© www.maassluis.nu - Marelplein

De fractie van de CU heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het onderzoek herinrichting Marelplein. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

Uw fractie van de ChristenUnie heeft naar aanleiding van de commissiebespreking op 10 maart jl. met de bewoners van de Marelstraat vragen gesteld op grond van de artikel 51 RvO ten aanzien van het Onderzoek herinrichting Marelplein. Onder elke vraag vindt u hier de beantwoording.

 • Hoe gaat u tegemoet komen aan de zorgen van bewoners aan het Marelplein over het verzakken of beschadigen van hun woningen en met welke garanties gaat u hen tegemoet komen?

Die zorgen zijn ons bekend. In de voorbereiding is door de DCMR (Milieudienst Rijnmond) onderzoek uitgevoerd naar geluid, trillingen en fijnstof. De aanbevelingen en aandachtspunten vanuit deze onderzoeken zijn meegenomen in het Voorlopig Ontwerp, dat naar de bewoners is gecommuniceerd. De aanbevelingen zullen verder uitgewerkt worden in het concept-definitief ontwerp, dat we ook weer gaan communiceren met de bewoners.

 • Bent u het met ons eens dat eerst een onderzoek moet worden gedaan naar de toename van trillingen en fijn stof alvorens uw plannen verder worden ontwikkeld?

In de voorbereiding is door de DCMR onderzoek uitgevoerd naar geluid, trillingen en fijnstof. De aanbevelingen en aandachtspunten vanuit deze onderzoeken zijn meegenomen in het Voorlopig Ontwerp. Volledigheidshalve sturen wij dit rapport als bijlage mee. 

Marelplein nieuw

Nieuwe situatie Marelstraat – klik op tekening voor grotere weergave, Bron: genoemd rapport van de DCMR.

 • Uit het DCMR-rapport volgt dat bij uitvoering van het plan sprake is van een toename van geluidsoverlast . Welke toename van geluidsoverlast voor omwonenden vindt u nog acceptabel?

Het DCMR-rapport geeft aan dat de geluidbelasting in de Goudsteen, Lange Boonestraat en de Nieuwe Schoolstraat, Nieuwe Kerkstraat, Noordvliet en de Wagenstraat zal toenemen als er verder geen maatregelen worden genomen of plannen uitgevoerd. Dit wordt ‘de autonome toename’ genoemd.

Voor de Marelstraat en de Korte Boonestraat is een autonome toename van meer dan 3 dB berekend in het rapport. Geluidbeperkende maatregelen moeten en zijn dus hier onderzocht:  specifiek met het doorrekenen van het effect van stille klinkers op de Marelstraat en de Korte Boonestraat. De resultaten van de berekeningen zijn gunstig.

Op 24 december 2014 bent u met de raadsinformatiebrief (ADV-14-02950) over het voorlopig ontwerp geïnformeerd. Daarin staat het precies zo geformuleerd: “ Indien de gecumuleerde geluidsbelasting in ogenschouw wordt genomen is er, door de aanleg van stille klinkers op de Marelstraat en de Korte Boonestraat, in de toekomst per saldo sprake van een lichte verbetering van de geluidsituatie rondom het Marelplein.” Voor de volledigheid willen wij u er op wijzen dat de geluidsituatie op deze locatie benoemd wordt in het geluidactieplan dat dit jaar wordt opgesteld. 

 • Wat is uw eerste reactie op het door de bewonerscommissie van het Marelplein ingediende alternatieve plan en op welke wijze neemt u dit mee in de definitieve planontwikkeling?

We hebben expliciet gevraagd om reacties en inbreng van bewoners en betrokkenen op het voorlopig ontwerp. Het is dus positief dat bewoners hebben gereageerd. Alle reacties en inbreng die we hebben gekregen worden meegenomen in de uitwerking naar het concept-definitief ontwerp. 

 • In de raadsinformatiebrief van 11 januari 2013 valt te lezen dat vooruitlopend op een mogelijke verplaatsing van de markt het project ‘De markt van morgen’ zal worden uitgevoerd. Wat heeft dit project opgeleverd en in hoeverre zijn de resultaten van invloed geweest op de locatiekeuze?

Het traject ‘de Markt van Morgen’ is opgepakt door de Marktcommissie. Tijdens de vergadering van de Marktcommissie op 23 juni 2013 is, in goed overleg tussen de gemeente en de marktkooplieden, dit traject afgeblazen wegens te weinig draagvlak en het ontbreken van ondersteuning vanuit de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel (CVAH). 

 • In hoeverre en op basis waarvan heeft u vastgesteld dat het Marelplein de meest logische plek is voor de weekmarkt?

Naast de huidige locatie kent de binnenstad nog drie open locaties. De voormalige RK-kerklocatie, de Markt en het Marelplein. Zowel de huidige locatie als de RK-kerklocatie zijn met het vaststellen van de “Mantelovereenkomst Vlietlocatie e.o. en Sluispolder-West” bestemd voor woningbouw. In de begroting van 2014 is het verplaatsen van de weekmarkt als KPI (Key Performance Indicator) opgenomen. 

 • Bent u het met ons eens dat als rondom het eventueel te situeren marktplein een busbaan en een baan voor auto’s komt dit zal leiden tot zeer gevaarlijke verkeerssituaties voor ouders die samen met kleine kinderen de markt bezoeken?

Er is geen sprake van een busbaan in het voorlopig ontwerp. De Marelstraat en Lange Bonenstraat zijn normale doorgaande straten. Verkeersveiligheid is juist een uitgangspunt bij de ontwerpen voor de herinrichting. 

 • Bent u het met ons eens dat vanuit de marketing gedachte het Marelplein geen goede plek is voor het houden van de weekmarkt en deze plek buiten de natuurlijke traffic en kooproute valt?

Het Marelplein is een goede entree van de Binnenstad. De markt komt hier op een zichtlocatie te liggen en vormt op deze plek juist een logische kooproute. Door het verleggen van de rijbaan is de markt hier vanuit de binnenstad te bereiken, zonder dat een doorgaande weg overgestoken hoeft te worden.

 • In de raadsinformatiebrief van 11 januari 2013 schreef u dat de marktkooplieden een verplaatsing van de markt naar het Marelplein van de hand hebben gewezen vanwege de verkeersonveilige situatie. Uit recente reacties van marktkooplieden volgt geen eenduidig beeld, maar in het AD-Waterweg van vrijdag 13 maart staat dat u hen tegemoet wilt komen met die plek. In hoeverre zien de marktkooplieden het Marelplein volgens u als een geschikte marktlocatie en hoe heeft u dat vastgesteld?

Met de marktkooplieden en marktcommissie is hierover vele keren vanaf begin 2013 overlegd.  Daaruit is algemeen enthousiasme naar voren gekomen voor deze locatie. Juist door het verleggen van de weg is de markt goed en verkeersveilig te bereiken. 

 • Als ChristenUnie zouden we graag zien dat een vergelijkende analyse uitgevoerd wordt voor mogelijke alternatieve locaties voor de markt, waarbij wordt ingegaan op aspecten als kosten, impact voor de omwonenden, impact op verkeersafwikkeling, risico’s, waardering door de marktondernemers, etc.). Bent u bereid om hieraan uitvoering te geven?

Zoals hier eerder al is aangegeven kent Maassluis naast de huidige locatie in of bij de binnenstad nog drie open locaties. De voormalige RK-kerklocatie, de Markt en het Marelplein. Zowel de huidige locatie als de RK-kerklocatie zijn met het vaststellen van de “Mantelovereenkomst Vlietlocatie e.o. en Sluispolder-West” bestemd voor woningbouw. De Markt is voor de huidige weekmarkt te klein, waardoor alleen het Marelplein overblijft als mogelijke alternatieve locatie.

 • Als ChristenUnie zijn wij van mening dat de locatie van de voormalige RK Kerk een goede mogelijkheid zou kunnen zijn voor de weekmarkt. Deelt u ons standpunt en bent u bereid deze locatie te betrekken bij de hiervoor gevraagde vergelijkende analyse?

De raad heeft bij motie verzocht om alternatieve invullingen, anders dan wat er in de Mantelovereenkomst is vastgesteld, voor de voormalige RK-kerklocatie te onderzoeken. Een marktinvulling is niet gevraagd met deze motie. Zoals de raad op 20 januari 2015 is toegelicht, maakt invulling van de voormalige RK-kerklocatie met een weekmarktfunctie geen onderdeel uit van het verrichte onderzoek.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Aad Rieken
  4 mei 2015 at 08:42

  Helemaal mee eens Yvonne,de weinige parkeerplaatsen (op Vrijdag) die straks nog schaarser worden in het stadshart niet laten innemen door marktkooplieden die daarmee op de plaats staan van de consument.Mijn idee verdeel de marktkramen over het gehele stadshart (centrum) van Jokweg/Bloemhof tot en met Noordvliet/Goudsteen,dan krijgt eenieder zijn (voor)deel.

 2. Yvonne van Namen
  1 mei 2015 at 19:13

  Vraag: ik lees niks over parkeren op vrijdag…het is nu al super druk. Door de Jumbo, orthodontist, apotheek, kunstgebitten winkel en de mensen die in het centrum werken. En wat als er een bruiloft of begrafenis is in de Imanuelkerk?? Mensen uit de marelstraat parkeren vaak al op de Scheerderij, straks staan ze bij de weverskade.