MAASSLUIS | In navolging van diverse andere politieke partijen en particuliere groeperingen heeft ook de ChristenUnie een zienswijze ingediend. Fractieleider John Dolstra meldt dat zijn partij ook inspraak wenst en dat deze zienswijze de weg openhoudt voor hem als vertegenwoordiger namens vele belanghebbenden.

Onderstaand de integrale tekst van die zienswijze.

Aan het Ministerie van Economische zaken en klimaat
Inspraakpunt Winningsplan Monster
Postbus 248
2250 AE Voorschoten.

Maassluis 1 augustus 2018

Zienswijze Winningsplan Gaag-Monster.

Geachte heer/ mevrouw,

De fractie van de ChristenUnie Maassluis wil met deze zienswijze haar zorgen uitspreken over uw voorgenomen aanvraag Instemming Winningsplan Gaag-Monster. Hoewel geografische gezien de gasvoorkomens voor het grootste deel liggen in de aansluitende gemeenten Midden Delfland en het Westland krijgt ook Maassluis hiermee te maken.

De NAM heeft aangegeven dat zij het laatste gas in het Westland naar boven wil halen door fracking, een omstreden methode waarbij het risico bestaat op aardbevingen bodemdaling en vervuiling van het grondwater. Wij verzoeken u er voor te zorgen dat er garanties komen voor de woningen in de daarvoor in aanmerking komende wijken in Maassluis om eventuele schade door grondverzakkingen te kunnen verhalen op de NAM en het Rijk. De natuurlijke inklinking is nu al 2 centimeter per jaar en dat zal als gevolg van uw plannen tot gaswinning alleen maar meer kunnen worden.

Ook willen wij dat er voldoende garanties worden ingebouwd die ervoor zorgen dat het grondwater niet vervuild. Daarbij willen wij u erop wijzen dat het gebied waar u winplannen heeft tot een van de dichtstbevolkte gebieden behoort. Het Westland met zijn vele kwetsbare kassen (die nu al kans lopen op beschadiging en persoonlijk letsel van mensen die daarin werken) behoort tot een van de belangrijke economische gebieden van Nederland. Ook schoon grondwater is van levensbelang voor dit tuinbouwgebied.

Volgens de adviesbrief van 5 april jl. van de gemeente Maassluis is er door de gemeente Maassluis alleen gevraagd om voorwaarden betreffende de bodemdaling. Maar ook de droogte-gevoelige dijken in dit gebied lopen risico op scheurvorming en verzakking. In dit verband willen wij u verzoeken om ook rekening te houden met de risico’s voor de dijken en daarvoor garanties in te bouwen. Mede met het oog op de stijgende zeespiegel in relatie met bodemdaling door gaswinning inklinkend veen en gevolgen door de aanleg van de Blankenburgtunnel.

In de brief van Rijkswaterstaat aan de Minister staat dat het kustfundament aangeeft dat bodemdaling zal leiden tot een tekort aan zandvolume dat nodig is om de kustveiligheid te kunnen handhaven. Wij verzoeken u de effecten van extra bodemdaling in relatie met de veiligheid van het kustfundament nader uit te werken en de resultaten daarvan te delen met Rijkswaterstraat.

Op 22 augustus 2017 heeft onze fractie vragen gesteld over de gaswinning Gaaglocatie en andere locaties. Toen is naar aanleiding van de vraag van het Staatstoezicht over onrechtmatige overproductie ( Maasdijk 317% ) als antwoord gekomen dat de productie is stilgelegd. Hoe moeten wij nu dit winningsplan zien het gaat toch over dezelfde locatie?

Op dit moment zijn er veel onduidelijkheden ik noem dan de volgende punten:

De NAM heeft eind 2017 beloofd om een seismisch risicobeheerplan op te stellen. Wat is daarvan nu de stand van zaken?

Ook is er een advies om de detectie activiteit voor bevingen te verbeteren. Kunt u aangeven wat daarvan nu de stand van zaken is?

Ook vinden Rijkswaterstaat en de Provincie dat er nog teveel onduidelijkheden zijn over de te winnen hoeveelheid gas en de gevolgen voor het milieu en de veiligheid van de bewoners in dat gebied. Er zijn op dit moment onvoldoende maatregelen genomen om de schade aan gebouwen, kassen en woningen te registreren en om de kustveiligheid te garanderen.

De ChristenUnie is van mening dat de veiligheid en de gezondheid van burgers zwaarder dient te wegen dan alleen financiële belangen en wij u daarom verzoeken om tot een andere afweging te komen en niet over te gaan tot verdere gaswinning in dit gebied.

Hoogachtend,

Namens de fractie van de ChristenUnie Maassluis,

J.J.M. Dolstra


 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

3 Reacties

 1. Hans van der Burg
  4 augustus 2018 at 12:22

  Wat ik vooral zorgelijk vind, is de gelatenheid van het College van B&W Maassluis inzake het voorgestelde winningsplan. Alleen een belanghebbende die op het ontwerpbesluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen
  het besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Maassluis laat hier dus de boel de boel ondanks de hoeveelheid aan vragen en zorgen uitgesproken door met name de provincie Zuid-Holland maar ook andere betrokkenen.Advies uitbrengen is dus duidelijk iets anders dan een zienswijze indienen.

  • 4 augustus 2018 at 12:50

   Wat heeft de VSP inmiddels eraan gedaan?

  • Hans van der Burg
   4 augustus 2018 at 13:12

   Eerder gegeven reactie op persoonlijke titel.