te verbinden en roepen de burgemeester hiervoor op.

Binnen Maassluis is verkeer en vervoer een zorgenkind. Het openbaar vervoer zou beter moeten aansluiten en hoe worden inwoners bij alternatief vervoer betrokken om dit ook mogelijk te maken voor inwoners met een lager inkomen. De ontwikkelingen om de metro vanaf Maassluis door te trekken naar Naaldwijk en Den Haag zien wij als een positieve ontwikkeling voor de langere termijn.

Wij zien graag de nieuwe wegenstructuurvisie eerder naar de Raad komen dan het 2e kwartaal 2022.

Wij zijn voorstander van 30 kilometer in Maassluis en zien de huidige ontwikkelingen op de Prinses Julianalaan om te komen tot 30 kilometer als een goede start voor de gehele stad.

De vrijetijd economie is in onze samenleving een belangrijk pijler geworden. Inwoners van alle leeftijden kom je regelmatig tegen op een van de leuke terrassen in de binnenstad van Maassluis. Naar aanleiding van ons gesprek met de mensen van Ervaar Maassluis hebben wij een paar punten met hen gedeeld en delen deze die ook met u:

Ik noem hier ook de wens van Maassluis Belang die al eerder gevraagd heeft om van de binnenstad een wandelgebied te maken. Daar sluiten wij ons bij aan, maar wel in samenspraak met de ondernemers. Voor de fietsers zouden er dan in de toekomst 1 of 2 fietsenstallingen moeten komen met oplaadmogelijkheid. Wij denken dat voor 1 plek bij het Marelplein hier wel ruimte voor kan worden gemaakt. Het parkeerterrein bij de RK parochie zou wat ons betreft uit 2 lagen mogen bestaan. We begrijpen dat dit nu niet in deze begroting is meegenomen maar geven deze punten graag alvast aan u mee.

Verder wil ik u nog wijzen op de zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan Vlietlocatie waarin voldoende parkeerplaatsen en het winkelrondje worden genoemd.

Voor wat betreft het fietsbeleid staan wij kritisch tegenover de metropolitane fietsroute en is het een gemiste kans dat het dit college niet is gelukt een goede fietsnota te ontwikkelen.

Subsidies vormen een belangrijk instrument om gemeentelijke doelen te bereken. Over de doorontwikkeling van het subsidiebeleid hebben we een startnotie ontvangen en in de Raadsinformatiebrief van juni 2020 staat een stappenplan. Maar we lopen hierin achter. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat hier verdere actie in ondernomen wordt.

Onderwijs, cultuur, sport, recreatie en groen. zijn voor de ChristenUnie allemaal belangrijke thema’s. Als we het hebben over groen dan willen we meer bomen op lege plekken in de stad. De buitengebieden zoals Boonerlucht moeten groen blijven en we kijken ook uit naar uw groenbeleidsplan. Ook zien we graag in de wijken zoveel mogelijk dezelfde medewerkers actief in het onderhoud. Zodat het bekende gezichten worden in de wijk.

Sporten en bewegen in goed voor de gezondheid. Toch lopen de plannen voor de binnenpost accommodaties achter, dit geldt voor zowel de plannen zelf als voor rapportages aan de raad. Wij zien graag dat dit college meer snelheid maakt en de Olympiahal in samenspraak met het bestuur van Excelsior Maassluis binnen 2 jaar wordt gerealiseerd.

In het Wilgenrijk bent u voornemens een sportzaal te realiseren. Wij willen hierover een motie indienen met de optie van een sporthal. Deze motie heeft als titel: Tweesporen aanpak sportvoorziening Wilgenrijk en luidt:

Verzoekt het college in de planontwikkeling voor de sportvoorziening in het Wilgenrijk ook de mogelijke ontwikkeling van een sporthal i.p.v. een sportzaal uit te werken. Zodat indien nodig, er een alternatief beschikbaar is. De motie wordt samen met Maasluis belang Forum voor Maassluis en Groen Links ingediend.

Bij de plannen van verdichting willen wij eerst het gehele plan zien waarbij de ChristenUnie graag een balans ziet tussen duurzaamheid, leefbaar houden van de stad, rainproof, gratis parkeren en goede verkeersontsluitingen. Voor de ChristenUnie gaat als voorbeeld een goede ontsluiting van Kade voor verdichten van die plek.

Voor de ChristenUnie is betaalbaar huis koop of huur voor alle doelgroepen en inclusief wonen belangrijk waarbij 33% sociale bouw bij alle projecten voor ons het uitgangspunt is. Wij vinden en delen de visie van het CDA bij de commissiebehandeling om een betere en eerlijkere verdeling te regelen voor starters op de woningmarkt. Verder vinden wij het belangrijk dat Maassluis een leefbare stad blijft en in dat verband wachten wij zoals gezegd eerst op een totaalplan van verdichting. Maassluis staat al aan de top tien van dichtbebouwde gemeenten van Nederland.

Tot slot: Binnen Maassluis zijn de verschillen tussen arm en rijk zichtbaar. Mensen die het goed hebben en mensen die bij de Voedselbank moeten aankloppen. Het in de hand houden van inkomensverschillen is een taak van de rijksoverheid. Wij zijn er binnen het sociaal domein van overtuigd dat er hard wordt gewerkt om Maassluis de status van sociale en rechtvaardige stad te laten behouden, maar willen in dit verband toch aandacht voor de inkomensverschillen. Ook vragen wij blijvende aandacht voor mensen in Maassluis die eenzaam zijn.


 

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt