© www.maassluis.nu - Bouwplan Noorddijk-Geerkade

Het college van B&W heeft de vragen van de fractie van de Christen Unie als volgt beantwoord.

Vraag 1
Kunt u aangeven waarom het college niet, zoals bij het debat was toegezegd, eerst met alle omwonenden om tafel is gaan zitten? Hoe kijkt u er als college tegenaan dat hiermee een belangrijk punt is gemist. En had u niet beter zelf eerst met omwonenden moeten praten vanuit de mogelijkheden die de nieuwe omgevingswet biedt. Het gaat dan niet alleen om de inrichting van de ruimte moor ook over de parkeerproblematiek. Dus niet met een Leijten concept komen waar zij zich over uit kunnen spreken, maar eerst vragen wat de omwonenden belangrijk vinden?

Antwoord
Kort na het raadsdebat van 25 november 2014 hebben wij een aantal individuele gesprekken gevoerd met omwonenden over het bouwplan. De uitkomsten van deze gesprekken zijn vervolgens gedeeld in een overleg met Leyten, waarbij Leyten is verzocht om met deze omwonenden in overleg te gaan. Hierbij moet in acht worden genomen dat deze gesprekken zijn gevoerd binnen de context van het raadsbesluit uit 2011, waarin onder meer is besloten dat het bouwplan moet passen binnen de kaders van het bestemmingsplan en de geldende parkeernormen.

Vraag 2
Bent u het met ons eens dat het gesprek tussen Leijten en enkele omwonenden (waarin zonder vooroverleg een oud plan werd gepresenteerd) geen bijdrage zal leveren om er uiteindelijk met elkaar uit te komen?

Antwoord
In het overleg, georganiseerd door Leyten, is geen oud plan gepresenteerd. Het betreft een plan in de lijn van het oorspronkelijke plan waar de gemeenteraad unaniem mee heeft ingestemd. Daarbij zijn de uitspraak van de rechter, het nieuwe bestemmingsplan Binnenstad en de gesprekken met omwonenden betrokken.

Vraag 3
Waarom zijn niet alle omwonenden benaderd en is bijvoorbeeld de heer S. D. niet uitgenodigd terwijI hij wel procespartij is?

Antwoord
Het is niet gebruikelijk en niet onze gewoonte om contact te onderhouden met personen waarvan het bezwaar nog onder de rechter is (in dit geval in hoger beroep). In 2012 is samenhangend met het vorige bouwplan een informatieavond voor de omgeving geweest. Ook over het nieuwe plan zal de omgeving worden geïnformeerd, de wijze waarop dat zal worden uitgevoerd is nog uit te werken.

Vraag 4
De rechtbank heeft geoordeeld dat 5 bouwlagen er een teveel is. Ook al zou 5 bouwlagen, zeer tegen de wil van omwonenden , passen binnen de mogelijkheden van het nieuwe bestemmingsplan, dan is nog de vraag of die grens moet worden opgezocht. Moet het uitgangspunt bij deze kwestie niet juist de morele verplichting naar de bewoners zijn waarbij bescheidenheid vanuit het college de leidende factor moet zijn? De omwonenden hebben de gemeente Maassluis immers behoed voor een illegaal bouwwerk.

Antwoord
De rechtbank heeft geoordeeld dat de onderbouwing met betrekking tot het aantal bouwlagen onvoldoende is, er is niet gesteld dat dit binnen het bestemmingsplan niet mogelijk is. Een goede onderbouwing is een vereiste bij verdere planvorming en vergunningverlening.

Vraag 5
Hebt u zich, voordat u Leijten weer de regie liet voeren, wel gerealiseerd dat op onderdelen nog zaken zijn voorgelegd aan de rechter (zoals een verkeersdeskundig rapport) en hierover nog geen uitspraak is gedaan?

Antwoord
Wij zijn ons er van bewust dat er nog een tweetal zaken in hoger beroep onder de rechter zijn, dit is ook tijdens het raadsdebat van 25 november 2014 ter sprake is gekomen. 

Vraag 6
Hoe kijkt u aan tegen weer een nieuwe rechtszaak zoals genoemd in de het AD Waterweg van donderdag 30 april jl.

Antwoord
Voor zover wij kunnen nagaan is er geen nieuwe rechtszaak tegen de gemeente met betrekking tot dit onderwerp aangespannen. Over eventuele toekomstige zaken gaan wij niet speculeren. 

Vraag 7
Kunt u zich voorstellen dat omwonenden zich nog steeds druk maken om de vrees voor toenemende parkeerdruk, aantasting van de woon- en leefomgeving, de verkeersveiligheid, planschade door de bouwwerkzaamheden, het niet handhaven van de bebouwingslijn en licht en lucht. Graag uw standpunt.

Antwoord
Alle wettelijk vereiste zaken dienen te zijn verwerkt, danwel te zijn onderbouwd bij een komende vergunningaanvraag. Hierbij wordt de uitspraak van de rechter nadrukkelijk betrokken.

Vraag 8
Bent u het met ons eens dat gezien het politiek en maatschappelijk inmiddels zeer gevoelig dossier Noorddijk-Geerkade, eerst zaken die nog onder de rechter zijn moeten worden afgewacht? En hoe kijkt u aan tegen de vooringenomenheid zoals de omwonenden dit omschrijven?

Antwoord 8
Wij zijn voornemens om op een verantwoorde wijze zoals tijdens het raadsdebat is besproken verder te gaan met het proces om te komen tot een hoogwaardig nieuw bouwplan voor de locatie Noorddijk-Geerkade.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. 13 juni 2015 at 16:50

    Grappige woordcombinatie bij antwoord 4. “Onderbouwing met betrekking tot het aantal bouwlagen” . Je zo bijna denken dat het over een fundament gaat.