© Google Earth - Prinsekade

De fractie van de PvdA had onlangs schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de bestrating van de Prinsekade. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1. De bewoners aan de Prinsekade hebben meerdere keren de gemeente gevraagd de onveilige situatie van de kade te herstellen. Waarom is dat nog steeds niet gedaan.
Door tijdsdruk vanwege andere projecten is het voorbereiden van de herstelwerkzaamheden tijdelijk opgeschoven. Wel zijn tussentijds herstelwerkzaamheden aan de bestrating uitgevoerd.

2. Er is enkele jaren geleden nog onderzoek gedaan naar kademuren in het centrum. Daarop zijn vernieuwingen uitgevoerd aan de Goudsteen, en de muren van de Zuidvliet. Is de Prinsekade toen niet ook geïnspecteerd? Zo ja, wat was daarvan de uitkomst en de planning van aanpak? Zo nee, waarom niet?
De kademuren van de Prinsekade zijn gelijktijdig met de overige kademuren in de binnenstad geïnspecteerd. De uitkomst was dat het herstel van de kademuur Prinsekade een lagere prioriteit genoot dan elders en dat volstaan kon worden met het afbakenen van slechte plekken door een buis/paal constructie. Ook een recentelijk uitgevoerde inspectie gaf geen aanleiding tot het versneld uitvoeren van maatregelen.

3. Wanneer wordt de Prinsekade nu wel gerepareerd?
De voorbereidingen zijn afgerond en het bestek kan naar de aannemer. Verwacht wordt dat medio januari 2015 (ijs – wederdienend) het werk wordt opgestart.

4. Wanneer gaat u de gemelde klachten van de bestrating (o.a. n.a.v. wortels) aan de Groen van Prinstererkade en Prinsekade aanpakken?
De planning is om na het herstel van de kademuren de Prinsekade en Groen van Prinsterkade te herstraten.

5. Waarom zijn de kades op dit schiereiland uitgesloten van de vervanging van de lantarenpalen? Nu kijken bewoners aan de Prinsekade uit op lelijke moderne lantarenpalen terwijl aan de overkant van het water, aan de verlengde Noordvliet wel de historische, mooiere lantarenpalen zijn geplaatst. Waarom is die keuze gemaakt en welke mogelijkheden ziet u om dit schiereiland ook van de lantarenpalen voor de historische binnenstad te voorzien?
In het kader van de vernieuwing binnenstad zijn duidelijke werkgrenzen afgesproken waarop een budget is vastgesteld. De Prinsekade en Groen van Prinsterkade vielen buiten het werkgebied en is de openbare verlichting op het schiereiland nog niet aan vervanging toe. De lichtmasten hebben een levensduur van 40 jaar en staan er pas 14 jaar. Vervroegd vervangen zou financieel onverantwoord zijn. Op de verlengde Noordvliet zijn de lichtmasten wel vervangen. Daar had de openbare verlichting het einde van de levensduur bereikt en was het een verantwoorde keuze om tot vervanging over te gaan.

6. Al jaren is bekend dat het riool in het achterpad van dit schiereiland zwak is. Wanneer wordt de riolering nu vervangen en welke maatregelen worden daarbij getroffen om de overlast voor bewoners te beperken?
Het vervangen van de riolering in het achterpad van de Groen van Prinsterkade en Prinsekade is in voorbereiding. Gezien de complexiteit en de impact van deze rioolvervanging is een gedegen voorbereiding noodzakelijk. Verwacht wordt dat in de loop van 2015 hier meer over bekend is. Pas dan kan ook een inschatting gemaakt worden aangaande te verwachtte overlast.

7. Bewoners hebben ook geklaagd over de oliebollenkraam die er – overigens al jaren- zowel in september tot de Furieade als in november en december wordt geplaatst op de parkeerplaats langs de PC Hooftlaan / Groen van Prinstererkade. De kraam van september was zeer groot en nam veel plaatsen in, waarmee de parkeerdruk in de toch al drukke wijk toeneemt. De huidige kraam is kleiner, maar wordt vaak naar Oud en Nieuw toe steeds groter met caravans etc erbij. Sommige bewoners hebben bezwaar gemaakt. Wat is daarmee gedaan? Waarom wordt de oliebollenkraam niet op het grote parkeerterrein op het terrein van de gesloopte RK kerk gezet?
In het gemeentelijk vent- en standplaatsenbeleid zijn 12 locaties aangewezen voor de vaste standplaatsen in de gemeente. Het parkeerterrein aan de Groen van Prinstererkade is daar een van. Gedurende het hele jaar mag op maximaal 3 parkeerplaatsen standplaats worden ingenomen.  Het beleid is in 2009 vastgesteld en de standplaatslocaties zijn in overleg met de hulpdiensten tot stand gekomen, waarna bewoners, organisatoren, belanghebbenden hun mening konden geven over de locaties. De twaalf locaties zijn dan ook op grond van een weloverwogen besluit met brede instemming benoemd. Het is de bedoeling dat het gemeentelijk vent- en standplaatsenbeleid in 2015 wordt gewijzigd. Conform de procedure wordt het concept vent- en standplaatsenbeleid ter inzage gelegd waarop bewoners, bedrijven, standplaatshouders en andere belanghebbenden hun mening kunnen geven.

Er zijn op 26 augustus 2014 twee vergunningen verleend voor het innemen van een standplaats van 12 september 2014 t/m 11 oktober 2014 en van 1 november 2014 t/m 31 december 2014. De standplaats wordt van 12 september 2014 t/m 11 oktober 2014 ingenomen met een grotere verkoopwagen dan voorgaande jaren. Wij hebben hiervoor toestemming geven omdat de aanwezige elektriciteitskast is verwijderd en de oliebollenkraam daardoor kan opschuiven. Het aantal in te nemen parkeerplaatsen blijft hierdoor gelijk aan vorig jaar en het zicht verslechtert niet voor het verkeer dat vanuit de Prinsekade komt.

Voor de periode 1 november 2014 t/m 31 december 2014 is vergunning verleend voor het plaatsen van een oliebollenkraam, niet voor het plaatsen van een caravan en een container. Er kan nog vergunning worden aangevraagd voor het plaatsen van een container en een ontheffing voor het plaatsen van en overnachten in een caravan. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening kan het college vergunning c.q. ontheffing verlenen.

Het parkeerterrein aan de PC Hooftlaan kent geen standplaats in het kader van het door de gemeenteraad vastgestelde standplaatsenbeleid.

Het bezwaarschrift van de bewoners is door de  bezwaarschriftencommissie niet ontvankelijk verklaard.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. ton
    22 december 2014 at 14:16

    Ik zeg baklucht maar bedoel eigelijk gebakken lucht, als het over het beloven van opknappen van straatwerk gaat.
    Daar laat de gemeente nogal eens een stee(n)kje vallen.
    Je moet eens proberen om met een rolstoel vanaf het Sparrendal de Weverskade op te rijden. We spreken over een handmatig aangedreven rolstoel dus.