MAASSLUIS | De fractie van de PvdA stelt vragen aan B&W over de energieprijzen die de pan uitrijzen! En vooral de inwoners met de lage en midden inkomens komen enorm in te knel te zitten door de enorme stijging van vooral de gasprijzen. Met name de inwoners met een flexibel contract worden nu al geconfronteerd met enorme prijsstijgingen, anderen krijgen bij aflopen van de contracttermijn daarmee te maken. Tijdens de wijkbezoeken spreken PvdA raadsleden veel inwoners die zich daarover grote zorgen maken. Ze vragen zich af of ze wel de rekeningen kunnen blijven betalen.

Een terechte zorg, want gemiddelde energieprijzen stijgen met 1700 euro per jaar per huishoudens, zo geeft het CBS aan!

In de gemeenteraad hebben we hier meerdere keren aandacht voor gevraagd, onder andere in het actualiteitenhalfuur en met de motie ‘duurzaamheid voor iedereen’.

Het kabinet heeft besloten 400 euro per huishouden korting te geven op de energiebelasting en via de gemeenten 200 euro per huishouden beschikbaar te stellen voor gezinnen met een laag inkomen. Beide bedragen zijn al in december door het kabinet toegezegd, maar navraag leert ons dat er nog niets bekend is over hoe dat geld bij de inwoners terecht moet komen omdat het kabinet nog niets heeft geregeld voor de gemeenten hoe die 200 euro bij de juiste mensen te krijgen.

Het is duidelijk dat voor veel mensen de nood hoog is. Daarbij is het van groot belang dat er een heldere communicatie is vanuit de overheid over de compensatieregelingen. We roepen het college van harte op – bij het uitblijven van duidelijke rijksoverheid- om zo snel mogelijk deze duidelijkheid te verschaffen. Mensen hebben namelijk nu een te hoge rekening en die mensen verdienen op korte termijn duidelijkheid en de beloofde compensatie.

Uiteindelijk is 600 euro tegemoetkoming op 1700 euro extra kosten natuurlijk nog steeds onvoldoende voor inwoners die een laag of middeninkomen hebben: op termijn kunnen inwoners in de schulden komen met nog veel grotere problemen ten gevolg. Op langere termijn zijn energiebesparende maatregelen de beste aanpak: dan blijven woningen voor veel minder kosten en schade voor het milieu warm. In Maassluis is de duurzaamheidslening in het leven geroepen om

Daarom stellen we u de volgende artikel 51 vragen:

1. De Rijksoverheid heeft aangeven een algemene compensatie vrij te maken van 400 euro voor alle huishoudens. Daarnaast zou er een extra vergoeding zijn voor de laagste inkomens van 200 euro. Over die vergoedingen is verder nog erg weinig bekend: hoe, wat, wanneer? Is de gemeente al op de hoogte gesteld over de uitvoering van de compensatie? Wanneer verwacht u die 200 euro te kunnen verstrekken?

2. Op welke termijn verwacht het college de gelden vanuit het Rijk te ontvangen zodat deze bij de inwoners van Maassluis die het hard nodig hebben terecht komt?

3. Bij de TOZO middelen heeft u met succes Stroomopwaarts de verstrekkingen laten doen. Wij nemen aan dat u dat ook voor het uitbetalen van de compensatieregeling doet wanneer deze vanuit het Rijk komt. Zo nee, waarom niet?

4. Mocht de duidelijkheid en de middelen voor de compensatie niet voor half april komen, bent u dan bereid om vooruitlopend daarop die 200 euro voor de minima alvast ter beschikking te stellen?

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek