© www.maassluis.nu - Verkeersafwikkeling A20

De fractie van het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de verkeersafwikkeling van de aansluitingen 6 en 7 op de A20. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1. In hoeverre bent u bekend met de raadsinformatiebrief van 27 januari 2015 en het bijbehorende rapport “Verkeersafwikkeling aansluitingen 6 en 7 A20”, dat het college van Midden-Delfland aan de gemeenteraad van Midden-Delfland heeft verstrekt?
Wij zijn bekend met de rapportage. De rapportage is een ambtelijk gezamenlijk voorbereid product van Maassluis en Midden-Delfland, als onderdeel van een traject om te komen tot oplossingen voor de verkeerssituatie in Midden-Delfland. De rapportage is gericht op de verwachte verkeerssituatie in de toekomst (2025). Echter, wij zijn ons ervan bewust dat reeds in de huidige situatie er sprake is van een verkeersprobleem. Wij hebben kennis genomen van de raadsinformatiebrief die het college van Midden-Delfland hierover aan de raad heeft gestuurd.

2. In het onderzoek zijn de ontwikkelingen van de Dijkpolder, de nieuwe A4 en de Blankenburgtunnel meegenomen. In hoeverre komen de uitkomsten uit dit onderzoek overeen met de onderzoeken die voor Maassluis zijn uitgevoerd?
In de Wegenstructuurvisie Maassluis 2010-2025, is de Blankenburgtunnel niet meegenomen omdat hierover destijds nog geen besluit was genomen. De A4 maakt wel onderdeel uit van het toekomstmodel in de Wegenstructuurvisie Maassluis, evenals de Dijkpolder. In de nu uitgevoerde studie is het model van Maassluis zo goed mogelijk gecombineerd met dat van Midden-Delfland/Westland. Er is daarbij gebruik gemaakt van een ander model. De cijfers voor Maassluis komen daarbij voldoende overeen met de cijfers zoals deze in de Wegenstructuurvisie naar voren komen, om als basis te dienen voor het ingezette traject met Midden-Delfland.

3. In de netwerkanalyse [in de informatiebrief van het college van Midden-Delfland] wordt gesproken over een beperkte toename van verkeer op de Maassluiseweg, die overgaat in de Rozenlaan in Maassluis, maar conclusie is dat de praktijk zal uitwijzen dat deze toename groter zal zijn. In hoeverre deelt u deze conclusie?
Het college van Midden-Delfland maakt zich ernstige zorgen over de verkeerssituatie en heeft die zorg willen benadrukken met deze conclusie. Wij delen deze zorgen. De te onderzoeken oplossingen voor deze verkeerssituatie zullen de gezamenlijke zorgen moeten wegnemen.

4. Welke consequenties heeft deze conclusie voor de Rozenlaan en de verdere verkeersprognoses?
In de Wegenstructuurvisie voorzien wij geen consequenties voor de Rozenlaan. Het onderzoeksrapport ondersteunt dit. Wij delen wel de zorgen van het college van Midden-Delfland over de verkeerssituatie op de route Maassluiseweg – Oude Veiling. De verdere consequenties zullen we moeten onderzoeken.

5. Als mogelijke oplossingen worden 2 oplossingen genoemd die voor Maassluis van belang zijn:
– een extra aansluiting op de A20 nabij de Dijkpolder;
– maatregelen in Maassluis om de verkeersvraag via alternatieve routes naar de bestaande afritten te leiden.
Welke consequenties hebben de beide genoemde oplossingen voor Maassluis?
Er staan zeven oplossingen genoemd en die hebben allen consequenties voor Maassluis. We zullen dat moeten bekijken en de consequenties in beeld brengen. We begrijpen dat Midden-Delfland zich zorgen maakt. Daarom is het initiatief genomen om de problematiek gezamenlijk op te pakken. In haar informatiebrief geeft het college van Midden-Delfland aan dat zij dit willen oppakken in een participatietraject. Gezamenlijk willen we partners betrekken om oplossingen verder uit te werken.

6. We nemen aan dat u in gesprek bent of in ieder geval gaat over deze kwestie; welke insteek gaat u kiezen?
Wij zijn zowel over de huidige als over de toekomstige verkeersproblematiek van de gemeente Midden-Delfland volop in gesprek met de gemeente Midden-Delfland. Wij zijn van mening dat de problematiek alleen met meerdere betrokken partijen kan worden opgelost. Daarom is onze gezamenlijke insteek om meerdere partners bij deze problematiek te betrekken.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt