© www.maassluis.nu - Konings(hof)drama

Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen van de fractie van de PvdA over de ontslagen bij Koningshof beantwoord.

De antwoorden kunnen als volgt worden samengevat:

 • U hoort het wel in september als het bestuur van Theater Koningshof met een beleidsplan komt (vragen 1 en 2).
 • We hebben geen inzicht in hoe het bestuur van Theater Koningshof dit heeft aangepakt (vragen 4, 7).
 • Het is de verantwoordelijk van het bestuur van het Theater Koningshof (vragen 3, 5, 6, 8, 9)
 • In het antwoord op vraag 7 geeft het college aan dat het de financiële consequenties van eventuele personeelsorganisatorische maatregelen niet zal aanvaarden als subsidiabel.
 • In het antwoord op vraag 10 wordt gemeld dat het bestuur van Theater Koningshof mogelijkheden ziet om – naast andere zaken – ook door een andere invulling van de uit te voeren werkzaamheden tot een gunstiger exploitatie te komen zonder dat dit ten koste gaat van de bedrijfsvoering.

Hieronder volgen de vragen en de antwoorden zoals ze door het college zijn gegeven.

Vraag 1
Klopt het dat er nog geen beleidsplan is van het nieuwe bestuur? Zo nee, wanneer verwacht u dat en wanneer kunnen we dat bespreken in de raad?
Het bestuur heeft ons laten weten in september met een beleidsplan te komen. Wij hebben het bestuur van Theater Koningshof geadviseerd om u uit te nodigen voor een presentatie van zijn beleidsplan.

Vraag 2
In hoeverre strookt het ontbreken van een beleidsplan en het wel ontslaan van medewerkers bij het toegezegde  ‘nauwe betrokkenheid van de gemeenteraad’  bij het nieuwe beleid?
Zoals in vraag 1 is aangegeven hebben wij Theater Koningshof geadviseerd om u te informeren over haar beleidsplan. Dan zal ook verklaard kunnen worden waarom lopende het samenstellen van het beleidsplan reeds bedrijfsmatige beslissingen zijn genomen.

Vraag 3
Klopt het dat het bestuur ook niet of nauwelijks heeft gesproken met medewerkers van de Koningshof over de mogelijke verbeteringen of toekomstplannen voor Koningshof?
De wijze waarop het bestuur maatregelen voor de verbetering van de exploitatie van Koningshof intern voorbereidt is een zaak van het bestuur zelf.

Vraag 4
Klopt het dat er – de dag nadat het in de media is gebracht – van de 15 personeelsleden er 8 ontslag is aangezegd? Klopt het dat het ontslag is aangezegd in groepsgesprekken waarbij medewerkers ter plekke tussen hun collega’s te horen kregen dat ze worden ontslagen?
Het bestuur heeft ons desgevraagd laten weten dat aan drie medewerkers in vaste dienst ontslag is aangezegd en dat de nul-urencontracten van vijf andere medewerkers zijn beëindigd. Wij hebben geen inzicht in de wijze waarop de gesprekken hierover hebben plaatsgevonden.

Vraag 5
In hoeverre is deze overhaaste ontslaggolf een poging om de wet werk en zekerheid, die op 1 juli aanstaande ingaat en flexwerkers meer rechten geeft, te ontlopen?
Het personeelsbeleid van de Stichting Theater Koningshof is de verantwoordelijkheid van het bestuur. Zie ook ons antwoord bij vraag 2.

Vraag 6
Klopt het dat medewerkers is gezegd dat ze worden ontslagen en dat hun werk zal worden overgenomen door uitzendkrachten die de Koningshof niet kennen en waar weer een ander bedrijf weer extra aan verdient?
Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om ervoor te zorgen dat de uit te voeren werkzaamheden op de door hen gewenste wijze plaats vindt. Zoals in vraag 4 is geantwoord, hebben wij geen inzicht in de wijze waarop de gesprekken hierover hebben plaatsgevonden en de inhoud daarvan.

Vraag 7
Hoe hoog zijn de totale kosten van ontslagvergoedingen waar de medewerkers recht op hebben en is het hogere bedrag dat u bij de Kadernota vroeg voor Koningshof eigenlijk bedoeld om deze ontslagvergoedingen te betalen?
Over individuele afspraken tussen bestuur en werknemers hebben wij geen informatie. In de Kadernota 2016-2019 hebben wij opgenomen dat een eind 2014 gehouden externe doorlichting, gericht op bedrijfsvoering en –organisatie, heeft opgeleverd dat het redelijk en noodzakelijk is de subsidiëring voor de theaterfunctie te verhogen en daarbij ook rekening te houden met het kostenaspect voor de organisatie van de maatschappelijke verhuringen. Daarbij was geen sprake van een relatie met mogelijke ontslagen. In een bestuurlijk overleg op 3 juni jl. is meegedeeld dat het college financiële consequenties van eventuele personeelsorganisatorische maatregelen niet zal aanvaarden als subsidiabel.

Vraag 8
Hoe denkt het bestuur de bestaande openingstijden te handhaven of minimaal de bestaande huurders goed te bedienen met minder mankracht?
Wij achten dat een verantwoordelijkheid van het bestuur. Daarbij tekenen wij wel aan dat wij ervan uitgaan dat Theater Koningshof de in de subsidieovereenkomst vastgelegde afspraken nakomt.

Vraag 9
Was u vooraf op de hoogte van deze aanpak van het bestuur en van deze ontslagen? Zo ja, heeft u er mee ingestemd? Zo nee, waarom heeft het bestuur u niet geïnformeerd? Wat vindt u van deze werkwijze van het bestuur?
Het personeelsbeleid is een zaak van het bestuur. Maatregelen op dat gebied behoeven geen instemming van het college. In een bestuurlijk overleg op 3 juni  jl. heeft het bestuur van Koningshof laten weten dat op diverse fronten als onderhoud, personeelsbeleid en administratie verbeterslagen te maken zijn, welke ook de exploitatie ten goede kunnen komen. Vanzelfsprekend betreuren wij het dat mensen hun baan dreigen te verliezen als gevolg van de maatregelen die het bestuur meent te moeten nemen.

Vraag 10
Heeft u inmiddels met de medewerkers gesproken? Zo nee, bent u van plan dat te doen? Zo ja, wat heeft u de medewerkers gezegd over deze gang van zaken? Deelt u de mening van de PvdA fractie dat de medewerkers moet worden geadviseerd om contact op te nemen met de vakbond en/of rechtsbijstands-verzekering om ondersteuning te krijgen bij hun moeilijke arbeidsrechtelijke positie in deze ontslaggolf?
Op 26 juni heeft de wethouder van cultuur e.a. een gesprek gehad met een delegatie van medewerkers van Koningshof. Na dit gesprek heeft hij op 30 juni gesproken met de voorzitter van het bestuur van de Stichting Theater Koningshof. Daarin is aangegeven dat het bestuur mogelijkheden ziet om – naast andere zaken – ook door een andere invulling van de uit te voeren werkzaamheden tot een gunstiger exploitatie te komen zonder dat dit ten koste gaat van de bedrijfsvoering. In dat gesprek heeft de wethouder aangedrongen op een zorgvuldige uitvoering van de voorgenomen maatregelen.

 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

5 Reacties

 1. Hilde Jansen
  28 juli 2015 at 01:27

  Alleen wel raar dat wij niet weten wat de 10 punten zijn die het college meegegeven heeft aan het nieuwe bestuur. Ben daar best benieuwd naar. Het schijnt dat er een wethouder is die vroeg aan Dhr. Smit hoe het met de ontwikkelingen in de KH ging.
  Na antwoord te hebben gekregen zei deze wethouder. “Ik citeer Dhr. Smit” haal de bezem er maar flink door. Dit is mij echt in het verkeerde keelgat geschoten en ben echt pissed off. Ik zal ook zeker deze wethouder er over aanspreken die heeft mij toch echt wat uit te leggen.

 2. Hilde Jansen
  28 juli 2015 at 01:17

  Vooral dat laatste hopen wij en gaan we voor Aad Rieken.

 3. Aad Rieken
  26 juli 2015 at 03:55

  ”Er Woei Een Krachtige Wind”

  En na de storm in glas met water,
  dreven problemen naar veel later.

  Ze dronken een glas,deden ’n plas,
  en alles bleef zoals zoals het was.

 4. Aad Rieken
  25 juli 2015 at 22:52

  ”TIEN GEBODEN ZIJN BEANTWOORD”

 5. 25 juli 2015 at 14:54

  wij (personeel Theater Koningshof) hebben 26 juni precies verteld hoe de ontslagen hebben plaatsgevonden aan Dhr vd Houwen dus hij had daar wel inzicht in en moet nu niet komen met het antwoord dat ze daar geen inzicht in hadden.