MAASSLUIS |  De zogeheten intelligente lock down die is afgekondigd is zeer begrijpelijk maar heeft ook grote gevolgen. Zo ook voor kunst en cultuur. Hoewel er in de landelijke media wel aandacht is voor (het gebrek aan steun voor) kunst en cultuur, hebben de huidige – beperkte – steunmaatregelen van de landelijke overheid weinig tot geen betekenis voor de lokale cultuur.

Voor de CRM reden om in de afgelopen weken bij onze achterban in Maassluis te peilen wat de gevolgen zijn van de crisis, welke vragen en behoeften men heeft voor de toekomst.

De CRM vindt het belangrijk dat er in den breedte maar ook lokaal zorgvuldig met deze sector wordt omgegaan. Zowel qua professionele beoefening en consumptie als ook de amateurbeoefening. Het is belangrijk het lange termijnperspectief te blijven zien na de coronacrisis. Daarom adviseert de CRM de gemeente om de culturele sector in de komende jaren actief te helpen en te ondersteunen zodanig dat men de crisis en de periode hierna overeind blijft.

BRIEF

Bevindingen uit de lokale enquête:

  • Door alle respondenten wordt aangegeven dat vaste lasten (zoals huisvesting (huur/hypotheek)) en doorbetaling van professionals doorlopen maar dat diverse
    vormen van inkomsten weg zijn gevallen (geen optredens, geen baromzet, geen oud papier acties, minder verhuur van ruimtes e.d.). Voor veel respondenten betekent dit een serieuze financiële impact.
  • Bij de meeste reacties blijkt dat men enkele maanden kan overbruggen op basis van financiële reserves maar bij sommige leidt dit op korte termijn (maar zeker op langere termijn) tot problemen in de liquiditeit.
  • Daarnaast wordt door meerdere respondenten aangegeven dat men vreest voor ledenverlies, verlies van vrijwilligers of minder cursisten / klanten. Dat levert een risico op voor het (gezond) voortbestaan van deze organisaties / verenigingen.
  • Waar verenigingen vaak nog contributies als inkomstenbron hebben, zijn zelfstandige professionals aangewezen op het wel of niet kunnen optreden, cursussen kunnen geven e.d. Daar is de inkomstenderving serieus. Zelfstandige professionals zijn wel degenen die aanspraak (kunnen) maken op de landelijke overheidsregelingen (maar niet altijd doen).
  • Het zwaarst getroffen – in financiële zin – is Theater Koningshof. Daar is sprake van een serieus liquiditeitsprobleem waarover ook transparant naar de gemeente toe wordt gecommuniceerd. Het theater heeft hierover een uitgebreide brief gestuurd aan het College. Dit juist nu het theater gezond en positief draaide met stijgende aantallen bezoekers en stijgende inkomsten.
  • Er is in algemene zin veel behoefte aan duidelijkheid over protocollen en wanneer het wel/niet mogelijk is om op te starten.
  • De 1,5 meter regels leveren (structureel) voor meerdere culturele entiteiten een serieus probleem op (theater, musea, historische schepen, koren, muziekverenigingen) en veel respondenten geven dan ook aan behoefte te hebben aan opties voor het gebruik van grotere ruimtes waar men met meer afstand zou kunnen opereren.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu