MAASSLUIS | De PvdA Maassluis gaat al 15 jaar op wijkbezoek om daar van de bewoners te horen hoe zij hun wijk ervaren en vragen daarbij zowel om positieve punten als om punten waarvan zij aangeven dat deze aandacht verdienen. Tijdens onze wijkbezoeken in zowel rondom de Jacob Catstraat als de Burgemeesterswijk kwam het punt van afval naar voren. Bewoners van nieuwe laagbouwwoningen geven aan geen eigen mini container voor GFT te hebben, waardoor het GFT afval verderop in de straat in te kleine gemeenschappelijke containers moet worden gedeponeerd en ook het gebruik van de ondergrondse containers ook door mensen van buiten de wijk of door bedrijfsbusjes was een punt van aandacht.

Daarmee maakt de gemeente de drempel om afval te scheiden aan de bron hoger. Doordat het inwoners moeilijker wordt gemaakt verdwijnt onnodig veel GFT afval in het restafval. Daardoor worden er belangrijke kansen gemist voor het recyclen van afval. Daarnaast zijn de kosten van het restafval onnodig hoog omdat er veel onnodig gewicht naar de afvalverbranding wordt gebracht. Ook vinden er door de GFT containers in de straat regelmatig afvaldumpingen van restafval plaats daarin. Wij hebben deze zaak verschillende malen aan de kaak gesteld. Omdat dat niet tot verbetering heeft  geleid hebben we op 2 november 2021 de motie “Afvalscheiding bij oplevering nieuwe woningen” ingediend. In deze aangenomen motie is het college verzocht om “om per direct de afspraken uit het verleden te honoreren en zorg te dragen dat bij alle nieuwe laagbouwhuizen bij de  overhandiging van de sleutel minicontainers aanwezig zijn in de tuin”.

 

Gelet op de hoge afvalkosten, de behoefte aan verduurzaming en afvalscheiding en deze signalen stellen we u de volgende vragen:

1. Hoe kan het zijn dat u, ondanks een toezegging uit 2016 dat we in Maassluis bij laagbouwwoningen met tuin aparte groene GFT mini containers zouden gebruiken, dit toch niet is uitgevoerd?

2. Op welke manier gaat u ervoor zorgen dat dit alsnog gaat gebeuren?

3. Kunt u ons overzicht geven van de laagbouw woningen die sinds 2016 zijn opgeleverd en of daar inderdaad GFT minicontainers aanwezig waren in de tuin? Indien dit niet het geval is kunt u ons aangeven waarom dat niet is gebeurd?

4. Weet u dat er regelmatig afval vanuit auto’s en bedrijfsbusjes wordt gedumpt (vaak door de container open te maken in en soms naast de ondergrondse containers en zo ja welke stappen heeft u hiertegen ondernomen om ervoor te zorgen dat bedrijfsafval op de juiste manier wordt ingeleverd?

5. Wat heeft u ondernomen na het aannemen van onze motie om te zorgen dat dit in de nieuwe wijken nu wel goed wordt geregeld? Met 547 nieuwe woningen in 2022 en nog vele nieuwe woningen is hier immers een grote slag te slaan.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek